fbpx Hva mener personer med psykiske lidelser bidrar til bedring? Hopp til hovedinnhold

Hva mener personer med psykiske lidelser bidrar til bedring?

Personens indre prosess, hjelp fra andre og deltakelse i sosiale og meningsfulle aktiviteter er nøkkelfaktorer for bedringsprosesser hos personer med psykiske helseproblemer.

Dette konkluderer Martin Salzmann-Erikson med etter en litteraturgjennomgang og sammenfatning av forskningsartikler om Recovery hos personer med psykiske helseproblemer. Hensikten var å beskrive faktorer som personene selv har erfart bidrar til bedring.

Den integrerende litteraturgjennomgangen tok utgangspunkt i en metode som besto av fem trinn: klargjøring av problemstilling, litteratursøk, vurdering av data, data-analyse og presentasjon. Artikler som var fagfellevurderte, engelskspråklige, publisert etter år 2000, hadde kvalitative design og omhandlet bedringsprosesser hos personer med funksjonsproblemer på grunn av psykiske helseproblemer ble inkludert i gjennomgangen. Det ble søkt i PsycInfo, Cinahl, Doaj og Google Scholar. Det ble ikke søkt i medisinske databaser. Med utgangspunkt i 69 sammendrag av publikasjoner tilfredsstilte 14 artikler inklusjonskriteriene og inngikk dermed i gjennomgangen. Analysen av artiklene ble gjennomført etter prinsipper beskrevet av Whittemore og Knafl. Syntesen av artiklene resulterte i tre hovedtemaer: Det første handler om at recovery er en indre prosess. Prosessen handler om å se seg selv og akseptere seg selv og sin situasjon. Troen på fremtiden, håpet og å ta ansvar for egen utvikling er sentralt. Det andre hovedtema handler om at personer i omgivelsene er viktige for recovery. Dette inkluderer fagpersoner, familiemedlemmer, venner eller Gud. Ett eksempel som ble gitt var når personen i psykoterapi fikk mulighet til å snakke om sine innerste tanker og følelser under trygge omgivelser. Den siste hovedkategorien var deltakelse i sosiale og meningsfulle aktiviteter. Dette omhandlet blant annet undervisning, støttegrupper og fritidsaktiviteter.

 

Referanse:

Salzmann-Erikson M. An integrative review of what contributes to personal recovery in psychiatric disabilities. Issues Ment Health Nurs 2013;34:185-91.

 

Kommentar:

Som helsearbeidere har vi mye kunnskap om diagnoser, symptomer og behandlingsformer som kan være til hjelp. Recovery-tilnærmingen snur dette til dels på hodet ved å legge til grunn at mye bedring er basert på erfaringer personer med psykiske helseproblemer har fått av hvordan problemene kan takles på en best mulig måte. Med andre ord er recovery-tenkningen et spennende ressursorientert tenkningsgrunnlag med klart «brukerperspektiv».

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse