fbpx Her får vikarer topplønn i sommer Hopp til hovedinnhold

Ferieavvikling: Sykepleievikarer får topplønn i Fredrikstad

Rita Heidi Standal, NSFs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad.
POSITIVT: – Før denne ordningen ble innført jobbet, jeg selv ute i hjemmesykepleien. Jobben holdt på å ta livet av oss om sommeren fordi vi var så få sykepleiere på jobb, sier hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, Rita Standal. Foto: Erik M. Sundt

Nyutdannede sykepleiere som tar seg sommerjobb i Fredrikstad og Sarpsborg, får topplønn pluss 50 kroner ekstra i timen. – Vi har god erfaring med tiltaket, sier hovedtillitsvalgt Rita Standal.

Nå sitter kommuner og sykehus i innspurten til årets ferieavvikling. For å tette huller i vaktlistene er det å lokke med høyere lønn i sommermånedene blitt et vanlig virkemiddel.

God erfaring

I Fredrikstad har man tilbudt nyutdannede topplønn for å jobbe i åtte sommeruker.

– Dette har vi drevet med de siste ti årene. Erfaringene er gode, både når det gjelder å få dekket opp huller i turnus, men også når det gjelder rekruttering, sier NSF-hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune Rita Standal.

En nyutdannet sykepleier som jobber full stilling i åtte uker, får ti års ansiennitet og 50 kroner ekstra i timen.

– Dersom nyutdannede skulle begynt på lavest ansiennitetstrinn, ville de fått 29 000 kroner mindre i løpet av de åtte ukene, sier Standal.

– Er tilleggene regnet med i de 29 000 kronene?

– Nei. I dette regnestykket snakker vi om grunnlønna. Det er den vi skal leve av. Sykepleiere som jobber mye kveld og natt, vil få tilleggene på toppen av dette, sier hun.

Også i nabokommunen, Sarpsborg, tlbys nyutdannede topplønn og 50 kroner ekstra i timen.

Les også:   Ferieavvikling: Dine rettigheter og plikter

«Murring» blant fast ansatte

Rita Standal er klar over at disse ordningene skaper noe «murring» blant de fast ansatte sykepleierne, som ser at sommervikarene i noen tilfeller tjener bedre enn dem selv.

– De reaksjonen får vi hvert år, sier hun.

Standal har forståelse for at noen reagerer, men mener selv det er et godt tiltak.

– Før denne ordningen ble innført, jobbet jeg selv ute i hjemmesykepleien. Jobben holdt på å ta livet av oss om sommeren, fordi vi var så få sykepleiere på jobb. Etter at kommunen tilbød topplønn for sommervikarer, ble hverdagen for sykepleierne på sommeren bedre. Da kunne vi erfarne ta oss av de mer komplekse oppgavene og sette ut andre oppgaver til de nye. I tillegg har dette tiltaket hatt god effekt på rekrutteringen, sier hun.

Standal forteller at de etter fjorårets ferieavvikling endte opp med seks–sju sykepleiere som tak fast jobb eller vikariater i hjemmesykepleien.

– Når tiltaket gjør at sykepleiere som ellers ikke ville ønske seg jobb ute i kommunene, snuser på mulighetene og ender opp med å bli værende, da er det verdt det, sier hun.

1000 kroner mer per vakt

Men også de fast ansatte har mulighet til å tjene noen kroner ekstra om sommeren.

– I Fredrikstad får sykepleiere 1000 kroner ekstra om de tar en lørdags- eller søndagsvakt. Det er en mulighet mange benytter seg av, sier Standal.

– Har dere dekket opp alle hullene i sommerturnusen?

– Nei. Vi holder på med innspurten. Vi får ikke dekket opp alle vaktene med sommervikarer. Vi er nødt til å leie inn fra vikarbyråer i tillegg, sier hun.

Tidligere har det vært nokså enkelt for østfoldkommunene å leie inn svenske ferievikarer. Den tiden er over.

– Svenskene har måttet tilby sine sykepleiere bedre lønns- og arbeidsbetingelser for å beholde dem. Vi merker godt at det er blitt vanskeligere å få ferievikarer fra Sverige. Også ved Sykehuset Østfold er det blitt vanskeligere å dekket opp huller i sommerturnusen med svenske vikarer, sier hun.

Les også:

Ferieavvikling: Dine rettigheter og plikter

Mann med solhatt som ligger i en hammock
RETT OG PLIKT: Vet du hvilke rettigheter du har når det gjelder ferieavvikling?  Foto: Mostphotos

Kan arbeidsgiver bestemme når du skal ta ferie? Hva gjør du om du blir syk? Hva om arbeidsgiver ber deg avbryte ferien og komme tilbake på jobb?

Kenneth Sandmo Grip er foretakstillitsvalgt ved St. Olavs hospital i Trondheim.

– Hvordan går det med ferieplanleggingen?

– Vi har ikke full oversikt, men vi hører at flere avdelinger har grei kontroll. Det virker som om planleggingen har gått bedre i år, enn tidligere, sier Grip.

Ferievikarene som glipper

Men selv om det nå kan se ut til at mange avdelinger på St. Olav har fått dekket opp det de trenger av vikarer, kan bildet fort endre seg.

– En del vikarer søker flere sommerjobber. Selv om de har takket ja til oss i utgangspunktet, kan det være de får et annet tilbud som de heller vil takke ja til. Da står vi i manko. Det skjer hvert år, så å fylle hullene i sommerturnusen er et arbeid som pågår helt frem til ferieavviklingen starter, sier Grip.

Skal ha beskjed to måneder før

Ifølge ferieloven har alle arbeidstakere rett til å få vite når de får ferie minst to måneder før den skal avvikles.

– Skjer det på St. Olavs hospital?

– Ja. Vi har årsturnus, så de fleste vet allerede før jul når de skal ha sommerferie, sier Grip.

Arbeidsgiver kan endre på når ansatte skal ha ferie.

– Det er vi veldig strenge på at ikke skal skje. Da skal arbeidsgiver ha svært gode grunner, sier han.

Bildet viser Kenneth Grip, foretakstillitsvalgt for NSF på St. Olavs hospital i Trondheim
FERIE: Kenneth Sandmo Grip er foretakstillitsvalgt på St. Olavs hospital. Han er etter hvert blitt vant til å svare på spørsmål om sykepleieres rettigheter i forbindelse med ferie. Foto: Ellen Morland

Å forstå lønnsslippen

– Får du som tillitsvalgt mange spørsmål rundt ferie?

– Det gjør jeg, og det er de samme spørsmålene som går igjen hvert år, sier Kenneth Grip og kommer med noen eksempler:

 • Hvor mye ferie må jeg ta ut?
 • Hvor mye kan jeg overføre til neste år?
 • Hvordan finner jeg ut hvor mye jeg får i feriepenger på lønnsslippen?

Du har krav på 30 dager ferie

I henhold til ferieloven  har alle krav på 25 arbeidsdager ferie hvert år. I ferieloven er også i lørdag regnet som en arbeidsdag, mens søndager og helligdager ikke er det. En arbeidsuke er derfor i utgangspunktet seks dager. Men sykepleiere er, sammen med mange andre yrkesgrupper, omfattet av det som kalles avtalefestet ferie gjennom sine tariffavtaler. Det betyr i praksis at du har krav på 30 feriedager, eller fem hele uker.

For sykepleiere som jobber turnus, gjelder også en «sikringsbestemmelse» som sier at arbeidstakere skal ha tilpasset ferien lokalt, slik at en ferieuke utgjør fire arbeidede skift eller vakter.

Du kan ikke kreve å få delt opp ferien i enkeltdager uten at det er avtalt med arbeidsgiveren din. Det betyr at dersom du ifølge turnus skal jobbe tre dager den uken du ber om ferie i, har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager.

Fri søndag før eller etter ferieuke

Mange sykepleiere lurer på hvordan ferien beregnes dersom de skal jobbe en søndag og så gå ut i ferie. I ferieloven paragraf fem er det tatt inn spesielle bestemmelser som regulerer dette.

Eksempel: Skal du ha en uke ferie, kan du kreve å få arbeidsfri enten på søndagen rett før ferien, eller på søndagen rett etter ferien.

Men: Denne regelen gjelder bare de sykepleierne som har en arbeidstidsordning med arbeid begge søndager, altså både før og etter ferien. Poenget er å sikre at ansatte får en hel kalenderuke fri.

16 timers tilleggsfritid

I tillegg til at de aller fleste sykepleiere kan kreve å få fri søndagen rett før eller rett etter ferien, kan de også kreve tilleggsfritid på minst 16 timer dersom du tar tre ukers sammenhengende ferie.

Et tenkt eksempel:  Du skal ha tre ukers ferie. Du slutter klokken 16 siste fredag før ferien. Da er det åtte timer igjen av denne fredagen. Siste feriedag er en søndag. Da skal du ikke begynne på jobb før klokken 08.00 mandag morgen. 8 + 8 =16.

Disse 16 timene kan arbeidsgiver enten legge før eller etter ferien. Arbeidsgiver kan i tillegg splitte timene opp slik at du får noen timer fritid før du begynner ferie, og noen rett etter avsluttet ferie. Men tilsammen skal fritiden før og etter ferie totalt utgjøre 16 timer.

Ferie og deltid

Ferieloven har ikke egne regler for deltidsansatte.

Når det gjelder antall feriedager, er reglene de samme for alle, uansett stillingsbrøk. For deltidsansatte vil stillingsstørrelsen kunne ha økonomisk betydning, fordi feriepengene beregnes ut fra inntekten.

Du får ikke lønn når du avvikler ferie. Lønn erstattes av feriepenger, som beregnes ut fra hva du har tjent i året før. For arbeidstakere som omfattes av avtalefestet ferie, som er de aller fleste, er prosentsatsen som feriepenger beregnes ut fra, satt til 12 prosent. For de over 60 er prosentsatsen 14,3.

Når det gjelder lønn og feriedager, så er hovedregelen at feriepengene skal betales siste vanlige lønningsdag før ferien. For de fleste betyr det at feriepengene utbetales i juni.

Kan arbeidsgiver fritt bestemme når jeg skal ha ferie?

Arbeidsgiveren din skal i god tid før sommeren drøfte ferieavviklingen med de tillitsvalgte. Dersom arbeidsgiver og tillitsvalgte ikke blir enige, er det arbeidsgiver som bestemmer.

Men … ferieavviklingen må skje på en måte som er i tråd med lovens bestemmelser. Det betyr blant at du kan kreve å få tre ukers sammenhengende ferie innenfor tidsrommet 1. juni til 30. september. I tillegg kan arbeidstakeren kreve å få avviklet restferien samlet, i samme kalenderuke, i løpet av ferieåret.

Råd til arbeidstaker
 • Har du konkrete planer om ferie, husk å be om å få vite tidspunkt for når ferien fastsettes to måneder før.
 • Du kan ikke fritt bestemme når du skal ta ferie.
 • Husk at det alltid må legges frem et krav om å få ferien utsatt hvis du har vært syk.
 • Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig å sørge for at arbeidstaker tar ut full ferie.
 • Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Du kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling for eksempel under fellesferien.
 • Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt.

Kilde: Arbeidstilsynet

Endring av fastsatt ferie

Mange lurer på om arbeidsgiver kan flytte på ferien etter at de har fått beskjed om når den skal avvikles. Svaret er i utgangspunktet ja, men det er knyttet strenge vilkår til endring av ferie.

Ferieloven sier at arbeidsgiver kan endre ferien hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. De uforutsette hendelsene må skape vesentlige driftsforstyrrelser, og det må dokumenteres at arbeidsgiver ikke kan skaffe vikar.

Dersom arbeidsgivere vil endre ferien din, må de snakke med deg om det først. Du kan også kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av omlegging av ferien. Men husk at du allerede under samtalen med arbeidsgiver om feriendring må varsle om at du kommer til å kreve ekstrautgifter dekket.

Avbrutt ferie

Noen sykepleiere kan ha opplevd å bli tilbakekalt på jobb under ferien. Dette er ikke regulert i ferieloven, men Norsk Sykepleierforbund (NSF) har laget egne anbefalinger for hvordan sykepleiere bør håndtere en tilbakekalling.

 1. Gi klart uttrykk overfor arbeidsgiver at det ikke er aktuelt å avbryte ferien. Dersom arbeidsgiver ikke gir seg, be om at arbeidsgiver redegjør for hvilken hjemmel som brukes for å tilbakekalle og hva som er årsaken til at ferien må avbrytes.
 2. Tilkjennegi overfor arbeidsgiver at du forlanger at en eventuell tilbakekalling skal skje i form av en skriftlig beordring, hvor hjemmel og årsak til tilbakekallingen også fremgår.
 3. Gir arbeidsgiver deretter uttrykk for at tilbakekallingen er å oppfatte som en beordring, gjenta skriftlighetskravet, og at du forutsetter at den skriftlige beordringen ligger på ditt arbeidssted på oppmøtetidspunktet.
 4. Klargjør at du krever alle merutgifter forbundet med avbrytelsen av ferie dekket og at også velferdstapet vil bli krevd erstattet. Gi uttrykk for at ferieloven ikke gir noen hjemmel for arbeidsgiver til å tilbakekalle deg fra ferie.

Ferieavvikling og sykdom

Blir du syk før ferien starter, kan du, senest siste arbeidsdag, kreve å få ferien utsatt. Det er imidlertid en forutsetning at du er helt arbeidsufør. Du kan altså ikke være delvis sykemeldt, og du må ha sykemelding fra lege.

Blir du syk under ferien, kan du kreve at dagene du har sykemelding for, gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må du sende til din arbeidsgiver så snart som mulig etter ferien. Dersom det ikke er mulig å få avviklet ny ferie innen ferieårets utløp, kan du kreve å få overført inntil 12 dager ferie til det påfølgende ferieåret. Krav om overføring av ferie må leveres til arbeidsgiver før 31. desember.

Godtgjøring for ikke avviklet ferie

Ferielovens formål er å sikre at arbeidstakerne tar ferie hvert år. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstakerne tar ferie. Retten til ferie er også en plikt for arbeidstaker, til å ta ut ferie. Dersom det likevel ikke er mulig å få tatt ut ferie i tråd med loven, skal ferien overføres til neste år.

Det er ikke lenger lov til å få ikke avviklet ferie utbetalt i penger. Unntaket er om manglende uttak av ferie skyldes sykdom eller foreldrepermisjon.

Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon

Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle ferien i løpet av en barselpermisjon. Permisjonen forskyves tilsvarende den perioden du har ferie. Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal avvikles i ferieåret. Ferie som ikke blir avviklet innenfor ferieåret, overføres til neste år.

Råd til arbeidsgiver
 • Husk alltid å drøfte ferieavviklingen med arbeidstaker før du fastsetter ferieplanene.
 • Du bestemmer når i hovedferieperioden arbeidstaker skal ha ferie.
 • Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles.
 • Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken. 
 • Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni–30. september.
 • Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

KIlde: Arbeidstilsynet

Oppsigelsestid og ny jobb

Dersom du skal slutte i jobben, kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten at du er enig. Unntaket er når oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lenger. 

I og med at arbeidsgiver har siste ordet om når ferien skal avvikles, kan arbeidstaker i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden. Men du kan kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristen dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni–30. september), eller innen ferieåret.

Du har krav på å få avviklet ferie hos eventuell ny arbeidsgiver dersom du ikke får avviklet ferie før du avslutter et arbeidsforhold. Det gjelder dersom du tiltrer innen 30. september samme år.

Du kan lese mer om avvikling av ferie på Arbeidstilsynets nettsider og hos NSF.

Adnuntius Mobilebanner 2 - Scrollblock