fbpx Eldre personer som utsettes for overgrep av personer i sitt nærmiljø Hopp til hovedinnhold

Eldre personer som utsettes for overgrep av personer i sitt nærmiljø

En kvalitativ studie med fokus på hjemmesykepleiens praksis i Norge og Australia.

Bakgrunn:

I Norge antas det at 22 000 mennesker over 65 år utsettes for overgrep. Eldre som utsettes for dette er sårbare for helsesvikt og redusert livskvalitet. Det er grunn til å tro at kun en mindre del av ofrene blir oppdaget.

 

Formål:

Å undersøke hvilke utfordringer hjemmetjenesten har knyttet til utvikling og kvalitetssikring av tjenestene til eldre som er ofre for overgrep.

 

Metode:

I perioden 2006–08 ble 72 sykepleieledere og pleiere intervjuet, hvorav ti i Australia. De øvrige som ble intervjuet var ansatte fra samtlige norske fylker.

 

Resultat:

Studien viser at hjemmesykepleien i begge land har utfordringer knyttet til utvikling og kvalitetssikring av tjenestene til eldre ofre for overgrep. I Norge kom det fram at det er den enkelte pleiers interesse, kunnskap og engasjement hvorvidt overgrep blir oppdaget. Hjemmesykepleien hadde ingen rutiner eller prosedyrer for utredning eller håndtering av overgrepssaker. En viktig forutsetning var om lederen involverte seg og tok aktivt del i avgjørelsen. Uten en engasjert leder var det vanskelig for individuelle pleiere å håndtere slike saker. Hjemmesykepleien opplever at det er en utfordring å håndtere kompliserte overgrepssaker. De etterlyser samarbeid med andre deler av helse- og sosialtjenesten, og spesielt med fastlegene som sjelden ville bli involvert. «Vern for eldre» er etablert i Oslo og Bærum, men de øvrige 428 kommunene har ikke en slik spesialisert tjeneste.

 

Konklusjon:

Australia har det siste tiåret utarbeidet handlingsplaner for å utvikle tjenestetilbud til eldre ofre. Norske myndigheter må mer på banen for å rette fokus på «overgrep mot eldre» gjennom offentlige kampanjer og handlingsplaner. Dessuten gjennom utdanningssystemene, samt ansvarliggjøre helse- og sosialtjenesten for å samarbeide om å gi hensiktsmessige tjenester til eldre ofre for overgrep.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel