fbpx Man beholder ikke viktige spesialsykepleiere ved å saksøke dem Hopp til hovedinnhold

Man beholder ikke viktige spesialsykepleiere ved å saksøke dem

Bildet viser to figurer, en dommerhammer og et rettsbygg

– Ei heller virker det rekrutterende for nyansettelser eller motiverende med tanke på å beholde ansatte, skriver innleggsforfatterne. 

Flere ganger har vi vist til situasjonen for spesialsykepleierne ved Sykehuset Østfold, som nå saksøkes av sin arbeidsgiver for å kreve heltidsstilling. I april 2019 fremla de fire spesialsykepleierne krav om heltidsstilling da det ble utlyst en ledig stilling ved nyfødtintensivavdelingen. Sykehuset avslo kravet, og spesialsykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda. I desember samme år fikk de medhold fra Tvisteløsningsnemnda i at de hadde fortrinnsrett til stillingen. Ledelsen ved Sykehuset Østfold sa seg uenig med nemndas vedtak og varslet søksmål mot de fire spesialsykepleierne. Nå gjennomføres rettssak mellom partene i september. 

Kan ikke forskjellsbehandle sine ansatte

Ifølge en overenskomst mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter skal det som hovedregel «tilsettes i 100 % stilling med mindre arbeidsgiver vurderer at det er nødvendig behov for deltidstilsetting. Ved ledig stilling har deltidsansatte fortrinnsrett til utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil 100 % stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen, fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten, jf. AML (arbeidsmiljøloven) §14-3. Arbeidsgiver skal generelt informere og drøfte bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte». Tilsvarende ordlyd er benyttet i en overenskomst mellom Den norske jordmorforening (DNJ) og Sykehuset Østfold. Sykehuset Østfold kan ikke være bekjent med å forskjellsbehandle sine ansatte.

Et lederansvar å beholde medarbeidere

Sykehuset Østfold har et vedtak fra et sykehusledermøte som omtaler ufrivillig deltid. Her kan leses at: «I oppdragsdokumentet har Sykehuset Østfold et krav om å øke antall 100 % stillinger og redusere andelen ufrivillig deltid». Her vises også til at: «Det er et ledelsesansvar å sikre at det arbeides målrettet med å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. Det er et langsiktig arbeid å utvikle heltidskultur, og beholde og utvikle medarbeiderne».

Sykehuset Østfold kan ikke være bekjent med å forskjellsbehandle sine ansatte.

 

Ikke rekrutterende eller motiverende

Det er ingen tvil om at de fire spesialsykepleierne kvalifiserer for stillingen. Tillitsvalgte har vært tydelige på at heltidsstilling skal være normen. Man beholder ikke viktige spesialsykepleiere ved å saksøke dem – ei heller virker det rekrutterende for nyansettelser eller motiverende med tanke på å beholde ansatte.

Strider mot all fornuft

I disse dager fremkommer spesialsykepleiermangelen ekstra tydelig. Forskning viser til sammenhenger mellom erfaring og kompetanse, og mellom kompetanse, pasientsikkerhet og kvalitet. Når Sykehuset Østfold velger å saksøke sine erfarne spesialsykepleiere fremfor å verdsette deres ønske om heltidsstilling strider det mot all fornuft.

Kan skape presedens

Sykehuset Østfolds svar til tillitsvalgte og ansatte har vært at de har vært i dialog med sykehusledelse nasjonalt – og det er enighet om at denne saken kan skape presedens. Videre svarer sykehusdirektør Hege Gjessing at: «Slik rettssystemet er bygget opp er dette dessverre den eneste mulige fremgangsmåten».

Viktig med positivt utfall

Nettopp av disse grunnene er det spesielt viktig at denne saken får et positivt utfall for de fire spesialsykepleierne! For å oppnå heltid som norm for sykepleiere nasjonalt. For å tillate sykepleiere å kreve sin rett. For å beholde essensiell kompetanse i sykehusene spesielt, og i helsetjenesten generelt. Nå må vi visst sette vår lit til rettssystemet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse