fbpx Du får ikke jobb på sykehjem i Oslo hvis du ikke tar influensavaksine Hopp til hovedinnhold

Du får ikke jobb på sykehjem i Oslo hvis du ikke tar influensavaksine

overlge og jurist i sykehjemsetaten

Sykehjemsetaten i Oslo krever at nyansatte tar influensavaksinen, og de får støtte fra de tillitsvalgte. – Syke medarbeidere fører til økt vikarinnleie, mener etaten.

Det jobbes også iherdig med å få alle fast ansatte til å ta årets influensavaksine.

Sykepleien har spurt Steffen Rame Wulfsberg, jurist i Sykehjemsetaten i Oslo, og etatsoverlege Siri Schøyen Seterelv om hvordan dette skal gjennomføres.

Fakta
10 000 jobber i Sykehjemsetaten i Oslo

Drifter fire helsehus og 36 langtidshjem. 21 driftes av kommunen, og 15 driftes av private (ideelle virksomheter).

  • Behandler årlig cirka 8000 pasienter og langtidsbeboere.
  • På langtidshjemmene og helsehusene er det årlig 1,3 millioner liggedøgn.
  • Cirka 10 000 medarbeidere på Oslos langtidshjem og helsehus (inkludert private driftere), og cirka 100 medarbeidere i etatens administrasjon.
  • Gir årlig helsetjenester til Oslos innbyggere for fem milliarder kroner.
  • Det er cirka 3900 heldøgnsplasser og 380 dagplasser i Oslo.
  • Det er bydelene som fatter vedtak om plass på langtidshjem eller helsehus.

Kilde: Sykehjemsetaten

Sykehjemsetatens vurdering er at det er nødvendig å være vaksinert mot sesonginfluensa for å jobbe med deres beboere og pasientgruppe. Etaten ønsker å forhindre at smitte blir brakt inn i institusjonene gjennom medarbeiderne, fordi beboere og pasienter er svært sårbare for å bli alvorlig syke og dø av sesonginfluensa.

Fører til mere vikarbruk

– Syke medarbeidere fører til økt vikarinnleie, noe som er uheldig for både arbeidsmiljøet og kvaliteten på helsehjelpen til beboere og pasienter, skriver juristen og overlegen i en e-post til Sykepleien.

– Hva er de lovmessige begrunnelsene for å kreve at nyansatte må vaksinere seg?

– Hjemmelen for tiltaket ligger i arbeidsmiljølovens kapittel 9, som handler om kontrolltiltak. Der står det at arbeidsgiver i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte ikke må be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn dem som er «nødvendige» for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen.

Står i stillingsannonsene

Sykehjemsetaten skriver at de har informert om tiltak i alle stillingsutlysninger, og de stiller spørsmål om det i intervjusituasjonen. 

– Kan man nektes ansettelse fordi man ikke ønsker å vaksinere seg?

– Vi gjør en helhetlig vurdering av alle kandidaters faglige kompetanse og opp mot hvor mye pasientkontakt det er i stillingen. Dersom man informerer om at man ikke er vaksinert, eller ikke ønsker å bli vaksinert mot sesonginfluensa, vil dette inngå i en helhetlig vurdering av personlig egnethet. Dermed kan det medføre at en kandidat ikke får tilbud om stilling hos oss når vi gjør en helhetlig vurdering av alle aktuelle kandidater opp mot hverandre, svarer Wulfsberg og Seterelv.

Fast ansatte

– Vi kan ikke pålegge eksisterende medarbeidere å vaksinere seg, men vi vil så langt det lar seg gjøre sørge for at nyansatte er vaksinert og ønsker å vaksinere seg.

– Hvor mange fast ansatte har nektet å vaksinere seg i år?

– De fleste ansatte vaksinerer seg. Vi har akkurat fått årets vaksiner, så det er for tidlig å si noe om hvor mange som vil ta årets vaksine. I fjor var vaksinedekningen lavere enn tidligere år, selv om over halvparten tok vaksinen i regi av oss. Vi har ikke oversikt over dem som har tatt den andre steder.

– Hvordan jobber dere for å overbevise dem som ikke ønsker å vaksinere seg, til å ta vaksinen?

– Vi legger til rette for gratis vaksinering i arbeidstiden på alle langtidshjem og helsehus. Hvert år har vi holdningskampanjer for å motivere og informere om årets vaksinering – her deltar både ansatte, tillitsvalgte og ledere. Vi har også undervisning og annen informasjon som deles i ulike kanaler.

– Vil dere pålegge uvaksinerte ansatte å bruke smittevernutstyr, selv når de er friske?

– Ikke slik situasjonen er i dag. Erfaringene våre fra koronapandemien viste at mange tiltak måtte iverksettes for å hindre smittespredning når smitten først var kommet inn på institusjonen.

Uvaksinerte oppfordres til å bruke munnbind

– Vi kan derfor komme i situasjoner der tiltakene kan variere mellom vaksinerte og uvaksinerte medarbeidere. Uvaksinerte medarbeidere som får symptomer på luftveisinfeksjoner, oppfordres til å bruke munnbind i nærkontakt med beboere, svarer de.

– Kan Sykehjemsetaten sanksjonere ansatte som ikke vil vaksinere seg?

– Vi sanksjonerer ikke medarbeidere. Vi oppfordrer sterkt alle medarbeidere til å vaksinere seg av hensyn til skrøpelige beboere som ikke tåler å bli syke, kollegaer som av medisinske årsaker ikke kan vaksinere seg, og for å ivareta best mulig arbeidsmiljø der nærværet er høyt.

Kan etaten straffes?

– Kan Sykehjemsetaten straffes om en pasient påvises å ha blitt smittet av en ansatt?

– Nei, men vi håper at så mange som mulig av medarbeiderne i Sykehjemsetaten vil ta årets vaksine – helsepersonell er mer utsatt for smitte enn andre. Ved å ta vaksinen vil du unngå å smitte beboere, pasienter, kolleger og egen familie, skriver Wulfsberg og Seterelv.

Sykehjemsetaten sier de har drøftet kontrolltiltakene med tillitsvalgte i flere omganger.

– De tillitsvalgte støtter tiltakene, skriver etatens jurist og overlege.

Tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund bekrefter dette overfor Sykepleien.

Manglende personlig egnethet

Sesonginfluensavaksinen har vært i bruk i mange år, og det meldes om få bivirkninger utover vanlig immunrespons.

– Vi mener derfor det er lite inngripende å stille krav om vaksinasjon mot sesonginfluensa. Vi mener det kan vise manglende personlig egnethet dersom man ønsker å jobbe i eldreomsorgen og helsesektoren, men ikke ønsker å vaksinere seg i tråd med helsemyndighetenes føringer, mener Wulfsberg og Seterelv.

10 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Sokrates

Sykepleier
4 måneder 1 uke siden

Viser til en Cochranestudie (gullstandarden i forskning) ift influensavaksiner:
https://www.cochrane.org/CD001269/ARI_vaccines-prevent-influenza-health…

Her kommer det blant annet frem, jeg siterer:
"Injected influenza vaccines probably have a small protective effect against influenza and ILI (moderate-certainty evidence), as 71 people would need to be vaccinated to avoid one influenza case, and 29 would need to be vaccinated to avoid one case of ILI. Vaccination may have little or no appreciable effect on hospitalisations (low-certainty evidence) or number of working days lost."

Viser også til den danske professoren og vaksineeksperten Christine Stabell Benn om "non-specific effects" av vaksiner. I likhet med henne er jeg ikke imot vaksinser/vaksinering. Men jeg er for evidens-basert tilnærming ift valg av vaksiner/vaksinering opp mot visse (smitsomme) sykdommer.

Andrew S. Louka

Sykepleiestudent
4 måneder 1 uke siden

Sokrates viser til en Cochranestudie som omtales som gullstandarden i forskning. Det er riktignok en solid kilde men det kan diskuteres om det er riktig å omtale Cochranestudier som gullstandarden slik det var tidligere. Ifølge Kunnskapspyramiden, er andre oppslagsverk der forskning fra bl.a. i Cochranestudier har samlet blitt vurdert og tolket av spesialister fra hvert sitt felt, å anse som mer troverdig og prioriterte kilder for evidensbasert kunnskap. For mer info, se: https://www.helsebiblioteket.no/innhold/lenker/hjelp-og-veiledninger/ku…

Ifølge Helsedirektoratet, er UpToDate en av de kildene som skal vektlegges høyere enn Cochrane når man søker evidensbasert kunnskap. Det er derfor interessant at UpToDate siterer nøyaktig samme artikkel som Sokrates, men tolker artikkelens konklusjon helt annerledes:

"Vaccination is associated with a reduced incidence of influenza: In a 2018 meta-analysis including 52 trials and more than 80,000 healthy adults, influenza vaccination reduced the incidence of influenza from 2.3 to 0.9 percent (risk ratio [RR] 0.41, 95% CI 0.36-0.47), corresponding to a number needed to vaccinate of 71 [35]." der artikkel [35] er den samme siterte Cochranestudie som Sokrates viser til.

Videre gir UpToDate en generell anbefaling om vaksinering: "Whom to vaccinate − We recommend annual influenza vaccination for all adults (Grade 1A), in the absence of contraindications (table 3). If vaccine supply is limited, priority groups include individuals at increased risk for complications (table 4), as well as the caregivers and household contacts of these individuals.".

Den medisinskfaglige vurderingen, dersom man følger kunnskapspyramiden, kan virke godt fundamentert. Hvorvidt det er etisk riktig at SYE stiller krav til vaksinering av ansatte eller ikke, er et helt annet spørsmål. Med mitt svar, ønsker jeg kun å nyansere påstanden om at influensavaksiner ikke virker. Å implisere at evidensbasert forskning viser at influensavaksinasjon ikke virker, er ikke korrekt dersom man følger oppdaterte retningslinjer om tolkning av forskning.

UpToDate anbefaler vaksinering. Artikkelen i UpToDate ble sist oppdatert 6. oktober 2023.

UpToDate er tilgjengelig for alle helsepersonell gratis ved tilgang fra sin arbeidsplass, se https://www.helsebiblioteket.no/innhold/artikler/brukerstotte/tilgang-t… .

Hibberd, P. L. (2023). Seasonal influenza vaccination in adults. I M. S. Hirsch & E. L. Baron (Red.), UpToDate. Wolters Kluwer. https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-vaccination-in-adu…

Astrid

Sykepleier
4 måneder 1 uke siden

Og hvem blant de ansatte er oftest syke? Jo, det er de som lar seg injisere. Så mange sykepleiere blir gørrsyke rett etter vaksinering. Men greit, da mister helsevesenet ennå en sykepleier. Vi begynner å bli mange som finner oss andre yrker nå. Til lykke med kollaps 😍

Vaksinering er FRIVILLIG i Norge. Ingen andre enn meg bestemmer hva jeg skal kjøre i kroppen min.

Sokrates

Sykepleier
4 måneder 1 uke siden

Det du skriver her ble også belyst i nyere forskning ift koronavaksiner: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033350623002470
Jeg siterer essensen:
« Conclusion
In the light of further COVID-19 infection waves and booster vaccinations, there is a risk of additional staff shortages due to postvaccination inability to work, which could negatively impact the already strained healthcare system and jeopardise patient care.»

Birgit Haugen

Ex intensivsykepleier
4 måneder 1 uke siden

Jeg er ex intensivsykepleier pga et helsevesen som råtner. Når helse er blitt business er vi på ville veier.
https://binders.info/nar-global-helse-blir-business/

Jeg har aldri tatt influensavaksinen, da jeg leste at også FHI etterlyste mer forskning på denne. Istedet jobber jeg daglig for å bygge mitt immunforsvar, med maten jeg spiser og hvordan jeg lever. Jeg er 52 år og har helse som en 35 åring ifølge siste sjekk hos legen min. Jeg skulle ønske at norske helsemyndigheter heller fokuserte på den naturlige helsen vår, framfor medisiner. Kun 15% av den norske befolkning spiser nok frukt og grønt, og halvparten mangler nok d vitamin , da er det jo ikke rart vi ikke klarer å holde oss friske.

Influensavaksine - FHIs kunnskapsgrunnlag og FHIs konklusjon:
Nedenfor er kulepunkt hentet fra FHIs nettside. Interessant å lese at vitenskapen spriker og at FHI etterspør mer kvalitetsforskning på virus vi har vaksinert oss mot i 75 år.
- Basert på studiene er det ikke grunnlag for å si at influensavaksinen reduserer risiko for generell sykehusinnleggelse
- Det er indikasjoner på at influensavaksinering i noen grad kan redusere omfanget av influensasymptomer
- Det ser ut til at vaksinen er forbundet med en reduksjon i risiko for de mer alvorlige sykdomsforløpene blant pasienter som er sykehusinnlagt for influensa.
- Det er imidlertid behov for flere gode studier, fordi
- Enkeltstudiene er relativt små, og en del av forskningen er ikke basert på laboratoriebekreftelse for påvisning av influensa
- En annen utfordring er at ikke alle studiene har mulighet til å kontrollere for variasjoner i risiko for alvorlig influensa, mønstre for legesøkning eller sannsynligheten for å ha tatt vaksine.
- De som trenger beskyttelse mot influensainfeksjon anbefales å ta influensavaksinen hvert år, selv om mange kan ha immunitet som varer lenge mot enkelte influensavirus ved at de har vært smittet eller vaksinert tidligere.
- Vi har ufullstendig og sprikende vitenskapelig litteratur når det gjelder den samlede virkningen av gjentatte infeksjoner og vaksinasjoner på den enkeltes totale immunitet mot aktuelle influensavirus.
- Det er like fullt holdepunkter for å anbefale at de som trenger å unngå influensa, sikrer seg best ved å ta influensavaksinen hvert år.
--->
"Stol på vitenskapen" blir vi fortalt, og det er logikk i at vi bør legge til grunn studier som kan reproduseres uansett når og hvor den gjøres. På den måten vet vi at det alltid er slik studiet konkluderer med.
Men hva da, når FHI konkluderer med at vi mangler vitenskap, at studiene spriker, at studiene ikke holder gullstandard og at vi trenger å forske mer og bedre på vaksiner vi har brukt lengst?
Dette er konklusjonen på influensa-vaksiner som vi har forsket på i 75 år, at det finnes "holdepunkter" for å anbefale vaksinering, men at vi fortsatt trenger mer vanntett forskning. Interessant, sant?
Link til FHIs kunnskapsgrunnlag for influensavaksiner, les selv:
https://www.fhi.no/.../vaksi.../kunnskapsgrunnlag/influensa/

https://sykepleien.no/2022/04/arets-influensavaksine-ser-ut-til-virke-u…

Eva Svarverud

Ernæringsterapeut
4 måneder 1 uke siden

Flott at folk begynner å reagere, tenke selv og søke informasjon uten for HELSE Norges stramme grenser.

Magne

Arbeider
4 måneder siden

Lykke til med rekruttering da😆

Tonje

Sykepleier
4 måneder siden

Trodde man hadde pause fra å tvinge det norske folk til injisere seg!? Dette er jo skremmende lesning! Som sykepleier som ikke tok covidsprøytene, blir jeg kvalm av å tenke på presset jeg ble utsatt for fra arbeidsplassen, (og samfunnet for øvrig). En ting er at man her diskvalifiserer gode søkere, men fra artikkelen virker det som om også de faste ansatte blir presset og kan belage seg på forskjellsbehandling. Her er det flere som burde gå i skammekroken! Makan til tull!

Tone

Helsefagarbeider
4 måneder siden

Å fortelle andre hva de skal gjøre, hva forteller det? Jo det forteller at de tror de vet best og tror de kan "kjøre over andre" uten respekt for andres verdier og holdninger som de vil. Kalles ikke det hovmod?

Sandy Lunøe

Pensjonert farmasøyt
3 måneder 3 uker siden

NRK Nyhetsmorgen, 21.oktober 2021
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol:
"Du skal ikke ha pasientkontakt hvis du utsetter pasienter for smitte, men så vet vi også at vaksinerte kan også ha med seg smitte, så vi har jo fortsatt ingen garanti for ikke å bli smitta av helsepersonell selv om man vaksinerer seg".

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse