fbpx Flere grunner til at skiftarbeidere har høyere sykefravær Hopp til hovedinnhold

Flere grunner til at skiftarbeidere har høyere sykefravær

Bildet viser arbeidslivsforsker Vilde Hoff Bernstrøm

– Skiftarbeid kan føre til lavere egenkontroll og deltakelse på arbeidsplassen. Kanskje er det noe av grunnen til at skiftarbeidere på sykehus er oftere korttidssykemeldt enn dem som jobber faste dagvakter, sier forsker fra Oslomet.

Fra før vet man at skiftarbeid er assosiert med flere negative helsemessige konsekvenser og høyere sykefravær. Mindre søvn, diabetes, høyt blodtrykk og hjerte-karsykdom er blant helseproblemene som er vist å ha en sammenheng med todelt eller tredelt turnusarbeid.

Men forsker Vilde Hoff Bernstrøm ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslomet har vært særlig opptatt av hvilken type vaktbelastning, hvilke populasjoner og hvilke faktorer i det psykososiale arbeidsmiljøet som er spesielt assosiert med sykefravær.

Tall fra norsk sykehus

Hun har forsket på skiftarbeid og sykefravær blant helsepersonell i flere år, og sammen med Inge Houkes publiserte hun i fjor en studie om det i Occupational and Environmental Medicine.

Nå har hun og kolleger en annen studie ventende på publisering. Der har de tatt funnene fra i fjor videre og sett nærmere på hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet henger sammen med sykefravær hos de samme skiftarbeiderne.

Tallene for 14 000 ansatte i begge studier er hentet fra registerdata samlet inn mellom 2012 og 2016 fra et stort norsk sykehus.

– Sykepleierne var den største yrkesgruppen her. De er også den dominerende gruppen i toskiftsløsningene, opplyser Bernstrøm.

Sykefravær relatert til kjønn, alder og små barn

– Hva var de viktigste funnene i fjorårets studie?

– At både todelt og tredelt turnus, samt fast nattskift, var assosiert med øket korttids sykefravær sammenliknet med faste dagvakter. Spesielt ser vi at sammenhengen mellom skiftarbeid og sykefravær er høyere for de eldste aldersgruppene. Dette tyder på at belastningen av skiftarbeid øker med alderen.

 

Tallene gjelder for sykefravær i løpet av ett år og viser først og fremst en klar sammenheng mellom å arbeide skift og øket korttidssykefravær. Den sammenhengen holder seg på tvers av både kjønn, alder og foreldrestatus, sier Bernstrøm.

Mindre langtidsfravær hos dem med tredelt skift

Men forskerne fikk også et uventet funn på langtidsfravær: De som jobbet toskiftsturnus hadde økt risiko for langtids sykefravær, mens de som jobbet treskiftsturnus hadde redusert risiko sammenliknet med dem som jobbet kun dagvakter.

– Vi forventer at tredelt turnus er det mest belastende, men funnene viste altså mindre langtids sykefravær for denne gruppen.

– Hva skyldes det?

– Vi har nok en seleksjonseffekt her: De med størst helseproblemer blir fritatt nattskift. De med tredelt turnus er derfor litt friskere i utgangspunktet, mens de i todelt turnus dermed har litt dårligere helse fra start. Det er altså ingen grunn til å tro at tredelt skift gjør noen friskere, sier Bernstrøm.

Overraskende funn hos dem med små barn

– Noe annet som overrasket?

– Først tenkte vi at de med små barn ville føle det belastende å jobbe kveldsvakter, men vi kunne ikke finne noe i korttidsfraværet som tydet på det. Tvert imot var det dem uten små barn som hadde den største økningen i korttidsfraværet når de jobbet dag og kveld, sammenliknet med dem uten små barn som jobbet kun dagvakter.

– Hva tenker du forklaringen kan være på det?

– Det kan tenkes at kveldsvaktene og tilhørende fri på formiddagene er med på å få hverdagslogistikken til å gå opp for dem med små barn.

Tallene til forskerne viser at sammenhengen mellom toskifts-rotasjon og korttidssykefravær er litt svakere for de med mindre barn, men til gjengjeld er sammenhengen mellom treskifts-rotasjon og langtidstidssykefravær sterkere for den samme gruppen.

– Ser vi til tidligere forskning er det å jobbe turnus eller skift som småbarnsforeldre et komplisert spørsmål – der noen bruker skiftrotasjonen som et virkemiddel for å få hverdagskabalen til å gå opp. Våre funn støtter at det kan være tilfelle for skiftrotasjoner uten natt, sier arbeidslivsforskeren.

Det psykososiale arbeidsmiljøets rolle

Akkurat nå har Vilde Hoff Bernstrøm og hennes kolleger en ny studie de planlegger å publisere i et internasjonalt tidsskrift.

– Vi gikk videre etter den forrige studien for å se nærmere på betydningen av det psykososiale arbeidsmiljøet for sammenhengen mellom skiftarbeid og sykefraværet, sier hun.

De hadde en hypotese:

– Vi tenkte at et godt arbeidsmiljø ville gjøre det lettere å tåle tunge skift. Men vi fant ikke støtte for det.

– Hvorfor ikke, tror du?

– Det vet vi ikke. Vi fant at dårlig arbeidsmiljø var relatert til høyere sykefravær, men den sammenhengen var ikke noe høyere for dem som jobbet skift.

Lavere egenkontroll og deltakelse

Men forskerne fant delvis støtte for at forskjeller mellom noen faktorer i det psykososiale arbeidsmiljøet kan være litt av grunnen til høyere korttidsfravær hos skiftarbeidere.

– Hvordan da?

– Vi så at de som jobbet skift med og uten natt opplevde å ha mindre kontroll over eget arbeid og arbeidstempo og mindre grad opplevde å bli oppmuntret til å delta viktige avgjørelser på jobb, sammenlignet med de som jobbet dag. Både kontroll og deltagelse er viktig for ansattes sykefravær.

Forskernes analyser støtter at lavere deltagelse og kontroll kunne forklare noe av det høyere sykefraværet blant skiftarbeidere.

– Skiftarbeiderne hadde høyere korttidssykefravær enn de som jobbet fast dag, delvis på grunn av lavere mulighet til å delta i viktigere avgjørelser. Og på samme måte hadde skiftarbeidere høyere langtidsfravær delvis på grunn av en lavere grad av kontroll over eget arbeid.

– Hva kan grunnene til dette være?

– Det kan være flere grunner. Det kan skyldes forskjeller i arbeidsoppgaver, bemanning og mulighet til å delta på fellesmøter. En viktig forskjell i tidligere studier er at skiftarbeidere oftere har mindre mulighet til kontakt med sjefen sin, og dermed mindre mulighet til å bli sett og hørt.

Større grad av tilhørighet hos skiftarbeiderne

Men arbeidsmiljøet var ikke utelukkende verre for skiftarbeidere i denne studien:

– De som jobbet skift, opplevde også en større grad av tilhørighet til organisasjonen i enheten sin. Mens langtidssykefraværet så ut til å øke på grunn av en lavere grad av kontroll, støttet også funnene at en høy grad av tilhørighet blant skiftarbeidere gjorde at langtidsfraværet var lavere enn det ellers ville ha vært, sier Bernstrøm.

Tiltak for å sikre kontroll og deltakelse

– Hva bør sykepleiere og deres arbeidsgivere legge seg på minnet fra alle disse resultatene?

– Basert på våre funn kan det være hensiktsmessig å redusere skiftarbeidsbelastningen for eldre arbeidstakere som et tiltak for lavere sykefravær, sier hun og legger til:

– Men dette er et komplisert spørsmål fordi skiftarbeid er belastende i alle aldersgrupper, og styrkeforskjellene kan være annerledes for andre utfall enn sykefravær.

Ellers mener Vilde Hoff Bernstrøm at særlig arbeidsmiljøet bør få oppmerksomhet:

– Arbeidsgiverne bør spørre seg hvordan de kan sikre at de ansatte har like muligheter til å påvirke arbeidet sitt, uavhengig av type vaktordning. Man bør sette inn ekstra tiltak slik at alle føler seg sett og hørt og treffer lederen sin. Det er en side av arbeidsmiljøet som er viktig for folk.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse