fbpx Opplevelser fra intensivavdelingen Hopp til hovedinnhold

Opplevelser fra intensiv­avdelingen

På intensivavdelingen opplevde pasientene at de hadde vært nær døden.

Dette var ett av funnene i en studie som undersøkte hvordan pasienter med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOLS) hadde opplevd omsorgen i den akutte fasen.

Studien hadde et kvalitativt forsk-ningsdesign med fenomenologisk tilnærming. Pasienter som hadde vært innlagt på intensivavdeling, fått behandling med BiPAP-maske og med alvorlig grad av KOLS ble inkludert i studien. Utvalgsmetoden var strategisk og både menn og kvinner ble inkludert. Intervjuene ble foretatt innen to uker etter at behandlingen på intensivavdelingen avsluttet. 

Fem kvinner og fem menn ble inkludert i studien i tiden november 2009 til juni 2011 ved to intensivavdelinger ved sykehus i Norge. Alderen til deltakerne varierte fra 45 til 85 år. Data ble innhentet ved hjelp av intervju etter en semistrukturert intervjuguide. Pasientene ble spurt om hvordan de opplevde innleggelsen, behandlingen og pleien på intensivavdelingen. De ble oppfordret til å fortelle fritt og være detaljert i beskrivelsene. To intervjuere delte på gjennomføringen av intervjuene. De ble tatt opp elektronisk og skrevet ut i tekst.

Tekstanalysen ble gjennomført etter prinsippene til Amadeo Giorgi. Hovedinnholdet i intervjuene handlet om å føle seg fanget i en livstruende situasjon hvor helsetjenesten hadde kontrollen over livet. Forskerne identifiserte tre undertemaer. Det første var å opprettholde livsviktig åndedrag. Pasientene fortalte hvordan åndenøden deres gjorde det umulig å snakke og spise. Det var svært viktig at de kunne være trygge på at sykepleierne visste hva de skulle gjøre og at de handlet når det var nødvendig. Neste undertema var sårbar samhandling. Flere av pasientene fortalte at det var viktig at døren til korridoren sto oppe eller forhenget var trukket bort fra sengen slik at de følte det var enkelt å få kontakt med folk rundt seg.

 

Kommentar:

Pasientene uttrykte klart at sykepleierne måtte demonstrere at de hadde kompetanse på behandling og oppfølging av tilstanden deres før pasientene fikk tillit til sykepleierne. Studiens funn understreker betydningen av at sykepleierne har gode ferdigheter i grunnleggende sykepleie og medisinske kunnskaper for å vurdere pasientens tilstand og behov for justeringer i behandlingen.

 

Referanser

Torheim H, Kvangarsnes M. How do patients with exacerbated chronic obstructive pulmonary disease experience care in the intensive care unit? Scand J Caring Sci 2013. Doi: 10.1111/scs.12106.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse