fbpx Å være til stede ved dødsfall Hopp til hovedinnhold

Å være til stede ved dødsfall

Helsepersonell bør vise at de verdsetter pårørendes nærvær ved dødsfall på sykehus.

Dette er en av konklusjonene i en studie hvor hensikten var å utforske og forklare ektefellers erfaringer med å være til stede på sykehus når samboeren dør. Studiens design var Grounded theory hvor målet er å utvikle teori om et bestemt fenomen på bakgrunn av innsamling av erfaringer. Studien ble gjennomført på et lokalsykehus hvor pårørende over 20 år til pasienter som hadde vært innlagt mer enn to dager før dødsfallet inntraff, fikk skriftlig informasjon om studien før de forlot sykehuset. To måneder etter fikk de brev med forespørsel om å delta. Av ti kvinner og fem menn som tilfredsstilte inklusjonskriteriene og ble kontaktet, returnerte åtte kvinner i alderen 55 til 82 år svarkonvolutten med signert samtykke. Data ble innsamlet ved hjelp av intervjuer hvor for- skeren brukte en semistrukturert intervjuguide. Intervjuene skjedde i deltakernes hjem, varte fra 40 minutter til to timer og 20 minutter og ble tatt opp på bånd. Like etter intervjuet ble det skrevet ned notater fra intervjuet og samtalen omformet til tekst. Hovedkategorien i funnene var «opprettholdelse av tilstedeværelse ». «Å finne sin plass» – deltakerne beskrev usikkerhet knyttet til hvordan helsepersonellet vurderte deres tilstedeværelse. «Å vite» hva som skjedde var viktig og sentralt. Det var også viktig å oppleve «støtte» fra ektefellen, familie og helsepersonell. «Å avslutte» var også sentralt – både forholdet til ektefellen, men også i forhold til sykdomsforløpet.

 

Kommentar:

For helsepersonell er studien en påminnelse om at sykehusavdelingen som er kjent og trygg for personalet kan oppleves som en usikker arena for pasienter og pårørende. Det er derfor viktig å kommunisere tydelig at pårørende har sin plass og er velkomne i sykehuset.

 

Referanse:

Mossin H, Landmark BT. Being pre- sent in hospital when the patient is dying – A grounded theory study of spouses expereinces. Eur J Oncol Nurs 2010:doi:10.1016/j.ejon.2010.11.005

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse