fbpx Pasientrapporterte utfallsmål for fatigue hos slagpasienter Hopp til hovedinnhold

Pasientrapporterte utfallsmål for fatigue etter slag

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Studien hadde til hensikt å utvikle og validere et kartleggingsverktøy for fatigue etter hjerneslag.

«Developing and testing a patient reported outcome measure for post-stroke fatigue – a mixed-methods approach»

Fatigue er vanlig etter slag, men en utfordring for god oppfølging har vært mangelfulle metoder for å måle og diagnostisere slik fatigue. Målet med sykepleier Ingrid Johansen Skogestads doktorgradsavhandling har derfor vært å utvikle og evaluere pasientrapporterte utfallsmål for fatigue hos denne pasientgruppen.

  • Doktorand: Ingrid Johansen Skogestad
  • Disputas: 25. oktober 2023
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo
  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Kartlegging av pasientens symptomer og livskvalitet er stadig oftere brukt som et mål på kvalitet i helsetjenestene. For å kunne stole på disse resultatene er det imidlertid helt sentralt at målene har høy validitet og reliabilitet. Vi har utviklet et pasientrapportert utfallsmål (PROM) for å kartlegge fatigue etter hjerneslag og fulgt de nyeste og strengeste retningslinjene for utvikling av et solid PROM.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Utvikling av nye PROMs skal følge bestemt metodikk og vi har følgelig benyttet både kvalitative (individuelle semi-strukturerte intervjuer og fokusgrupper) og kvantitative (item response theory) metoder i dette arbeidet.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Både pasienter og helsepersonell kan ha nytte av en systematisk og pålitelig kartlegging av pasientenes fatigue. Bruk av PROMs i klinisk praksis kan bedre både symptomkontroll og opplevelsen av mestring.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse