fbpx Klarhet i stellsituasjonen Hopp til hovedinnhold

Klarhet i stellsituasjonen

Mens pasientene oppfattet sykepleierne som stresset og lite villige til å hjelpe, vurderte sykepleierne at pasientene hadde lite initiativ til å gjøre ting på egenhånd.

Dette går frem av en studie som undersøkte gjensidige forventninger, mål og hjelpestrategier hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og deres sykepleiere.

Grounded theory ble brukt som forskningsdesign, hvor tolv pasienter og fire av deres sykepleiere ved tre lungeavdelinger ved Århus universitetssykehus i Danmark deltok.

Data ble samlet inn ved hjelp av deltakende observasjon og lydbåndopptak av stellsituasjoner. Disse varte fra 35 til 80 minutter. På bakgrunn av forskerens gjennomgang av opptaket og feltnotater under og like etter stellet ble en på forhånd laget semi-strukturert intervjuguide justert. Pasienter og sykepleiere ble så intervjuet hver for seg etter hvert stell. Følgende tema ble belyst i pasientintervjuene: erfaringer med å leve med KOLS, erfaring med å være pasient og motta sykepleie. I tillegg skårte pasientene alvorlighetsgraden av sine pusteproblemer på en ti-punkt skala (den modifiserte Borg skala). Informantene kommenterte disse skåringene i intervjuene. Alle pasientene som deltok var stekt rammet av KOLS, fikk oksygenbehandling, hadde vært innlagt på sykehus i mellom to og 84 dager, var over 30 år og trengte hjelp til personlig stell. Sykepleierne ble dybdeintervjuet med utgangspunkt i forskerens observasjoner i stellesituasjonen.

Dataprogrammet Nvivo ble brukt som hjelpemiddel i den kvalitative analysen av data og utvikling av tematiske kategorier.

Blant forskernes funn var at sykepleierne var usikre og hadde vag forståelse av alvorlighetsgraden av pasientenes pusteproblemer. For det andre mislyktes sykepleiernes intensjoner om å bygge opp pasientens funksjonskapasitet fordi hensikten med tiltakene var uklar for pasientene. Og fordi det i noen situasjoner skjedde for mye under stellet til at pasientene oppfattet sykepleiernes informasjon. For det tredje kunne rolleforventningen pasientene og sykepleierne hadde til hverandre være uklare. I situasjonene hvor det ikke var en gjensidig forståelse mellom aktørene bidro dette til at partene forklarte og tilla hverandre ulike motiver. Som for eksempel at sykepleierne er stresset og uvillige til å hjelpe og at pasienten er uvillig og mangler initiativ.

Referanse

(Lomborg K., Kirkevold M. L., J Clin Nurs; 2008;17:2155-63). [ Pubmed ]

Kommentar Studien beskriver eksempler på situasjoner hvor sykepleiere mangler forståelse av pasientens situasjon og hvor begge parter mangler gjensidig forståelse av intensjonene for hverandres handlinger. Eksemplene understreker viktigheten av at pasienter og sykepleiere samtaler om pasientens situasjon samt sykepleietiltak og mål.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse