fbpx Vil gi sykepleiere på legevakt ett verktøy Hopp til hovedinnhold

Vil gi sykepleiere på legevakt ett verktøy

Bildet viser Siri-Linn Schmidt Fotland på legevaktsentral.

Med Legevaktindeks skal det bli lettere å gi gode råd over telefon.

Når man ringer legevakten, er det gjerne en sykepleier som svarer.

Sykepleieren hører på det innringer sier, vurderer opplysningene, stiller spørsmål og avgjør om den som ringer skal komme inn, bli hjemme eller bli satt over til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, 113.

– Det er et ekstremt bredt spekter av problemstillinger, sier Vivian Midtbø, sykepleier og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).

Varierer hva man bruker

Til å hjelpe seg, har de som besvarer telefonen, ulike verktøy. Ett av dem er Norsk indeks, som er et verktøy for medisinske nødtilfeller. Et annet er Manchester triage system, som brukes for å styre pasientflyten.

– For de pasientene det virkelig haster for, de såkalt røde pasientene, fungerer Norsk indeks fint, sier Siri-Linn Schmidt Fotland, sykepleier og forsker ved NKLM.

Men hva med alle de andre problemstillingene sykepleiere på legevakt må forholde seg til? Alt fra tette neser, kuttskader, feberhete barn til psykisk og sosial nød? 

– I dag varierer det hvilke verktøy man bruker, sier Siri-Linn Schmidt Fotland.

– Man slår opp i ulike verktøy om hverandre. Og i hvilken grad man bruker verktøy, varierer.

Det har hun og Midtbø forsøkt å gjøre noe med.

Vil ha ett, felles verktøy

De har vært med på å lage Legevaktindeks, som NKLM står bak. Det er en videreutvikling av det gamle beslutningsstøtteverktøyet Telefonråd, og tanken er at det skal være det ene verktøyet sykepleiere på legevakt trenger for å håndtere dem som ringer inn.

Det er oppdatert, gratis og fritt tilgjengelig.

Norsk indeks er integrert i legevaktindeksen, og dette har NKLM samarbeidet med Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin om. Ønsket fra NKLM er et felles, nasjonalt verktøy gjennom hele den akuttmedisinske kjeden.

– Hele veien inn til sykehuset, om det er dit pasienten skal, sier Fotland.

Hun presiserer at det ikke er snakk om å konkurrere ut Norsk indeks, men om å få et verktøy som er spesielt laget for legevakt, og som kan brukes over hele landet.

Bildet viser en sykepleier som sitter og ser på skjermer på en legevaktsentral.

Mange nyanser

Begge har sittet og tatt imot telefoner på legevakt, og de vet hvor viktig det er med gode verktøy. 

Som forskere jobber de med å gjøre disse verktøyene bedre. Eller rettere sagt: Legge til rette for at de som svarer på legevakten, bare trenger å forholde seg til ett verktøy, og at det samme verktøyet kan brukes over hele landet.

Både hun og Midtbø er tydelige på at Legevaktindeks, som andre verktøy, er et hjelpemiddel for å fatte riktige beslutninger.

– Det skal hjelpe sykepleierne til å huske hvilke spørsmål de bør stille, sier Siri-Linn Schmidt Fotland.

Hun peker på det spesielle i å gjøre medisinske vurderinger over telefon. Det handler ikke bare om å høre på det innringerne sier, men også å lese mellom linjene. Det er mange nyanser.

– Kommunikasjon er det viktigste verktøyet vi har. Vi må lytte godt, og lære oss å lytte uten å bestemme oss på forhånd, sier hun.

– Det er en krevende jobb, sier Vivian Midtbø.

Er oppdatert

Hun vil berømme legevaktsykepleiere som har bidratt med innspill underveis i arbeidet med indeksen.

De har testet ut den ut i ulike legevaktsentraler, og gjort endringer ut fra deres tilbakemeldinger.

– Det er en fordel ved et nettbasert verktøy, sier Fotland.

– Vi kan endre og tilpasse, og holde det oppdatert. Vi har gjort en endring senest i dag.

Bildet viser Vivian Midtbø.
Fakta
Legevaktindeks
 • Et verktøy for å håndtere henvendelser til legevakt og allmennlegekontor
 • Skal blant annet sikre lik vurdering og prioritering
 • Er et supplement til helsepersonells faglige og selvstendige vurdering
 • Er gratis og åpent for alle
 • Finansieres av Helsedirektoratet
 • Kriteriene fra Norsk medisinsk indeks for medisinsk nødhjelp er integrert i Legevaktindeks

Kilde: Legevaktindeks

Fakta
Norsk indeks
 • Egentlig Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
 • Basert på «Criteria based dispatch» fra Seattle
 • Ble tatt i bruk i 1994
 • Brukes av AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) og LVS (Legevaktsentraler)
 • Er brukt i håndtering av mer enn ti millioner akutthendelser i Norge
 • Ble tidligere utviklet og revidert i et samarbeid mellom Legeforeningen og Laerdal Medical AS
 • Fra 2014 har Helsedirektoratet hatt ansvaret

Kilde: Helsedirektoratet

Fakta
Manchester triage system
 • Utviklet av akuttleger og akuttsykepleiere i Manchester i 1990-årene
 • Ble først utviklet for å hastegradsvurdere pasienter i akuttmottak eller legevakt (oppmøtetriage)
 • Senere ble det utviklet et system for å hastegradsvurdere de som ringer inn (telefontriage)
 • Oppmøtetriage og telefontriage er basert på samme system

Kilde: Norwegian Manchester Triage Group

Fakta
Legevaktsentraler
 • Alle norske kommuner har en legevaktsordning, der man kan få øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.
 • Det er ett felles legevaktnummer: 116 117
 • Når man ringer 116 117, kommer man i kontakt med legevaktsentralen i det området man oppholder seg i
 • Det er gratis å ringe 116 117

Kilde: Helsenorge.no

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse