Kommunalministeren om lange vakter: – Passer kanskje spesielt innenfor helsevesenet

Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister
FOR FLEKSITID: Kommunalminister Monica Mæland mener at nye arbeidstidsordninger vil gi mindre deltid i helsetjenesten.

Kommunalminister Monica Mæland oppfordrer til flere langvakter og fleksiturnus også i kommunehelsetjenesten.

Forskningsstiftelsen Fafo la i dag, 20. august, frem en rapport om forsøk med langvakter.

Tre statlige etater har testet ut ulike arbeidstidsordninger. Blant annet gjelder det lange vakter i fengsler.

Forsøkene dreier seg både om 15-timersvakter, 12-timersvakter i toskiftsordning og ønsketurnus.

Forsøkene er evaluert blant annet ved hjelp av en spørreundersøkelser blant ansatte. Både ansatte og arbeidsgivere sier at de er i hovedsak fornøyde med arbeidstidsordningene som er testet.

Fafo viser til positive effekter:

 • Bedre arbeidsmiljø
 • Mindre stress
 • Økt fleksibilitet

Men Fafo peker også på kritiske faktorer som bør overvåkes når arbeidstiden overskrider arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Les  ogsåLyst på langvakt? Eller kanskje ikke?

Kommunalministeren: – De ansatte må ønske det

– Veldig bra, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til NRK.

Hun påpeker at det som passer for noen, ikke passer for andre. Men hun oppfordrer andre til å gjøre det samme og er rask med å nevne helsetjenesten:

– Kanskje spesielt innenfor helsevesenet, der dette helt sikkert kan bidra til bedre tjenester og mindre deltid, sier hun til NRK og legger til:

– Virksomhetene må ta initiativ, de ansatte må ønske det. De må bli enige seg imellom.

Da hun mottok rapporten fra Fafo på et seminar, sa hun at når ansatte er mer tilfredse og ledelsen er fornøyd, regner hun forsøkene som vellykket.

Hun viste til at det jo er kommunevalgkamp, og at langvakter ikke bare er et potensial i staten:

– Dette er noe også kommunene bør se nærmere på. Der er det mange virksomheter med turnuser, og det er altfor mye deltid, sa hun.

Hvem har testet ut ny arbeidstid?

Fafo har evaluert tre forsøk med arbeidstidsordninger i tre statlige etater:

 1. Kriminalomsorgen – fem fengsler. Fleksivakter med inntil 15 timers arbeidstid som senere avspaseres. Fleksivaktene er frivillige.
 2. Luftforsvaret – brann-, rednings- og plasstjeneste (BRP) ved tre flystasjoner. Toskiftsordning med 12-timersvakter hele uken (24/7).
 3. Tolletaten – Ørje tollsted. Samarbeidsturnus.

– Blir ikke mer sliten

130 fengselsbetjenter i Ila fengsel har testet ut en ordning med fleksitid. Det vil si lengre arbeidsdager og flere fridager, som blant annet gir mer tid til familien.

De ansatte kan be om doble vakter på 14–15 timer og dermed kunne ta fri en hel dag.

Ragne Opsahl, fengselsbetjent og tillitsvalgt, er godt fornøyd.

– Jeg kan følge opp barna mine på en god måte, sier hun til NRK.

De ansatte har ikke blitt mer slitne av å gå lange vakter, ifølge Opsahl. Hun forteller at det som gjør dem slitne er å gå i det krevende miljøet daglig.

– Vi ønsker å ha lengre friperioder for å hente oss inn igjen, sier hun til NRK.

Les også: Er det greit at hjemmesykepleiere har langvakter på 14,5 timer?

Mer om rapporten:

Fafo-rapporten heter Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus. Den er laget på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Evalueringen av forsøkene har foregått fra 2016 til 2019.

Enda mer fra rapporten:

Fleksivakter i fengsler

Arbeidstidsforsøket foregikk i fem fengsler. Fleksivakt er frivillig forlengelse av en vakt til inntil 15 timer og skal avtales individuelt mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidstakerens nærmeste leder. Det er arbeidstakeren som skal ta initiativ til å avtale fleksivakt. Målsettingen med arbeidstidsforsøket er blant annet å skape et godt arbeidsmiljø med reell medbestemmelse og en fleksibel arbeidstidsordning.

480 personer svarte på e-postundersøkelsen.

 • 76 prosent oppga at de hadde undertegnet avtale om å jobbe fleksivakter.
 • 62 prosent oppga at de hadde jobbet fleksivakt siste året.

Viktigste grunn til at de ansatte ønsker fleksivakter:

 1. få lengre sammenhengende friperioder (36 prosent svarte dette).
 2. få mer tid sammen med familie (25 prosent).
 3. lang reisevei / pendling (15 prosent).
 4. følge opp barns fritidsaktiviteter (11 prosent).
 5. følge opp egne fritidsaktiviteter (7 prosent).

Flere fant arbeidet belastende, men få opplevde fleksivaktene som en ytterligere belastning

 • 68 prosent opplever ikke i det hele tatt å være mindre effektiv på jobb siste del av fleksivakten.
 • 47 prosent av dem som har jobbet fleksivakt, oppgir at det å jobbe fleksivakt forbedrer helsetilstanden.
 • 49 prosent svarer at det verken forbedret eller forverret helsetilstanden.
 • 49 prosent av dem som har jobbet fleksivakt, oppgir at vaktene forbedrer muligheten til å bli uthvilt.

Alt i alt opplever de ansatte at forsøket med fleksivakter er vellykket. 65 prosent av dem som har jobbet fleksivakt, svarer at forsøket er svært vellykket.

Arbeidsgiver i fengslene mener at ordningen med fleksivakt fungerer godt, og at den har forbedret muligheten til å rekruttere og beholde arbeidstakere.

Arbeidsgiver oppgir at ordningen ikke medfører vesentlige kostnadsøkninger, men har et potensial for besparelser gjennom redusert overtid over tid.

Samlet sett har forsøket med fleksivakter i kriminalomsorgen vært vellykket når det gjelder å skape et godt arbeidsmiljø og reell medbestemmelse. Arbeidstidsordningen har også bidratt til å gi arbeidstakerne større fleksibilitet med mulighet for å styre deler av arbeidstiden.

12-timersvakter i Luftforsvaret:

Arbeidstidsforsøket i Luftforsvaret omfatter brann-, rednings- og plasstjeneste ved tre flystasjoner. I stedet for tre skift hverdager og to skift i helger går arbeidstakerne toskiftsordning med 12-timersvakter hele uken (24/7).

Målsettingen er å gi arbeidstakerne innflytelse på egen arbeidstid gjennom reell medbestemmelse og bedre arbeidsmiljøet gjennom å gi en mer hensiktsmessig drift av tjenesten.

På spørsmål om hvor viktig det var for arbeidstakeren at arbeidstiden er organisert i 12-timersvakter, svarte 61 av 65 «svært viktig». Fire svarte «noe viktig».

På spørsmål om hva som er den viktigste grunnen til at de ansatte velger å gå fleksivakter, fordelte svarene seg slik:

 1. få mer tid sammen med familie (25 av 65)
 2. få lengre sammenhengende friperioder (13 av 65)
 3. lang reisevei/pendling (4 av 65)
 4. følge opp barns fritidsaktiviteter (4 av 65)
 5. følge opp egne fritidsaktiviteter (2 av 65)

Det var ingen av de spurte som ønsket en arbeidstidsordning med kortere vakter, men fem oppga at de ønsket vaktordninger som innebar lengre vakter.

Svært få rapporterte at de ofte kjente seg fysisk eller psykisk/mentalt sliten etter arbeidsdagen.

Samarbeidsturnus i Tolletaten:

Arbeidstidsforsøket i Tolletaten foregikk ved Ørje tollsted, der det ble etablert mulighet for de ansatte til innenfor visse rammer å påvirke oppsettet av turnusen, såkalt samarbeidsturnus eller ønsketurnus.

I overkant av 50 har svart. De fleste sier at ønskene er innfridd. Kun de mest aktive sier de av og til ikke har fått alle ønsker innfridd.

De ansattes involvering i turnusplanleggingen har økt gjennom forsøksperioden.

Les også:

Lyst på langvakt? Eller kanskje ikke?

Sykepleier på jobb.
(Sykehuset i Drammen.)
HUSK PAUSENE:– Vi anbefaler to matpauser og minst en time sammenhengende pause på langvakter, sier forhandlingssjef Harald Jesnes. Sykepleierforbundet får søknader om langvakter fra både sykehus og kommuner.

Hva skal til for å få lov til å jobbe langvakt? Kan man bli tvunget? Les hva du som sykepleier bør vite.

Normal arbeidstid – et ukjent begrep for de fleste sykepleiere. De sjonglerer mellom døgnrytmene, og det regnes på timer, gjennomsnitt og helgevakter.

Langvakt? Ja, jubler noen sykepleiere, jeg får tid til pasienten og færre jobbehelger.

Aldri i livet, konkluderer andre, altfor slitsomt.

77 avtaler om langvakter (lengre enn 12,5 timer) ble godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF) i fjor. Hvor mange sykepleiere avtalene omfatter, er uvisst.

Se oversikt over antall avtaler de siste årene nede i saken.

Kortere langvakter, fra 10 til 12,5 timer, avtales lokalt på arbeidsplassene.

Ingen kan tvinges

Mye skal vurderes før en avtale om langvakter er på plass.

– Vi vektlegger særlig pauseavvikling, hviletid mellom vakter og kravet til kompenserende hvile, sier Harald Jesnes, forhandlingssjef i NSF.

Han legger til:

– Type arbeidssted, arbeidsoppgaver og intensitet i arbeidet er også sentralt når vi vurderer søknadene. Langvakter bør ha innslag av rolige perioder i arbeidet.

Dessuten:

– Frivillighet er en forutsetning, understreker han.

Hvem søker?

Det er arbeidsgiver som skal

Les også: