fbpx Improving outcomes after acute myocardial Infarction Hopp til hovedinnhold

Improving outcomes after acute myocardial Infarction

Implementing a post-discharge intervention providing information and support.

Bakgrunn: Tidligere forskning har vist at mange pasienter med hjerteinfarkt savner informasjon og opplever redusert helserelatert livskvalitet etter utskrivning fra sykehus.

Hensikt: Hovedmålet var å bedre sykdomsmestring, livsstil og helserelatert livskvalitet hos pasienter med gjennomgått akutt hjerteinfarkt gjennom å implementere et nytt tilbud med informasjon, støtte og oppfølging etter utskrivning fra sykehuset. Effekt av det nye tilbudet ble evaluert på både kort og lang sikt.

Metode: For å utvikle det nye tilbudet ble informasjonsbehov og oppfølgingspreferanser utforsket gjennom fokusgruppeintervju med totalt 14 pasienter som 3–5 måneder tidligere hadde gjennomgått hjerteinfarkt. Det nye tilbudet besto av oppfølging over telefon av erfarne kardiologiske sykepleiere. En randomisert kontrollert studie, med totalt 288 deltakere med diagnosen akutt hjerteinfarkt, ble gjennomført for å evaluere effekter av tilbudet 3, 6, 12 og 18 måneder etter utskrivning.

Resultat: Fokusgruppeintervjuene viste at pasientene under sykehusoppholdet hadde mottatt viktig og relevant informasjon, men at flere hadde problem med å tilpasse denne til egen situasjon. Etter utskrivning opplevde mange å ha ubesvarte spørsmål og ingen å stille disse til. Oppfølging over telefon ble foretrukket. Resultatet fra den randomiserte kontrollerte studien viste at telefonoppfølgingen bidro positivt til endring av livsstil og helserelatert livskvalitet seks måneder etter utskrivning. På lang sikt opp til 18 måneder var det ingen tilleggseffekt av telefonoppfølgingen. Oppfølgingen viste også at alle deltakerne etter 12 og 18 måneder hadde det som befolkningen for øvrig med hensyn til helserelatert livskvalitet, angst og depresjon. De opplevde en fortsatt betydelig bedret livsstil sammenlignet med før de fikk infarktet.

Konklusjon: Telefonoppfølging bidro til bedre helserelatert livskvalitet og fysisk aktivitet seks måneder etter hjerteinfarktet. Det var ingen langtidseffekt av telefonoppfølgingen. Resultatene fra denne studien indikerer redusert sykelighet etter gjennomgått hjerteinfarkt sammenlignet med resultat fra tidligere studier.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse