fbpx Kraftig økning i helseutgiftene – få nye sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Kraftig økning i helseutgiftene – få nye sykepleiere

Helseutgiftene i Norge skjøt til værs i 2021, trukket opp av kraftig vekst i lønnsutbetalingene, skriver SSB. Pengene gikk ikke til sykepleierårsverk, økningen var kun marginal.

Foreløpige tall viser at de samlede løpende helseutgiftene i Norge var 418 milliarder kroner i 2021.

Det er en kraftig økning fra 2020. Samlet steg helseutgiftene 7,3 prosent i løpende priser, den høyeste veksten siden 2015, skrev Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag denne uken.

77 200 per innbygger

Helseutgiftene utgjorde om lag 77 200 kroner per innbygger i 2021, 4900 kroner mer enn i 2020. I 2015 var tallet 60 735 kroner per innbygger.

Gjennomsnittsveksten de siste ti årene har ligget på 2500 kroner per år.

SSB trekker frem koronapandemien som en av årsakene. Statsforvaltningens utgifter til vaksiner lå på 2,8 milliarder kroner i 2021.

TISK kostet flesk

Kommunene hadde i tillegg store utgifter knyttet til TISK (testing, isolering, smittesporing, karantene). Som følge av pandemien ble også drift av ordinære helsetjenester mer kostnadskrevende, ifølge SSB.

Husholdningenes helseutgifter vokste også markant i 2021. Utgiftene ble særlig trukket opp av tannlegetjenester, medisiner og sykehjemstjenester.

  SSB skriver at veksten i lønnsutbetalinger var svært høy sammenliknet med tidligere år, og det trakk opp de samlede utgiftene. Legemidler og medisinsk forbruksmateriell står for bare 11 prosent av utgiftene i 2021.

  Slik ser økningen i antall årsverk ut i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenen:

   Antall sykepleierårsverk i kommunene økte

   Tall fra SSB i forrige uke viste en økning i antall sykepleiere på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. Men den er marginal. 

   Fagleder for helsesykepleierne i Norsk Sykepleierforbund, Ann Karin Swang, reagerer på det lave antallet helsesykepleiere i oversikten.

   Avdekker mangelen på helsesykepleiere

   – I en Sintef-rapport fra 2020 fant vi at det mangler litt over 2000 stillinger for helsesykepleiere i Norge. Når antallet årsverk i SSB-tallene totalt ligger på 3123, så sier det seg selv at her er det en alvorlig mangel, sier hun.

   Antallet helsesykepleiere økte med 2,8 prosent i 2021 og har økt med 16,2 prosent siden 2017 til 2021.

   Anne Karin Swang, faggruppeleder for helsesykepleiere

   – Det er også synd at kommunene tar inn et så stort antall sykepleiere uten helsesykepleierfaglig bakgrunn for å fylle disse funksjonene, sier Swang.

   Alvorlige konsekvenser

   – De kan kun ansettes midlertidig, noe som medfører svært lite kontinuitet i tjenesten og dårligere kvalitet på tilbudet barn og unge får. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet blir ikke godt nok og det vil få alvorlige konsekvenser på sikt, sier hun.

   Antall andre sykepleiere i kommunehelsetjenesten økte med 31 prosent i 2021 og har økt med hele 65,8 prosent siden 2017.

   Den relativt høye økning av jordmødre i kommunene relaterer Swang blant annet til at svangerskapsomsorgen har endret seg og myndighetene gir mer midler og tilskudd til den kommunale jordmortjenesten nå.

   Legemangelen bekymrer

   Swang er bekymret for at antall legeårsverk går tilbake med hele 4,4 prosent fra 2020 til 2021.

   – Dette er en lovpålagt tjeneste som ikke blir oppfylt av kommunene. Det betyr at svært mange barn og unge ikke får en tjeneste som de har krav på, sier hun på telefon til Sykepleien

   Årsverk totalt i 2021 fordelt på helseutdanning i kommunehelsetjenesten (prosentendring fra 2020 til 2021):

   • Andre sykepleiere 1240 personer (+31,4 prosent)
   • Uten fagutdanning 436 (+30,8 prosent)
   • Annen fagutdaning 787 (+ 13,6 prosent)
   • Jordmødre 578 (+5,8 prosent)
   • Fysioterapeuter 273 (+5,7 prosent)
   • Helsesykepleiere 3123 (+2,8 prosent)
   • Leger 221 (-4,4 prosent)

   Kilde: SSB

   Tallene for 2021 for spesialisthelsetjenesten viser at det meste økte. Driftskostnadene økte med ni prosent, fra 155,5 milliarder i 2020 til 169,5 i 2021.

   Kraftig økning i dagbehandling på sykehusene

   Antall senger, eller døgnplasser, var nær likt. Totalt 18 396 i 2021. Antall oppholdsdøgn økte med fem prosent og dagbehandling med 14 prosent.

   Nye sykepleierårsverk på sykehusene

   Antall årsverk hadde en lavere prosentvis vekst i 2021 enn året før. Veksten lå på 2,3 prosent fra 2019 til 2020, og bare 1,1 prosent fra 2020 til 2021. 

   Som tallene i tabellen under viser ble det registrert 742 nye årsverk for sykepleiere på sykehusene i 2021.

   35 nye spesialsykepleiere

   Det er registrert bare 35 nye spesialsykepleiere og jordmødre på sykehusene i 2021. Økningen er på 0,2 prosent sammenliknet med i 2020.

   477 nye sykepleierårsverk

   Antall årsverk for vanlige sykepleiere i spesialisthelsetjenesten økte med to prosent i fjor. Det utgjorde 477 nye sykepleierårsverk.

   Under ser du oversikten over hvilke yrkesgrupper som det ble fler og færre av i 2021, sammenliknet med 2020.

    Årsverk totalt i 2021 fordelt på helseutdanning i spesialisthelsetjenesten (prosentendring fra 2020 til 2021):

    • Andre medisinske yrker 431 personer (+8,3 prosent)
    • Vernepleiere 2001 (+7,1 prosent)
    • Psykologer 5050 (+5,4 prosent)
    • Administrasjon, ledelse og kontorpersonell 26 115 + (3,3 prosent)
    • Fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l. 2734 (+2,7 prosent)
    • Andre yrker 2510 (+2,5 prosent)
    • Leger 18 175 (+2,3 prosent)
    • Sykepleiere 24 094 personer (+2,0 prosent)
    • Bioingeniører og -teknikere 4663 (+2 prosent)
    • Radiografer og audiografer 2756 (+1,5 prosent)
    • Barnevernspedagoger, sosionomer o.l. 3024 (+0,8 prosent)
    • Omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og helsefagsarbeidere 5857 (+0,3 prosent)
    • Annet pleie- og omsorgspersonell 8431 (+0,3 prosent)
    • Spesialsykepleiere og jordmødre 18 049 personer (+0,2 prosent)
    • Service-, tekniske og/eller driftsfunksjoner 8220 (-0,7 prosent)

    Kilde: SSB

    Årsverkene fordeler seg slik i spesialisthelsetjenesten i 2021:

    • 82 961 i somatiske tjenester.
    • 19 555 i psykisk helsevern.
    • 4168 i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

    0 Kommentarer

    Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

    Ledige stillinger

    Alle ledige stillinger
    Kjøp annonse
    Annonse
    Annonse