fbpx Hvorfor tar ikke pasienter med utblokkede kransårer medikamenter som foreskrevet? Hopp til hovedinnhold

Hvorfor tar ikke pasienter med utblokkede kransårer medikamenter som foreskrevet?

Bildet viser en apoteker/hjemmesykepleier/sykepleier som legger medisiner oppi en dosett. Ved siden av står flere pilleesker.

Birkninger fra medikamenter, skepsis til synonympreparater og den psykiske påkjenningen av hjertesykdommen er noen av årsakene til manglende medikamentetterlevelse.

Årlig behandles 12 000 pasienter med utblokking av kransårene (PCI, perkutan koronar intervensjon) i Norge. Bedre behandlingsmetoder gir kortere liggetid på sykehus og raskere overføring til primærhelsetjenesten.

Etter behandlingen må pasientene starte opp med nye medisiner og anbefales en sunn livsstil. Det er usikkert om pasientene får tilstrekkelig informasjon om konsekvensene dersom de ikke følger foreskrevet medikamentell behandling, og om de forstår alvorlighetsgraden av hjertesykdommen sin etter PCI.

Pettersen og medarbeidere har i denne kvalitative studien vi omtaler her, utforsket hva pasientene synes er utfordrende med å ta medisiner som foreskrevet, og hvilke strategier og ressurser de benytter dersom det oppstår problemer. De samlet inn data med dybdeintervjuer av 22 pasienter, hvorvav 12 var menn, i alderen 33 til 82 år.

Årsakene til manglende medikamentetterlevelse var komplekse og sammensatte.

Pasientene hadde gjennomført PCI seks til ni måneder tidligere. De identifiserte pasientene fra Norsk register for invasiv kardiologi. Pasientene var strategisk utvalgt på bakgrunn av kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og analysert med kvalitativ innholdsanalyse.

Funnene viser at årsakene til manglende medikamentetterlevelse var komplekse og sammensatte, og omfattet bevisste og ubevisste årsaker som bivirkninger fra medikamenter, skepsis til synonympreparater og den psykiske påkjenningen av hjertesykdommen. Andre årsaker var manglende informasjon om alvorlighetsgraden av hjertesykdom etter PCI og om konsekvenser av ikke å ta medisiner som foreskrevet.

Videre opplevde pasientene at etablerte rutiner og hjelpemidler, som dosett, var nødvendige for å følge behandlingsregimet. Funn fra studien understreker at det kan være behov for en mer strukturert oppfølging for å bedre medikamentetterlevelsen for denne pasientgruppen.

Referanse

Pettersen TR, Fridlund B, Bendz B, Nordrehaug JE, Rotevatn S, Schjøtt J, Norekvål TM. On behalf of the CONCARD Investigators. Challenges adhering to a medication regimen following first-time percutaneous coronary intervention: A patient perspective. Int J Nurs Stud. 2018;26. juli;88:16–24. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2018.07.013 [Epub ahead of print].

Kommentar

Denne studien er publisert online i et meget anerkjent tidsskrift og utgår fra PROCARD-gruppen i Bergen. I tillegg til etterlevelse av medikamentell behandling undersøker CONCARD PCI-studien kontinuitet i oppfølgingen og helsegevinst etter PCI-behandling.

Studien rekrutterer pasienter fra Norsk register for invasiv kardiologi. Denne strategien er i samsvar med de nasjonale anbefalingene i HelseOmsorg21 om økt bruk av helsedata fra nasjonale registre til forskning.

Funnene eksemplifiserer ulike forhold omkring det å skulle ta foreskrevet medikamentell behandling etter utskrivning. De viser også at det fortsatt er et forbedringspotensial både i utskrivningssamtalene og med oppfølgingen i denne pasientgruppen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse