fbpx – Legemiddelforgiftning hos barn og unge øker Hopp til hovedinnhold

– Legemiddelforgiftning hos barn og unge øker

Bildet viser en ung lyshåret jente, bakfra, som ser utover fra en høyde

– Det har vært en bekymringsfull økning i forbruket av paracetamol hos barn og unge de siste ti årene. Er det relatert til pandemien, eller er det en trend i tiden? spør barnesykepleieren.

Økningen i legemiddelforbruk hos barn og unge er særlig gjeldende blant jenter. Og dessuten – blant jenter i alderen 10–14 år – har antall tilfeller med paracetamol intox nesten tredoblet seg. I alderen 15–19 år ser vi en nesten dobling.

Årsakene til det høye forbruket er mange og komplekse. Dette er tall vi har hentet fra Giftinformasjonens rapport fra 2021.

Ser alvorlig på utviklingen

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (nettverket) ser alvorlig på denne utviklingen. Vi som arbeider på Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssykehus har gjennom det siste året hatt et inntrykk av at antall innleggelser for paracetamol-intox har økt ytterligere siden 2020.

Vi ønsket derfor å se nærmere på om det kan ha en sammenheng med situasjonen som har blitt skapt av covid-19. For å få svar på dette, og om resten av landets barne- og ungdomsavdelinger opplevde det samme, ba vi alle legemiddelutvalgene i nettverket (LMU) om å hente ut tall fra sine avdelinger.

Vi fikk også hente ut tall fra Senter for klinisk dokumentasjon (SKDE) i Tromsø. Tallene vi fant, ble presentert på et webinar for alle landet barne- og ungdomsavdelinger og ligger tilgjengelig på nettverkets hjemmeside.

Covid-19 kan være medvirkende

Ved de fleste barne- og ungdomsavdelinger hadde det vært en klar økning i antall innleggelser fra 2019 til 2020. Ekstrapolerte tall fra 2021 (basert på første kvartal) viser at vi dette året kan få flest innleggelser noensinne av barn og unge med paracetamol intox.

Hva er årsaken til at barn og unge bruker så mye smertestillende?

Disse tallene gjør det naturlig å mistenke at covid-19 kan være en medvirkende årsaksfaktor. Man kan spørre seg; hva er årsaken til at barn og unge bruker så mye smertestillende, og hva kan årsaken være at stadig flere jenter inntar så store mengder paracetamol at de trenger legehjelp og innleggelse på sykehus?

Et uttrykk for at de ikke har det bra

Siv Skarstein er sykepleier og har tatt doktorgrad som omhandler unges overforbruk av reseptfrie smertestillende. Hun ser denne situasjonen som et uttrykk for at ungdom ikke har det bra.

Skarstein har gjennomført en viktig studie som kartlegger bruken av reseptfrie smertestillende hos barn og unge. Psykososiale faktorer som problemer i barndommen, dårlig selvbilde, problemer med å passe inn og rusproblemer i nær familie var noen av flere faktorer som var relatert til høyt forbruk av legemidler blant dem som deltok i studien.

Mødrene til flere av ungdommene hadde også en betydelig innflytelse på barnas bruk av smertestillende og for vurderingen av barnets smerte. Dersom mødrene hadde et liberalt forhold til bruk av smertestillende, overførte de dette til barna.

Press om å prestere

Skarstein fant videre ut at storforbrukere av smertestillende hadde dårligere søvn, større forbruk av alkohol og lavere ambisjoner og forventninger til fremtiden. De hadde også lavere selvtillit og høyere skolefravær. De anga smerteopplevelser fra flere deler av kroppen, men hodepine og muskel/skjelettplager var vanligst.

20 prosent av alle ungdommer under 18 år bruker smertestillende.

I den store Ungdata–undersøkelsen fra 2019 kommer det frem at 20 prosent av alle ungdommer under 18 år bruker smertestillende én eller flere ganger i uken. Én av ti ungdommer bruker smertestillende daglig. Tallene er basert på svar fra 304 000 ungdommer som deltok i undersøkelsen. Årsaker til bruk av reseptfrie smertestillende ble angitt å være press om å prestere, være vellykket og en følelse av å være ensom.

Mange kjøper tabletter selv

Det er bekymringsfullt at mange av jentene som har tatt overdose med paracetamol angir å ha kjøpt tablettene selv, enten på apotek, butikk eller i kiosk. Aldersgrense for salg av reseptfrie legemidler i butikk og kiosk er 18 år, mens på apotek kan man kjøpe under veiledning fra farmasøyt, til en viss grad uavhengig av alder og basert på et prinsipp om forsvarlighet.

NRK livsstil hadde i 2016 en reportasje der fire unge jenter ble sendt ut for å se hvor mye paracet de fikk kjøpt uten å bli spurt om legitimasjon. På et par timer hadde de uten problem kjøpt til sammen 43 pakker.

Det er skremmende med tanke på at toksisk dose paracetamol som kan gi leverskade eller i verste fall en langvarig og smertefull dødsprosess, er én pakke som inneholder 12 gram.

Aldersgrensen overholdes ikke

Hadde de samme jentene forsøkt å kjøpe alkohol eller tobakk, hadde de mest sannsynlig blitt avvist. Det er svært alvorlig at aldersgrensen for kjøp av legemidler ikke overholdes.

I kjølvannet av dette webinaret sendte Henrik Irgens, som er lege i nettverket, en bekymringsmelding til alle landets matvarekjeder samt til Mattilsynet for å sette søkelys på det ansvaret de har for denne situasjonen og hvilke konsekvenser salg av reseptfrie legemidler til mindreårige kan få. Vi tok også kontakt med Apotekforeningen som deler vår bekymring og arbeider med denne saken.

Overforbruket representerer en trend som har utviklet seg gjennom mange år.

Overforbruk av smertestillende representerer en trend som har utviklet seg gjennom mange år, og årsakene er sammensatte. Vårt ansvar som helsepersonell og trygge voksenpersoner er å gi barn og unge god informasjon om fornuftig bruk av reseptfrie legemidler.

Vi har en viktig jobb å gjøre

Det er viktig at barn og unge forstår at man ikke kan ta en pille for alt som er ille og at tabletter ikke vil hjelpe for alt som er vondt og vanskelig.

Vi som ansvarlige voksenpersoner har en viktig og stor jobb å gjøre for å få ned unødig bruk av smertestillende medikamenter til barn og unge, og dessuten må vi sørge for at regelverket for tilgang til reseptfrie medikamenter faktisk blir fulgt.

Riktig informasjon fra oss som arbeider i helsesektoren, og opplæring av både foreldre og av barna helt fra de er små, er viktige elementer i dette.

Det årlige seminaret til Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn hadde i år «Ungdom under pandemien» som overordnet tema der sentrale stikkord var en hjerne i utvikling, pandemi, psykisk helse og feil og overforbruk av legemidler. Opptak av innlegg og power-point presentasjoner fra foredragene er tilgjengelig på nettverkets hjemmeside.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse