fbpx Desentralisert akupunktur-utdanning for jordmødre | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Desentralisert akupunktur-utdanning for jordmødre

Sammendrag: Høsten 2000 fant fagmiljøet ved fødeavdelingen på St. Olavs Hospital HF at de ville få i gang et desentralisert akupunkturkurs i Trondheim. Bakgrunnen var ønsket om å kunne tilby akupunktur til fødende i byen. Den naturlige samarbeidspartneren var Norsk Akupunkturskole i Oslo, og tilbudet kunne settes i gang innenfor overkommelige ressursmessige rammer. Høsten 2001 startet den desentraliserte akupunkturutdanningen for jordmødre med planlagt avslutning våren 2002. Kurset gir bare kompetanse til å bruke akupunktur i forbindelse med fødselsomsorg - ikke til å behandle sykdom. For å sikre kvaliteten på tilbudet, har sykehuset utarbeidet faste prosedyrer for bruk av akupunktur, og jordmødrene må skrive under på et akupunkturløfte for bruk av teknikken.

De siste årene har stadig flere jordmødre i Norge skaffet seg kompetanse i bruk av akupunktur under fødsel. Jordmødre kan benytte akupunktur til kvinnene på flere områder innenfor fagfeltet; i tilslutning til fødselen og i barselperioden. Som eksempel kan nevnes supplement til tradisjonell lindring av fødselssmerte, stimulering av rier, løsning av fastsittende placenta, lindring av etterveer og ved problemer rundt amming. Utdanningen gir jordmødre kunnskap om et begrenset område av akupunkturen, og gir derfor ikke kompetanse til å behandle sykdom.

Ved Fødeavdelingen, St. Olavs Hospital i Trondheim, var statusen høsten 2000 kun én jordmor med akupunkturkompetanse. Dette medførte at vi så å si ikke kunne tilby «våre kvinner» denne formen for hjelp. Det hadde lenge vært et ønske fra jordmødrenes side å kunne tilby og fra enkelte av våre fødekvinner å motta hjelp i form av akupunktur.
Med bare én jordmor som kunne utføre akupunktur, ble det store begrensninger i tilbudet, og ingen mulighet for kontinuitet overfor de kvinnene som fikk akupunktur. For å kunne ivareta ønsket om kontinuitet i behandlingen i løpet av døgnet, var det nødvendig at en forholdsvis stor del av jordmorstaben i avdelingen kunne - og dermed hadde lov til - å benytte akupunktur til føde-/barselkvinnene.

Norsk Akupunkturskole i Oslo, ved akupunktør Anette Koppang, har holdt sentrale kurs for jordmødre i akupunktur siden 1996. Både Jordmorforbundet, NSF og Den Norske Jordmorforening gir denne skolen gode anbefalinger (1). Dette var derfor det utdanningsstedet Fødeavdelingen, St. Olavs Hospital, ønsket å samarbeide med.
Fødeavdelingen så samtidig at ved å benytte utdanningssted Oslo, tilsa de økonomiske og kapasitetsmessige begrensningene at det kun ville være mulig å utdanne to, eventuelt tre, jordmødre av gangen. Med denne utdanningskapasiteten, ville vi bruke en god del tid før vi hadde en stor nok jordmorstab til å kunne gi et kvalitativt og kvantitativt godt nok tilbud til våre føde-/barselkvinner.


Forberedelse til utdanningen
Jordmødrene på Fødeavdelingen, St. Olavs Hospital, hadde en stund snakket om at de ønsket at akupunkturutdanning kunne legges til Trondheim. Dette for nettopp for å kunne utdanne flere jordmødre samtidig, og følgelig være i stand til å gi et fullverdig akupunkturtilbud til kvinnene. Desentralisert undervisning ville også gi større mulighet til å ivareta det økonomiske aspektet på en bedre måte.
Avdelingens ledelse var også veldig positiv til denne muligheten for akupunkturutdanning, noe som gjorde det lettere å komme i gang med planleggingen.
Det ble gitt informasjon til avdelingens leger, og det var ingen hindringer fra denne faggruppen for å kunne starte med akupunkturutdanningen.

Høsten 2000 ble det derfor tatt kontakt med Norsk Akupunkturskole i Oslo. Spørsmålet om muligheten for en desentralisert akupunkturutdanning lagt til Trondheim, ble forelagt kursansvarlig og akupunktør Anette Koppang. Fra dette hold var det positiv respons med det samme, noe som for oss var veldig gledelig og inspirerende.
Planleggingen kunne begynne!

Dette var første gang Norsk Akupunkturskole skulle gi akupunkturutdanning for jordmødre utenfor skolen i Oslo. Det forelå derfor ingen tidligere erfaringer med desentralisert undervisning innenfor fagfeltet å bygge på, verken for skolen eller oss. Norsk Akupunkturskole hadde imidlertid god erfaring fra den sentrale utdanningen, og dette ble rammen rundt planleggingen av den desentraliserte undervisningen i Trondheim.


Planlegging og gjennomføring av utdanningen
Gjennomføringen av utdanningen i Trondheim ble planlagt til fire seminarer à fire dager. I tillegg ble det på hvert seminar avsatt to kvelder à to timer til ekstra punktpraksis. Til sammen inneholdt utdanningen 100 undervisningstimer; 60 timer med teori og 40 timer praktisk undervisning.
Undervisningslokaler fikk vi leid gjennom undervisningsseksjonen på sykehuset. Etter søknad ble vi også tildelt utdanningsmidler fra undervisningsseksjonen. Dette var positivt for oss, både økonomisk og for gjennomføringen generelt.

Det ble arrangert to seminarer høsten 2001 og to seminarer våren 2002. Kursansvarlig Anette Koppang sto både for den teoretiske og praktiske undervisningen. På den praktiske delen deltok delvis akupunktør Toril Olden fra Trondheim, som medhjelper. På de to siste seminarene var det gravide til stede slik at kursansvarlig fikk vist akupunkturen i praksis.
For å få tak i gravide ble jordmødre på helsestasjoner i Trondheim kontaktet med forespørsel om å være behjelpelig med rekrutteringen. Jordmødrene på helsestasjonene var positive til forespørselen. Friske gravide - til termin - fikk en kort orientering om akupunkturutdanningen, og ble så spurt om de ville delta. De kvinnene som sa ja til dette, tok selv kontakt for en samtale om hva det innebar å være «demonstrasjonspersoner». Deltakelsen var frivillig.

Høsten 2001 startet Norsk Akupunkturskole opp utdanning i akupunktur for jordmødre med kurssted i Trondheim. Kursavslutningen ble planlagt til våren 2002. Kurset i Trondheim gikk parallelt med det ordinære kurset i Oslo. Faginnhold og faglig standard på utdanningen var den samme som skolens tilbud i Oslo. Pensum for hele utdanningen besto av samme kursmateriell som utdanningen i Oslo, fordelt på kompendier med spesifikt fagstoff for hvert seminar (2). I tillegg kom et punktpraksishefte (3). Kursansvarlig ivaretok den faglig teoretiske og praktiske delen av undervisningen og utdanningen. Den praktiske planleggingen og tilretteleggingen i Trondheim foregikk i samarbeid med undertegnede.

På kurset i Trondheim var det totalt 28 deltakere; 15 jordmødre fra Fødeavdelingen, St. Olavs Hospital, og 13 eksterne jordmødre fra fem sykehus og fødestuer i Trøndelag og Nordland.
På Fødeavdelingen, St. Olavs Hospital ble utvelgelsen av kursdeltakere foretatt etter forutbestemte kriterier. Det første som ble gjort, var å foreta en kartlegging blant jordmødrene i forhold til interesse for å gå på akupunkturkurs. Kartleggingen viste stor oppslutning for å delta på kurset, noe som igjen tilsa at utvalgskriteriene kom godt med.


Utfordringer og målsetting
Det krevde innsats på mange plan og fra mange aktører for å få gjennomført kurset. Fire samlinger à fire dager, i tillegg til to kvelder, med et fagstoff fjernt fra vår vestlige tankegang innenfor medisin, krever sin jordmor. En av skolens forventninger til kursdeltakerne var at de måtte tilegne seg en del kunnskap innen tradisjonell kinesisk medisin. Dette var nødvendig for å kunne forstå helheten rundt svangerskap og fødsel innen kinesisk medisin. Videre var det viktig å forstå nødvendigheten av å begrense seg til den kompetansen kurset ga.

Målsettingen med kurset var å bygge opp en forståelse for hvordan den kinesiske medisinen ser på svangerskap, fødsel, etterbyrd, komplikasjoner og amming under normale og kompliserte omstendigheter.
For kursdeltakerne medførte dette mye lesing av fagstoffet for å kunne sette seg inn i det teoretiske, i tillegg til at nåleteknikk og stikksteder skulle innøves og læres.
På Fødeavdelingen var 15 jordmødre tatt ut av avdelingen under kurssamlingene - totalt fire samlinger som også inkluderte fire helger. Dette krevde ekstra innsats fra det resterende personalet for å ivareta den daglige driften i avdelingen. I tillegg var det også nødvendig at kursdeltakerne stilte opp og tok sine vakter der de hadde mulighet for det.

For kursansvarlig skulle kurset i Trondheim parallellkjøres med kurset i Oslo, men uten å kollidere når det gjaldt samlingene. Papirer og informasjon angående seminarene skulle sendes ut til kontaktpersonene for videre distribusjon til kursdeltakerne og avdelingsjordmødrene, i god tid. Dette var nødvendig for å få tid til å legge til rette med hensyn til daglig drift i avdelingene under seminarene.
Torsdag 11. oktober 2001 startet første kurssamling. Utfordringer underveis lot seg hanskes med, og søndag 3. mars 2002 var siste samling avsluttet. Da gjensto det for kursdeltakerne å bli testet i kunnskapen for se om de endelig kunne ta i bruk den nye lærdommen. Det ble arrangert tre timers skriftlig eksamen 8.mars 2002. Eksamen ble holdt på de respektive arbeidsstedene, og ble arrangert samtidig som eksamen ved Norsk Akupunkturskole i Oslo.


Kvalitetssikring, tilbud og kontinuitet
Etter bestått eksamen, fikk deltakerne utdelt vitnemål og diplom. I tillegg måtte alle avlegge et skriftlig akupunkturløfte. Ved å skrive under på akupunktørløftet, signerer jordmødrene samtidig på kun å bruke akupunktur ut fra den kompetansen de får på kurset. Kopi av det signerte akupunkturløftet ble returnert Norsk Akupunkturskole i Oslo, originalen beholdt kursdeltakerne selv.
Dette medfører en god kvalitetssikring overfor kvinnene når det gjelder bruk av akupunktur i fødsel og barseltid. I tillegg er det også en kvalitetssikring for jordmødrene som utøver akupunkturen, for arbeidsgiver og for Norsk Akupunkturskole som driver utdanningen.
Som et tillegg i kvalitetssikringen har Fødeavdelingen, St. Olavs Hospital, i samarbeid med Norsk Akupunkturskole, Norsk Forening For Klassisk Akupunktur (NFKA) og kursansvarlig Anette Koppang, laget en egen prosedyre (4) for bruk av akupunktur ved avdelingen.

Etter kursets avslutning har Fødeavdelingen, St. Olavs Hospital, et så stort antall akupunkturkyndige jordmødre at vi kan tilby og ta akupunktur i bruk til våre føde- og barselkvinner. Samtidig har dette vært en positiv faglig utvikling for den enkelte jordmor spesielt, og for vår jordmorstab og fødeavdeling generelt.

Desentralisert akupunkturutdanning krever en ressursmessig innsats på mange plan, i tillegg til mye og nøyaktig organisering og planlegging. Dette er utfordringer som er overkommelig å løse når en legger til rette for det. Etter erfaringene ved Fødeavdelingen, St. Olavs Hospital, kan desentralisert akupunkturutdanning anbefales. Dette er en god måte å sikre akupunkturkompetanse til en større del av jordmorstaben innenfor tids- og andre ressursmessig mulige rammer. På forholdsvis kort tid ble Fødeavdelingen i stand til å sikre et tilbud og samtidig ivareta kontinuitet i bruken av akupunktur til føde- og barselkvinnene.


Litteratur
1. Anbefaling av Akupunktur for jordmødre. Oslo: Jordmorforbundet, NSF, Den Norske Jordmorforening, 18.01.2001.
2. Kompendier med spesifikt fagstoff til hvert seminar. Oslo: Norsk Akupunkturskole NFKA, 2001.
3. Punktpraksishefte. Oslo: Norsk Akupunkturskole NFKA, 2001.
4. Prosedyre for bruk av akupunktur. Trondheim: St. Olavs Hospital HF, Fødeavdelingen, 2002.
 


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse