fbpx Barnepalliative team skal på plass i alle helseregionene Hopp til hovedinnhold

Barnepalliative team skal på plass i alle helseregionene

De regionale helseforetakene blir bedt om å etablere barnepalliative team. 

I oppdragsdokumentet til sykehusene blir de regionale helseforetakene spesifikt bedt om å etablere regionale barnepalliative team.

Oppdragsdokumentet ble nylig overlevert til direktørene i de fire regionale helseforetakene.

– Jobbet hardt

– Vi er mange som har jobbet hardt for et gjennomslag for at regionale barnepalliative team skal komme i oppdragsdokumentet til sykehusene, sier Kirsti Egge Haugstad, leder for Barnesykepleierforbundet Norsk Sykepleierforbund.

– Foreldre- og pårørendeorganisasjoner, Barnelegeforeningen og vi i Barnesykepleierforbundet har jobbet målrettet for dette, så vi er mange som er veldig lettet nå, sier hun.

Ivaretakelse gjennom tøffe tider

– Barnepalliasjon handler først og fremst om hvordan et barn og unge og deres familie skal kunne leve best mulig med de begrensningene som følger med alvorlig, livstruende sykdom, sier hun.

Hun sier at livsforlengende behandling, vanskelige beslutninger og veivalg, støtte og ivaretakelse av barnet og familien gjennom tøffe tider, er viktige elementer.

– Det handler om god symptomlindring, koordinering av tjenester, tilrettelegging og planlegging for at barn og unge kan være mest mulig hjemme, også når livet går mot slutten.

– Barnepalliasjon handler ikke om å dø

– Hvorfor er det viktig med regionale barnepalliative team?

– Barnepalliasjon handler ikke om å dø. Det handler om å leve livet best mulig, selv om det er truet av sykdom. Å legge til rette for å være hjemme, å få leke, gå på skole, samtidig som de mottar gode sammenhengende tjenester i hele landet, sier hun.

– Med dette gjennomslaget vil det nå dannes strukturer for å sikre at palliasjon til barn og unge ved landets barne- og ungdomsavdelinger blir ivaretatt. Team vil etableres, og kompetanseøkning på området blir prioritert, påpeker Kirsti Egge Haugstad.

Finnes kun ett sted

Det er flere år siden det kom en nasjonal retningslinje som anbefalte at det var barnepalliative team i alle de regionale helseforetakene.

Frem til i fjor hadde ingen av helseregionene slike team. Da ble det besluttet at Helse Sør-Øst HF skulle bevilge penger, og dette er nå det eneste av de fire RHF-ene som har etablert et regionalt tilbud. Teamet holder til ved Oslo universitetssykehus HF.

Les mer:Jubler for palliativt team til barn og unge

– Vi skal nå følge godt med på at dette blir opprettet i hele landet, lover Kirsti Egge Haugstad.

Skal være i samsvar med retningslinje

I oppdragsbrevet står det at alle de regionale helseforetakene …

« … skal etablere et regionalt barnepalliativt team som skal veilede de lokale barneavdelingene og ha ansvar for helseregionens kompetanse, tilbud og kvalitet innen barnepalliasjon, i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge.» 

Det er også lagt til at Helse Nords barnepalliative team må ha tilgang til samisk språk og kulturkompetanse og skal bistå de andre helseregionenes barnepalliative team ved behov for samisk språk og kulturkompetanse.

I retningslinjen fra Helsedirektoratet står det at teamet «som et minimum bør ha lege, sykepleier, psykolog og sosionom, samt tilknyttet fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, prest  og andre relevante yrkesgrupper».

– Vi skal sørge for at dette kommer på plass

– I samarbeid med helseforetakene skal vi sørge for at dette kommer på plass i løpet av 2020, sier Tor Harald Haukås, kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge RHF til Sykepleien.

Helse Nord RHF opplyser at de straks skal gi i gang med å etablere barnepalliativt team, og at siktemålet er å få etablert dette i løpet av 2020. 

Helse Vest RHF opplyser at også de har startet arbeidet med å etablere et regionalt barnepalliativt team, i henhold til oppdragsdokumentet for 2020. Sør-Øst RHF opplyser at deres team er etablert og operativt, og at dette er et regionalt barnepalliativt team.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse