fbpx Brukermedvirkning innen psykisk helse Hopp til hovedinnhold

Brukermedvirkning innen psykisk helse

Å bidra til myndiggjøring av pasienter gjennom samtale er lettere sagt en gjort.

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Anners Lerdal, redaktør i Sykepleien Forskning og førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud.

 

Dette konkluderer Sidsel Tveiten og Ingrid Meyer i en studie hvor målet var å utvikle kunnskap om dialogen mellom pasient og helsearbeider og om myndiggjøringsprosessen hos pasientene (empowerment). Studien hadde et kvalitativt forskningsopplegg hvor data ble samlet inn ved hjelp av tre fokusgruppeintervju. De to første intervjuene dreide seg om forskningsspørsmålene, mens hensikten med siste var å utdype beskrivelsene fra de to første. Forskerne rekrutterte fem kvinnelige helsearbeidere som arbeidet på en smerteklinikk i Norge til et hensiktsmessig utvalg. Deltakernes fagbakgrunn var medisin, sykepleie og fysioterapi. Kvalitativ innholdsanalyse ble brukt til å analysere tekstmaterialet. Analysen resulterte i fire hovedtema. Deltakerne beskrev ulike dialoger og hensikter med samtalene. Å styrke pasientens mestring kunne være målet i en samtale, mens hensikten i en annen samtale kunne være å kartlegge pasientens problemer, fysiske hindringer og motivasjon for videre terapi. Deltakerne var i liten grad bevisst hensikten med dialogen. Ulike kjennetegn på en god dialog ble beskrevet som aktiv lytting og det å ha nok tid. Hvis dialogen var strukturert var det enklere å avdekke pasientenes behov, problemer og bekymringer. Deltakerne beskrev utfordringer ved en god dialog. Å få til en god dialog var vanskelig. Noen ganger fremsto smertepasientens og helsepersonells ønsker som motstridende. Et eksempel som ble gitt var når en pasient ønsker å bevise sine smerter for å få uføretrygd. I noen tilfeller var helsearbeiderne uenige med pasientene om hva som var den beste smertebehandlingen. Da kunne det hende at man prøvde å overbevise pasienten og å gi ham/ henne råd.

 

Referanse

Tveiten S, Meyer I.

‘Easier said than done': empowering dialogues with patients at the pain clinic - the health professionals' perspective. J Nurs Manag 2009;17:804-12.

 

Kommentar

Studien viser at en dialog er svært mangfoldig og at det er vanskelig å gi en klar og generell beskrivelse av dialogens kjennetegn. Det er også viktig å få pasientenes syn på hva en god dialog er.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse