fbpx Skiftarbeid gir søvnproblemer | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Skiftarbeid gir søvnproblemer

Søvnforstyrrelser knyttet til skiftarbeid fører til problemer med å sovne, kortere søvn og trøtthet på jobben.

Å få nok søvn er avgjørende for kroppens og særlig hjernens restitusjon. Mangel på søvn kan påvirke immunforsvar og mentale funksjoner som hukommelse og læring (1). 3000 sykepleiere deltar i et pågående norsk forskningsprosjekt om hvordan skiftarbeid påvirker søvn og helse.

Søvnforstyrrelser

Søvnforstyrrelser er blant de vanligste negative helseeffektene av skiftarbeid. Skiftarbeid, og særlig nattarbeid, forutsetter aktivitet på tidspunkter da kroppen er biologisk tilpasset søvn og hvile, og søvn når man skulle vært våken og aktiv. Søvn reguleres av tre faktorer: 1) hvor lenge man har vært våken, 2) døgnrytmen og 3) vaner/atferd (1). Flere av kroppens funksjoner følger en døgnrytme – en syklus på cirka 24 timer. Kroppens biologiske døgnrytme følger sin egen «indre klokke», som vanligvis er noe lengre enn jordas 24-timers døgn. For å følge samfunnets rytme må derfor den indre klokken justeres litt hver dag, her spiller særlig dagslys en viktig rolle. Døgnrytmen påvirker hvor lenge man sover og hvor søvnig man er når man går og legger seg. Hvor lenge man har vært våken påvirker hvor dypt man sover (1). Søvnforstyrrelser knyttet til skiftarbeid innebærer ofte vansker med å sovne, kortere søvnlengde og søvnighet i arbeidstiden. Søvnmangel vil kunne føre til svekket prestasjonsevne, reaksjonstid og hukommelse samt en økning i feil og uhell. Skiftarbeid kan derfor svekke jobbprestasjonen (1). Selv om søvnproblemer blant skiftarbeidere har blitt forsket på i flere tiår, har det ikke blitt laget et godt spørreskjema som på en systematisk måte måler hvordan ulike typer skift (dag, kveld, natt, og fridager) påvirker problemer med søvn og søvnighet.

Nytt spørreskjema

For å bedre forstå hvordan skiftarbeid forstyrrer søvnen har vi utviklet et nytt spørreskjema: «The Bergen Shift Work Sleep Questionnaire» (BSWSQ) (2). BSWSQ inneholder spørsmål om syv vanlige problemer med søvn og søvnighet som forekommer i forhold til dagskift, kveldsskift, nattskift og fritid. Det blir spurt hvor ofte man: 1) bruker over 30 minutter på å sovne, 2) er våken mer enn 30 minutter innimellom søvnen, 3) våkner opp mer enn 30 minutter tidligere enn ønsket uten å få sove igjen, 4) føler seg lite uthvilt etter å ha sovet, 5) føler seg søvnig/trett i arbeidstiden, 6) føler seg søvnig/trett på arbeidsdager, utenom arbeidstiden, 7) føler seg søvnig/trett når man har fri/ferie (2).
Spørreskjemaet er benyttet i SUSSH-studien, der sykepleiere med flere forskjellige arbeidstidsordninger deltar. Ved hjelp av data fra denne studien har dette spørreskjemaet allerede blitt vurdert som velegnet til å studere søvn ved skiftarbeid (2). I SUSSH-studien har BSWSQ ikke bare blitt benyttet til å se på forskjeller mellom skift (dag, kveld og natt), men også til å studere forskjeller mellom arbeidstidsordninger (permanent dag, permanent natt, todelt turnus (dag – kveld) og  tredelt turnus (dag – kveld – natt) når det gjelder søvn og søvnighet. 

Ny undersøkelse

I en ny undersøkelse fra SUSSH-prosjektet ble ulike arbeidstidsordninger sammenliknet i forhold til søvn- og søvnighetsproblemer. Vi fokuserte på sykepleierne som rapporterte at de ofte eller alltid opplevde skiftrelaterte søvnproblemer (3). I presentasjonen la vi frem data fra sykepleiere med fire ulike arbeidstidsordninger: tredelt turnus, todelt (dag/kveld) turnus, permanent nattarbeid og permanent dagarbeid. Det ble ikke funnet noen forskjell i søvn- og søvnighetsproblemer knyttet til dagskift for disse arbeidstidsordningene. Det var likevel cirka 30 prosent av sykepleiere som rapporterte søvn- og søvnighetsproblemer knyttet til dagskift (tabell 1). Dette kan reflektere at det å starte tidlig på jobb er problematisk for mange, uansett hvilken arbeidstidsordning de har.
Det var generelt lavest forekomst av søvn- og søvnighetsproblemer knyttet til kveldsskift. Kanskje noe overraskende rapporterte todelt turnusarbeidere større grad av søvnproblemer knyttet til kveldsskiftet, enn de som jobbet tredelt turnus (tabell 1). Det er mulig at organiseringen av fridager og rotering mellom skift har betydning for denne forskjellen.

Søvn ved nattskift

I forhold til søvn- og søvnighetsproblemer relatert til selve nattskiftet, rapporterte flere som jobbet tredelt turnus problemer enn de som jobbet permanent nattskift (se tabell 1). Roteringer mellom ulike skift kan også være en påkjenning. I så måte var ikke forskjellen mellom tredelt turnus og permanent nattskift overraskende. Det er imidlertid viktig å understreke at en god del av sykepleierne som jobbet permanent nattskift også rapporterte problemer. Dette viser at både rotasjon mellom ulike skift og nattskift i seg selv er problematisk for mange. Nattskiftet var dessuten det skiftet som pekte seg mest negativt ut med hensyn til andelen som rapporterte søvn- og søvnighetsproblemer. Interessant nok var det flest permanent nattskiftarbeidere som rapporterte søvn- og søvnighetsproblemer på fridager. Det er gjerne mest problematisk for disse sykepleierne å snu døgnrytmen tilbake til dagtid – noe som for de fleste er sosialt ønskelig.
Arbeidstidsordningen påvirker søvnen til sykepleiere. Det er viktig å understreke at selv om sykepleiere rapporterte problemer, var alle friske nok til å være i jobb. Det er viktig å skille mellom symptomer som kun knyttes til for eksempel nattskift, og kliniske, vedvarende søvnproblemer som for eksempel insomni. Riktig organisering av fritid og rekkefølge av skift vil kunne hjelpe skiftarbeidere slik at søvnproblemene ikke utvikler seg til et større og mer vedvarende problem.

 

Oppsummering

1) Sykepleiere med todelt turnus hadde signifikant mer problemer enn dem med treskriftsturnus, 2) Sykepleiere med treskrifts turnus hadde signifikant mer problemer enn permanente nattskiftarbeidere, 3) Permanente nattskiftarbeidere rapporterte signifikant mer problemer enn sykepleiere med to- og tredelt turnus.
Forskningsprosjektet SUSSH fortsetter å samle inn data. Nye undersøkelser framover vil kunne gi økt kunnskap om samspillet mellom skift, arbeidstidsordning og søvn.

Litteratur

1.  Bjorvatn B. Søvnsykdommer. Bergen: Fagbokforlaget, 2012.
2.  Flo E, Bjorvatn B, Folkard S, Moen BE, Grønli J, Nordhus IH, Pallesen S. A Reliability and validity study of the Bergen Shift Work Sleep Questionnaire in nurses working three-shift rotations Chronobiol Int 2012;29:937-46.
3. Flo E, Pallesen S, Åkerstedt T, Magerøy N, Moen BE, Grønli J, Nordhus IH, et al. Shift-related sleep problems vary according to work schedule. Occup Environ Med. 2013 (ePub).

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse