fbpx Fagfolk og rusmisbrukpasienters holdninger til og bruk av 12-trinn-baserte selvhjelpsgrupper Hopp til hovedinnhold

Fagfolk og rusmisbrukpasienters holdninger til og bruk av 12-trinn-baserte selvhjelpsgrupper

Funnene indikerer et misforhold mellom den positive oppfatning pasienter har av Anonyme alkoholikere og Anonyme narkomane og den behandlingspraksisen de møter blant behandlere.

 

Bakgrunn:

Flere studier viser bedre behandlingsresultater når pasienter i rusbehandling deltar i de 12-trinnsbaserte selvhjelpsgruppene Anonyme alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA), etter formell behandling. I USA er dette et selvfølgelig tema i all rusbehandling og mer enn 75 prosent av alle pasienter der blir aktivt motivert til å delta i slike grupper. Også norske helsemyndigheter ønsker at helsepersonell i større grad anbefaler selvhjelpsgrupper i tilknytning til behandling i helsetjenesten, men temaet har ikke blitt systematisk undersøkt tidligere i en norsk sammenheng.

 

Formål:

Den overordnede målsettingen med denne avhandlingen var å undersøke ansattes og pasienters holdninger til og kunnskap om 12-trinnsgrupper i Norge. I tillegg undersøkte en bruken av slike grupper i det norske rusfeltet.

 

Metode:

Avhandlingen består av to tverrsnittsstudier; en undersøkte pasienters og en ansatte i rusfeltet sine oppfatninger om og bruk av de mest vanlige selvhjelpsgruppene for rusmiddelavhengige i Norge; AA og NA. Ansattstudien var en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført vår/sommer 2008. Respondentene (N=291, 80 prosent av de som fikk utlevert spørreskjema) var ansatte i rusfeltet i helseregion Sør, Norge. Respondentene i pasientstudien (N=139, 89 prosent av det valgbare utvalget) ble inkludert på en avgiftningsavdeling ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus HF i Kristiansand, fra september 2008 til august 2010.

 

Resultat:

De norske ansatte i rusfeltet hadde moderat positive holdninger til 12-trinnsgrupper, men disse holdningene førte ikke til en aktiv «henvisningspraksis»; totalt sett ble kun 15 prosent av de ansattes nåværende pasienter aktivt motivert til å delta i slike fellesskap. Kunnskapsnivået om 12-trinnsgrupper og troen på egen evne til å henvise pasienter var lav. I pasientstudien var det ¾ som så på disse fellesskapene som en mulig ressurs. Oppfatningen om at 12-trinnsgrupper kan gi mot til forandring og gi avholdsspesifikk støtte var høyest korrelert med intensjon om å delta etter behandlingen.

 

Konklusjon:

Funnene indikerer et misforhold mellom den positive oppfatning pasienter har av AA/NA og den behandlingspraksisen de møter blant behandlere. Funnene viser at det er et potensial for en mer aktiv bruk av selvhjelpsgrupper i det norske rusfeltet. De ansatte trenger å få høynet sitt kunnskapsnivå om de vanligste selvhjelpsgruppene for rusmiddelavhengige og bli mer kjent med deres filosofi og praksis.

2 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Hanne

Sykemeldt
6 months 3 weeks siden

Dette burde det forskes mer på. 12 trinns modellen og na og aa i praksis kan best sammenlignes med en sekt. Flott for de som velger den veien og hjelper dem, men ikke alle avhengige kan nyttiggjøre seg dette. Helsedirektoratet burde kobles inn og se nærmere på denne modellen. Et lite eksempel - to ganger om dagen takkes Gud i en innlært «hjernevasking», men ingen av de involverte ønsker feks å gå i noen gudstjeneste.

Henriette A.

12-trinnsmedlem
2 months siden

Takk til doktorgradforfatter som belyser dette temaet! Mange som kommer til våre møter har funnet NA via internett eller infomøter på rusbehandlingsinstitusjoner. Få har hørt om det fra øvrig helsepersonell.

Ble litt forundret over holdningene i kommentaren fra Hanne, men det viser noen av de feiloppfatningene som råder.

Jeg kan på ingen måte forstå hvordan 12-trinnsfelleskap har noen som helst likhet eller fellestrekk med sekter av noe slag. Deltagelse i møtene er så frivillig som det får blitt. Man behøver aldri å melde seg på/ melde fra at man kommer, ingen registrerer deltagelse eller samler personinformasjon, man kan komme når man vil og gå når man vil. Ingenting ved 12-trinnsprogrammet søker å distansere medlemmer fra familie, venner eller samfunn forøvrig. Derimot er det et uttalt mål at vi, hver for oss, søker å bli produktive medlemmer av samfunnet.

Forstår ikke hva du, Hanne, snakker om når du omtaler en takking til gud to ganger daglig. Er det Sinnsrobønnen du protesterer mot? Ordet "gud" er kun inkludert fordi programmet har sitt opphav i det mer religiøse USA, og har blitt oversatt direkte. Og når det har fungert i livet til så mange rusavhengige der, og ellers i verden, hvorfor skal man da endre det?

Jeg har 12-trinnsprpgrammet å takke for min rusfrihet og mitt liv. Jeg kan være en tilstedeværende og kjærlig datter, søster og tante, og de positive ringvirkningene av min varige rusfrihet fortsetter å spre seg ettersom årene går.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse