fbpx Pasienters opplevelse av kunnskap hos sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Pasienters opplevelse av kunnskap hos sykepleiere

Pasientene ønsket erfarne sykepleiere som kunne kombinere yrkeserfaring, medisinske kunnskaper og ferdigheter med en menneskelig holdning.

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Anners Lerdal

Dette går fram av en studie om hvilken betydning pasienters opplevelse av sykepleieres kunnskap om kreft og kreftbehandling har for hvordan de oppfatter kvaliteten på sykepleien som gis. En kvalitativ fenomenologisk studie med dybdeintervjuer av et utvalg på ti menn og ti kvinner ble gjennomført for å svare på studiens problemstilling. Pasienter innlagt på en onkologisk avdeling ved et regionsykehus i Norge ble rekruttert til utvalget av sykepleierne i avdelingen. Inklusjonskriteriene var alder mellom 25 og 80 år, at de var informert av legen om sin kreftdiagnose, var innlagt for å få kurativ eller palliativ behandling, og vurdert til å ha fysisk og mental kapasitet til å delta. Alle intervjuene skjedde mens pasientene var innlagt. Pasientene ble spurt om de opplevde at sykepleiernes kunnskaper om kreft og behandlingen av denne er viktig. Svarene ble fulgt opp med åpne spørsmål hvor informantene ble bedt om utdypende beskrivelser og forklaringer. Deltakerne hadde ulike kreftdiagnoser og ulik prognose for overlevelse. Mens noen fikk kurativ behandling fikk andre livsforlengende og lindrende. Hovedfunnet i studien var at sykepleiere som viste kunnskaper om kreft og kreftbehandling samt gode tekniske ferdigheter, var i stand til å lindre plager og gjorde pasientene mer trygge. Pasientene tok for gitt at sykepleierne hadde denne kunnskapen. Pasientene stolte mer på sykepleiere med mye erfaring enn dem med liten. Når sykepleierne var usikre på medisinske spørsmål var det viktig for pasientene at legen ble konsultert.

 

Referanse

  Kvale K, Bondevik M. Patients› perceptions of the importance of nurses› knowledge about cancer and its treatment for quality nursing care. Oncol Nurs Forum 2010;37:436–42. 

 

Kommentar:

Studien understreker viktigheten av at sykepleiere har gode medisinske kunnskaper, relevant erfaring og gode ferdigheter. Pasientene beskrev av dette var viktige faktorer for at deres symptomer og plager ble lindret og for deres trygghetsfølelse.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse