fbpx Nye oppgaver Hopp til hovedinnhold

Nye oppgaver

Samhandlingsreformen har medført økt behov for bemanning med sykepleiekompetanse.

Innføring av Samhandlingsreformen utfordrer uten tvil kompetansen i hjemmesykepleien, men er vi klar over hva kompetansebehovet er?

Artikkelen «Sykepleiekompetanse i hjemmesykepleien – på rett sted til rett tid?» omhandler kompetansebehovet i hjemmesykepleien, og Kjersti Haugen Norheim og Lisbeth Thoresen presenterer funn fra to fokusgruppeintervjuer, der de ønsker å få svar på om ansatte og ledere i en bykommune opplevde endrete kompetanse krav etter innføring av Samhandlingsreformen. Ett år etter innføringen opplevde sykepleierne liten endring i kompetansekrevende oppgaver, og mente de hadde tilstrekkelig kompetanse. Dette til tross for at de oppga at de utskrivningsklare pasientene var sykere og mer tidkrevende. 

Vår erfaring i samme tidsrom er sammenfallende. Selv om pasientene var dårligere ved utskrivning, var oppgavene kjente og kompetansebehovet endret seg lite av den grunn. Det som derimot endret seg, var en sterk vekst i antall brukere som ble utskrevet fra sykehus med behov for hjelp hjemme. Omfanget av oppgavene, spesielt kveld og helg, førte til behov for økt bemanning og da med sykepleiekompetanse. Artikkelforfatterne sine betraktninger omkring kapasitet og organisering er således interessante sett i forhold til behov for kompetanse i hjemmesykepleien.

Studien er gjennomført relativt kort tid etter innføring av Samhandlingsreformen da oppmerksomheten i vesentlig grad var rettet mot behandling, utskrivning og medfinansiering. Forventninger om økt satsing på forebygging og rehabilitering, fordrer nye måter å arbeide på i hjemmesykepleie – deriblant mulig endret kompetansebehov. Artikkelforfatterne trekker også fram at det i studien eksisterte en ulik forståelse av hvilke målsettinger og utfordringer hjemmesykepleien sto ovenfor.

Det er nå tre år siden Samhandlingsreformen ble implementert, og man kan stille spørsmålet om sykepleierne og deres ledere har samme erfaring i dag som da studien ble gjennomført.

Praksiskommentaren er skrevet i samarbeid med Mona C. Wiger, virksomhetsleder for Samhandlingsenheten, Ski kommune.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse