fbpx Salutogenisk tilnærming i demensomsorgen Hopp til hovedinnhold

Salutogenisk tilnærming i demensomsorgen

« Slow nursing – a salutogenic approach in dementia care »

Sykepleier Daniela Lillekroken har i sin avhandling ønsket å utforske sykepleieres erfaringer med omsorgsstrategier som kan ivareta og eventuelt styrke opplevelsen av sammenheng hos personer med demens som bor på sykehjem.

  • Doktorand: Daniela Lillekroken
  • Disputas: 18. november 2016
  • Utgått fra: Universitetet i Agder

3 spørsmål til Lillekroken

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Som en del av doktorgradsarbeidet ble det utviklet et nytt begrep «Slow nursing». Slow nursing kan sees på og forstås som et teoretisk perspektiv, men også som en tilnærmingsmåte i demensomsorgen. Slow nursing er utviklet som et metafor for sykepleierens reflekterte tilstedeværelse i møte med den unike personen. Funn i studien viser at for å kunne ivareta opplevelse av sammenheng hos personer med demens som bor på sykehjem, skal sykepleieren være tilgjengelig og til stede i øyeblikket, gjøre én ting om gangen og skape glede og tilfredshet hos personen med demens. Dette presenteres som eksempler på god omsorg for personen med demens og utgjør kjerneelementene i slow nursing. Studien bringer det salutogene perspektivet i demensomsorgen, et perspektiv som aldri har blitt assosiert med pasientgruppen eller med demensomsorgen.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Studien hadde et kvalitativt utforskende design. Hensikten med studien var å utforske sykepleiernes erfaringer med omsorgsstrategier som kan ivareta og eventuelt styrke opplevelsen av sammenheng hos personer med demens som bor på sykehjem. For å kunne utforske sykepleiernes erfaringer, ble data samlet ved deltakende observasjon og fokusgruppeintervjuer. Datamaterialet ble analysert ved å triangulere to ulike analysemetoder: kvalitativ innholdsanalyse og fenomenologisk hermeneutisk tilnærming.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Slow nursing kan benyttes som en tilnærming i flere felt og ikke bare i demensomsorgen, for eksempel i eldreomsorgen generelt, palliativ omsorg, psykisk helse, barnesykepleie og rehabilitering. Slow nursing kan ha ulike utfall og ikke bare ivareta opplevelse av sammenheng hos pasienter med demens. Det kan positiv påvirke livskvaliteten og verdigheten hos ulike pasientgrupper og generelt forbedre kvaliteten på pleien/omsorgen som ytes hos de ulike pasientgruppene. Slow nursing kan presenteres til sykepleiestudenter eller i klinikken som et teoretisk perspektiv eller som en strategi for utøvelse av sykepleie.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse