fbpx Mestringstiltak for personer med kols Hopp til hovedinnhold

Mestringstiltak for personer med kols

Kvinne med kols møter en liten jente i en trapp

Personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) får trolig noe bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser når de får opplæring og veiledning i hvordan de kan mestre hverdagen med langvarige helseutfordringer. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. 

 Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert effekt av ulike mestringstiltak for personer med kols. Nedenfor vises resultatene for mestringstiltak sammenliknet med vanlig oppfølging. 
Hos personer med kols vil mestringstiltak:

  • trolig gi noe bedre livskvalitet (middels tillit til resultatet)
  • muligens redusere tung pust noe (liten tillit til resultatet)
  • muligens føre til liten eller ingen forskjell i gangdistanse (liten tillit til resultatet)
  • trolig føre til færre sykehusinnleggelser på grunn av kols (middels tillit til resultatet)
  • trolig føre til færre sykehusinnleggelser totalt (middels tillit til resultatet)
  • er det usikkert om mestringstiltak påvirker i medikamentbruk (liten tillit til resultatet)
  • er det usikkert om mestringstiltak påvirker dødelighet (svært liten tillit til resultatet)

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekt. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt.

Hva er denne informa-sjonen basert på? 

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i august 2011 og fant 29 studier med til sammen 3189 deltakere som de inkluderte i oversikten. Vi rapporterer resultater fra 23 studier som sammenliknet mestringsstiltak med standard behandling.
Mestringstiltakene hadde noe ulikt innhold, men besto blant annet av undervisning om sykdommen, røykeslutt, egenbehandlingsplan ved forverring, råd om trening, kosthold, bruk av medikamenter, avspenning og håndtering av pustebesvær.
Pasientene ble rekruttert både fra primærhelsetjenesten og poliklinikker på sykehus. Varighet og oppfølging av tiltakene varierte fra to til 12 måneder. Seks studier sammenliknet ulike komponenter av mestringstiltak direkte. På grunn av variasjon i tiltak, populasjon og oppfølgingstid er det ikke mulig å si noe om hvilken form og innhold som er å foretrekke når det gjelder mestringstiltak.
Primærutfall var livskvalitet og sykehusinnleggelse. Andre utfallsmål var tungpustethet, medikamentbruk (bruk av kortikosteroider), gangdistanse og dødelighet.

En stor takk for bidrag med teksten rettes til Kari Hvinden, spesialrådgiver i ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Referanser

Zwerink M, Brusse-Keizer M, van der Valk PDLPM, Zielhuis GA, Monninkhof EM, van der Palen J, Frith PA, Effing T. Self management for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD002990.
Les hele oversikten i Cochrane Library: Self management for patients with chronic obstructive pulmonary disease

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse