fbpx Tidlig utskriving fra sykehus etter hjerteinfarkt Hopp til hovedinnhold

Tidlig utskriving fra sykehus etter hjerteinfarkt

En relativt høy andel pasienter innlagt med hjerteinfarkt har problemer med å takle stress.

Hensikten med studien var å undersøke mulig samvariasjon mellom opplevelse av sammenheng (OAS), endring i sosial støtte og mestring i forbindelse med innleggelse og utskrivning fra sykehus etter hjerteinfarkt. Begrepet OAS tar utgangspunkt i Antonovskys begrep salutogenese og en hypotese om at menneskets motstandsressurser har betydning for hvordan man takler sykdom og for sykdomsutvikling.

Studien ble gjennomført ved tre sykehus i Sverige. Pasienter som hadde vært innlagt for hjerteinfarkt fylte ut et spørreskjema både like før utskrivning fra sykehus og etter to uker når de var kommet hjem. Spørreskjemaet som målte OAS inneholdt 13 spørsmål hvor respondentene ble bedt om å gradere sine svar på en syvpunkt Likert-skala. Sosialt nettverk og sosial støtte ble målt ved bruk av Social Network and Social Support Scale (SOS-skala), som kartlegger emosjonell støtte, praktisk hjelp, samstemthet og tilgjengelighet.

Av 300 pasienter som ble innlagt på sykehus med symptomer på hjerteinfarkt, deltok 241 i studien. Av disse var 69 prosent menn, 74 prosent var gift og 22 prosent enslige. Sikker hjerteinfarktdiagnose ble stilt hos 208 (86 prosent). Lave OAS-skårer ble funnet blant 60 prosent av pasientene like etter utskrivning. Det var ingen sammenheng mellom emosjonell støtte og OAS. Etter utskrivning oppga kvinnene, samt menn over 65 år, en reduksjon i sitt sosiale nettverk sammenliknet med to uker tidligere. Menn oppgav en lavere verdimessig samstemthet og tilgjengelighet til nettverket etter at de kom hjem sammenliknet med da de ble innlagt. Studien fant at pasienter som opplevde høy OAS også hadde en tendens til sterkere mestring og at grad av mestring ikke endret seg i løpet av de to ukene.

Ifølge forfatterne viser den høye andelen av pasienter med lav OASskårer at en relativt høy andel pasienter er sårbare. I henhold til Antonovskys teori innebærer lav OAS, det vil si at man har lite ressurser å mobilisere for å håndtere stressende forhold.

Kommentarer

Forfatterne gjør et poeng av at en relativt stor andel har lav OAS. Tolkningen av størrelsen på andelen kunne gitt større mening hvis man hadde sammenliknet med en annen gruppe - for eksempel befolkningen generelt. I tabellene er det uklart beskrevet hva som regnes som høy og lav mestring. Dette gjør det vanskelig å tolke tallene som presenteres.

Referanse

Hildingh C, Fridlund B, Baigi A. J Clin Nurs. 2008; 17, 1303-11. [ Pubmed ]

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.