fbpx Promotion of self-effiacy and health-related quality of life in socially vulnerable school children Hopp til hovedinnhold

Promotion of self-effiacy and health-related quality of life in socially vulnerable school children

Skolen er en viktig arena for å fremme helse og velvære hos skolebarn.

Bakgrunn: Skolen er en viktig arena for å fremme helse og velvære hos skolebarn. Elever som er sosialt tilbaketrukne eller mobbet, er sosialt sårbare i skolesituasjonen. Sosialt sårbare barn er utsatt for lav livskvalitet og mestringsforventning. Sosialt sårbare barn trenger hjelp til å øke sin sosiale kompetanse og mestringsforventning.

 

Hensikt: Det første målet var å undersøke sammenhengen mellom generell mestringsforventning (GSE) og helserelatert livskvalitet (HRQOL). Det andre målet var å undersøke effekten av gruppesamtaler basert på løsningsfokusert metode (LØFT) og finne ut om gruppene kunne styrke mestringsforventning hos sosialt tilbaketrukne skolebarn i 12–13 års alder. Det tredje målet var å undersøke mobbede elevers erfaringer, og hva slags hjelp de ønsker.

 

Metode: Tre ulike design ble benyttet. To kvantitative design med spørreskjema (en tverrsnittsstudie og en intervensjonsstudie med eksperiment- og kontrollgruppe) og et kvalitativt design (fokusgruppeintervju).

 

Resultat: Den første studien viste positiv sammenheng mellom GSE og HRQOL. Resultater fra intervensjonsstudien viste at helsesøstertiltak med LØFT-grupper hadde effekt på mestringsforventningen. Jentene hadde en større økning rett etter intervensjonen, mens guttene hadde den største økningen tre måneder etter. Funn fra den tredje studien viste at elever som mobbes ønsket å bli inkludert og ha venner på skolen.

 

Konklusjon: Avhandlingen viser at sosialt sårbare skolebarn trenger hjelp fra skolen og skolehelsetjenesten. Elever som mobbes ønsket hjelp til å få stoppet mobbingen umiddelbart. Løsningsfokuserte grupper kan øke mestringsforventningen til sosialt tilbaketrukne barn. Å fremme helse gjennom å skape et trygt og inkluderende skolemiljø, er en viktig oppgave for helsesøster i samarbeid med skolen, familien og skolebarna.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse