fbpx PLO-meldinger gir nyttig informasjon Hopp til hovedinnhold

PLO-meldinger gir nyttig informasjon

Utskrivningsprosessen er sårbar og bør foregå så smidig og sikkert som mulig.

Studien til Brattheim og medforfattere gir nyttig informasjon om hvilke erfaringer sykepleiere har med å bruke pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) i utskrivingsprosessen fra sykehus til kommunalhelsetjeneste. Studien har, som forfatterne beskriver, noen begrensninger med bakgrunn i utvalget: Ett universitetssykehus og tre kommuner. Likevel mener jeg studien belyser hovedlinjene i den elektroniske informasjonsutvekslingen mellom kommune og sykehus. 

Jeg savner en beskrivelse av hele kjeden av informasjonsdeling ved bruk av PLO-meldinger. Samhandlingen skal starte med «Melding om innlagt pasient», dersom pasienten på innleggelsestidspunkt mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal da sende innleggelsesrapport til sykehuset. En slik rapport kan inneholde viktig og eventuelt kritisk informasjon. I tillegg kan den inneholde informasjon om pasientens funksjonsnivå, hvilket tjenestetilbud pasienten mottar, samt informasjon om den aktuelle bakgrunnen for innleggelsen. Denne informasjonen bør og kan være et viktig bidrag til å ta beslutninger i den videre planprosessen, med tanke på hvilke bistandsbehov pasienten vil ha. Viktig informasjon tilbake til kommunen er da endret bistandsbehov, eller andre behov ved utskrivelsen.

Min erfaring er at det er behov for samtale per telefon, eller vurderingsbesøk hos et fåtall av pasientene. Telefonsamtaler angående inneliggende pasienter er redusert med 95 prosent etter innføring av PLO-meldinger. De samtalene man nå tar er for å avklare praktiske ting i forbindelse med overføringen til kommunen, eller hvis man er uenige om bistandsbehov. Dette er kommunikasjon som ikke hører inn i PLO-meldinger, og skal således ikke inn i pasientens journal.
Utskrivingsprosessen er, som artikkelen nevner, en sårbar situasjon for pasientene. Det er viktig at denne foregår på en smidig og sikker måte, både for pasient og helsepersonell. Min erfaring er at pasientene som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten til de kommunale helse- og omsorgstjenestene har mer komplekse og sammensatte medisinske problemstillinger enn tidligere. Tilgang på korrekt og oppdatert informasjon om pasientens status, samt videre behandling ved overføring mellom forvaltningsnivåene, er helt avgjørende. Dette sikrer pasientbehandlingen i neste ledd i behandlingskjeden. Min erfaring er at mange kommuner benytter PLO-meldinger som beslutningsstøtte for logistikkplaner internt i kommunen. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse