fbpx Emosjonelle roboter som helsefremmende tiltak i demensomsorg – gruppeaktivitet med en selrobot på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Emosjonelle roboter som helsefremmende tiltak i demensomsorg – gruppeaktivitet med en selrobot på sykehjem

Bakgrunn: Fokus på stimulering av sosiale, personlige og fysiske ressurser som helsefremming hos sykehjemsbeboere med demens er økende. Sykehjemsbeboere med agitert adferd og depresjonssymptomer behandles som regel med psykofarmaka, og de beskrives med lav livskvalitet. Fagmiljøer internasjonalt anbefaler ikke-medikamentell symptombehandling, slik som aktivisering. Studier med dyreassistert aktivitet for sykehjemsbeboere beskriver reduserte symptomer på agitasjon og depresjon, samt økt sosial interaksjon. Det etterlyses effektstudier på aktivisering av personer med demens gjennom bruk av dyrelignende roboter som dyreerstatning.

Hensikt: Å utforske hvordan gruppeaktivitet med selunge-roboten Paro kan ha helsefremmende effekter og utvikle velvære hos sykehjemsbeboere med demens.

Metode: Cluster-randomisert kontrollert design. Paro-aktiviteten ble filmet tidlig og sent i 12-ukers intervensjonsperiode. Observerte deltakeratferder ble analysert gjennom kartleggingsverktøy med definerte atferder, som ble systematisk undersøkt på forekomst og utvikling over tid. Data for effektmåling av symptomer på agitasjon, depresjon samt livskvalitet ble innhentet ved bruk av tidligere validerte psykometriske måleinstrumenter, som ble utfylt av opplærte pleiere i avdelingene. Statistiske analyser, som mixed models, paret t-test og regresjonsanalyse, ble anvendt. Forskjeller relatert til demensnivå ble også undersøkt.

Resultat: Paro tiltrakk seg oppmerksomhet fra alle deltakere gjennom intervensjonsperioden. Studien beskriver utvikling av humør, sosialt samspill og engasjement, som så ut til å skape effekter på symptomer på agitasjon og depresjon, samt ivareta livskvalitet hos deltakerne med alvorlig grad demens.

Konklusjon: Paro-aktitviteten skapte engasjement i aktiviteten og utviklet det sosiale miljøet, noe som resulterte i positive effekter som mest sannsynlig fremmet helse hos deltakerne. Paro er en hensiktsmessig aktivitet for de som liker Paro.

  • Kandidat: Nina Jøranson
  • Arbeidssted: VID vitenskapelige høgskole, campus Diakonhjemmet
  • Utgått fra: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Veiledere: Camilla Ihlebæk, Ingeborg Pedersen og Anne Marie Mork Rokstad
  • Disputas: 13. mai 2016

0 Kommentarer

Annonse
Annonse