fbpx Mangelfull behandling av gjennombruddssmerter Hopp til hovedinnhold

Mangelfull behandling av gjennombruddssmerter

Pasienter innlagt på sykehus i Europa får ikke tilfredsstillende behandling av gjennombruddssmerter.

Mangelfull behandling av gjennombruddssmerter

Dette går fram av en europeisk tverrsnittsundersøkelse. Hensikten med studien var å undersøke sykepleiers erfaring med gjennombruddssmerter hos kreftpasienter. Gjennombruddssmerter ble definert som en forbigående forverring av smerte som oppstår enten spontant eller er forårsaket av en trigger, til tross for stabil og tilstrekkelig kontrollert bakgrunnssmerte. Forekomst og intensiteten av smerter samt sykepleiernes erfaringer med ulike former for smertebehandling ble studert. Sykepleiere i 12 europeiske land som arbeidet med pasienter med kreft ble invitert til å delta i undersøkelsen via internettsiden til organisasjonen European Oncology Nursing Society. I noen land ble også deltakere rekruttert via e-post eller fra medlemslisten til kreftsykepleieres faggrupper.

Data ble samlet inn ved hjelp av et spesialutviklet nettbasert spørreskjema som besto av 36 spørsmål. Det originale skjemaet var på engelsk, men ble oversatt til språket til deltakerne fra de ulike landene. I tillegg til kartlegging av sykepleiernes sosiodemografiske variabler inneholdt skjemaet spørsmål om hvor lenge de hadde arbeidet som sykepleiere, hvilken type onkologiske pasienter de jobbet med, deres praksis knyttet til smertevurdering, smertebehandling og erfaringer med gjennombruddssmerter.

Av totalt 1618 inviterte deltakere, leverte 1241 spørreskjema med mer enn 50 prosent gyldige svar. Nitti prosent av deltakerne var kvinner og om lag 50 prosent hadde mer enn ni års erfaring med å arbeide med kreftpasienter. Blant sykepleierne oppga 47 prosent at pasientene pleide å ha gjennombruddssmerter to til tre ganger daglig og tre av fire beskrev pasientenes smerter som sterke. Trettiåtte prosent oppga at de ikke kjente til medikamenter som foreskrives for gjennombruddssmerter, 57 prosent oppga at de vanligvis ga opioider oralt for denne type smerter. Forskerne konkluderer med at pasienter ikke får tilfredsstillende behandling av gjennombruddsmerter og at sykepleiere trenger mer kunnskap og bedre opplæring i behandling av denne type smerter.

 

Referanse:

Rustøen T, Geerling JI, Pappa T, Rundstrom C, Weisse I, Williams SC, et al. A European survey of oncology nurse breakthrough cancer pain practices. Eur J Oncol Nurs 2012. Doi: 10.1016/j.ejon.2012.05.005

 

Kommentar:

Studien indikerer at en relativ høy andel pasienter med kreft ikke får tilfredsstillende behandling for gjennombruddssmerter. Rekrutteringen via en interesseorganisasjon innebærer fare for at sykepleierne som svarte har en større interesse for kunnskapsfeltet enn andre sykepleiere som ikke leste nettsiden til organisasjonen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse