fbpx Mangelfull behandling av eldre pasienter Hopp til hovedinnhold

Mangelfull behandling av eldre pasienter

Både leger og sykepleiere sa de behandlet eldre pasienter forskjellig fra yngre pasienter, og eldre fikk ofte lavere prioritet.

Helge Skribekk og Per Nortvedt har studert helsepersonell sine etiske overveielser knyttet til prioriteringer og behandling av eldre pasienter.

Studien hadde et kvalitativt design. For å få informasjon fra ulike helsetilbud, ble leger og sykepleiere  rekruttert fra en intensivavdeling, tre indremedisinske avdelinger og tre allmennpraksiser i Oslo-området. Data ble samlet inn gjennom 21 dybdeintervjuer og tre fokusgruppeintervjuer med deltakerne. Intervjuene med deltakerne fra intensivavdelingene fokuserte på situasjoner med akutt behandling og raske beslutninger. Intervjuene med deltakerne fra de indremedisinske avdelingene fokuserte på et helhetsperspektiv. I intervjuene med allmennpraktikerne ble det fokusert på fordeling av behandlingstilbudet.

Fra de indremedisinske avdelingene deltok 13 personer og fra intensivavdelingen fem personer. De tre legene fra allmennpraksis hadde hver sin praksis. Elleve leger og ti sykepleiere deltok, elleve kvinner og ti menn. Deltakerne hadde jobbet fra ett til 35 år og i gjennomsnitt elleve år. Både leger og sykepleierne fortalte at de behandlet eldre pasienter annerledes enn yngre pasienter og at eldre ofte fikk lavere prioritet. Under- eller overbehandling av eldre pasienter ble beskrevet relativt hyppig og som en uønsket konsekvens. Dette handlet blant annet om et høyt medikamentbruk og for mange tiltak kombinert med mangelfull omsorg og oppfølging. En forklaring som ble gitt på den manglende balansen var at eldre pasienter tolererer behandlingen dårligere enn yngre.

Flere deltakere stilte spørsmål ved livskvaliteten til de eldre pasientene etter gjennomført behandling.

 

Kommentar:

Studien reiser reelle problemstillinger som i framtiden trolig vil bli enda mer problematiske når helsetjenester skal prioriteres i en befolkning hvor andelen gamle øker. At gamle har flere samsykdommer enn yngre kompliserer behandlingen ved at behandlingen av en sykdom kan virke negativt inn på en annen.

 

Referanse:

Skirbekk H, Nortvedt P. Inadequate Treatment for Elderly Patients: Professional Norms and Tight Budgets Could Cause «Ageism» in Hospitals. Health Care Anal 2012. DOI: 10.1007/s10728-012-0207-2.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse