fbpx Ti mistet autorisasjon for å innlede forhold med pasient Hopp til hovedinnhold

Ti mistet autorisasjon for å innlede forhold med pasient

Elisabeth Sveen Kjølsrud, faglig etisk råd, NSF

De siste tre årene har Helsetilsynet behandlet 11 saker mot sykepleiere som har innledet et forhold til en pasient eller en tidligere pasient.

Sju av de elleve sakene ble behandlet i 2017.

– I ti av sakene tilbakekalte vi autorisasjonen, da vi kom til at sykepleieren var uegnet til å utøve yrket på grunn av uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt. I fire av sakene kom vi også til at sykepleieren var uegnet på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. I en sak fant vi ikke lovbrudd, skriver Helsetilsynet i en e-post til Sykepleien.

Sykepleieetikk

Også Rådet for sykepleieetikk får slike saker på sitt bord.

– Vi har gjennomgått saker fra 2012 og frem til i dag. Totalt er det snakk om 10–12 saker som omhandler profesjonell-privat-relasjon. Av disse handler to–tre om sykepleiere som har innledet et seksuelt forhold med en pasient, sier leder av Rådet for sykepleieetikk, Elisabeth Sveen Kjølsrud.

Fakta
Etisk regelverk

I «Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere» står det: «Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene». Og i punkt 1 som omhandler «Sykepleieren og profesjonen» står følgende: «Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og setter seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten».

I punkt 2, som omhandler «Sykepleieren og pasienten», står det i ingressen:
«Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til helhetlig sykepleie, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket». 
– I dette ligger mye ansvar som sykepleiere må tenke nøye igjennom. Hvordan sørger vi som sykepleiere på å bevare pasientens verdighet og integritet, hvordan medvirker vi som sykepleiere til at pasienten ikke blir krenket? Dette er viktige spørsmål å tenke igjennom, sier leder av Rådet for sykepleieetikk, Elisabeth Sveen Kjølsrud.

Hvor går grensen?

– Hva er det sykepleierne spør Rådet for sykepleieetikk om i slike saker?

– Noen spør hvor grensen går; når er man privat, og når er man i et arbeidsforhold? Og er det ulovlig å innlede et seksuelt forhold? Andre lurer også på grensene i forhold til å innlede vennskapsforhold på fritiden. «Kan vi utveksle e-postadresser», og så videre, sier Kjølsrud.

– Er det alltid feil å innlede forhold eller vennskap til pasienter?

– Det er vanskelig å være kategorisk på dette spørsmålet, sier hun og legger til:

– Pasienter er så mangt, alt fra en pasient som kommer på poliklinikken med armbrudd, til pasienter som har kroniske lidelser eller liknende. Det som er viktig å huske på, er hvilke verdier som står på spill: Først og fremst må sykepleieren tenke på de yrkesetiske retningslinjene og Helsepersonellovens paragraf 4 som handler om Faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp som det helt sentrale.

Pasienten i sentrum

Mange finner sin kjæreste på jobben. Noe av problemet med at en sykepleier innleder et forhold til en pasient, er blant annet at maktforholdet er skjevt, ifølge helsepersonelloven. Pasienten kan være i en sårbar situasjon, mens sykepleieren er i en maktposisjon både i form av kompetanse og ansvaret for den pleien og behandlingen pasienten skal ha.

– I tillegg kan vi skape avhengighet og nøytraliteten til sykepleieren kan bli utvisket. En sykepleier skal også forplikte seg til å beskytte pasienten mot krenkende handlinger. Vi må huske at pasienten er innlagt for å gjenopprette egen helse, og det er pasienten som skal være i sentrum, sier hun.

– Er det forskjell på å innlede et forhold til en somatisk pasient fremfor en psykiatrisk pasient?

– Her må vi også bruke fornuft. Og det er viktig å tenke sårbarhet og avhengighet, og hvilke verdier som står på spill. Det er klart at en pasient i psykisk helsevern med en kronisk lidelse kan være eller er mer sårbar enn en pasient som blir innlagt en gang for et armbrudd eller liknende. Men vi må huske hele tiden at det er til pasientens beste vårt fokus skal være.

Ta det opp på jobben

– Så hvor går grensen for hva som er greit og ikke?

– Etikken har ikke et svar med to streker under. Vi har dilemmaer hele veien. Vi har noen verktøykasser. Det er de yrkesetiske retningslinjene og vi har lovverket. Så må vi bruke sunn fornuft, dernest må vi ha med oss hva som står på spill i de situasjonene vi står overfor. Ikke alle situasjoner er like, og vi standardiserer ikke etikken. Etikken blir til i møtet med «den andre», sier Kjølsrud.

Kjølsrud oppfordrer sykepleiere til ta opp tematikken på arbeidsplassen.

– Rådet for sykepleieetikk anbefaler å sette av tid, på bestemte tidspunkter, jevnlig. De stedene som har gjort dette, sier de har hatt stor nytte av tiltaket.

Tillit og trygghet

Kjølsrud mener det er viktige verdier som kan rammes om sykepleiere trår feil.

– Tilliten til helsevesenet og til sykepleierne står på spill. Pasientens trygghet i møte med helsevesenet, samt sykepleiernes og helsevesenets omdømme kan også stå på spill. Dette er viktige verdier som må tenkes nøye igjennom, sier hun.

Kjølsrud minner også om noe annet som er viktig i etikken:Ikke skade-prinsippet:

– Kan et vennskapsforhold skade? Er det noen konsekvenser jeg burde tenke igjennom?

Ulovlig

Kjølsrud sier mange sykepleiere har et «omsorgsgen» som ikke er negativt i seg selv.

– Vi trenger sykepleiere som er opptatt av omsorg! De vil så vel, men det er også viktig å forstå grensene når nærhet og støtte skal gis. I det hele tatt er det viktig å tenke igjennom om min atferd som sykepleier kan skade det terapeutiske arbeidet hvis relasjonen blir privatisert.

– Så konkret til forhold av seksuell art: Det er ulovlig og ikke akseptabelt. Det handler om både etikk og juss, sier hun.

Kjølsrud peker også på at Statens helsetilsyn også er strenge i slike saker.

– De mener at det å opptre profesjonelt som helsepersonell innebærer at man ikke etablerer seksuelle eller andre personlige relasjoner til en pasient, sier hun og legger til at Rådet for sykepleieetikk ikke behandler saker som er til behandling i Helsetilsynet. 

– Vi er et rådgivende organ og ikke et klageorgan, presiserer hun.

Trå varsomt i sosiale medier

– Hva med vennskap i sosiale medier, er det greit?

– Dette er ikke så enkelt å svare på, men jeg vil anbefale en varsomhet her. Rådet for sykepleieetikk skal i løpet av året revidere de yrkesetiske retningslinjene og vi vil legge inn noen føringer nettopp med tanke på sosiale medier og varsomhet, sier Kjølsrud.

Rådet for sykepleieetikk skal blant annet arrangere et seminar i juni på Sørlandet hvor denne tematikken reises. 

– Vi står også som arrangører for Nordisk treff i år, og der vil vi spesielt se på sosiale medier og ulike dilemmaer som reises med vår nye måte å kommunisere på. Tematikken er: «fra Ansikt til Ansikt til Facebook».

Alvorlig psykisk sykdom

I en sak som endte opp hos Helsetilsynet i 2014, klaget en pasient på sykepleieren og følte seg misbrukt etter at forholdet var avsluttet.

En psykiatrisk sykepleier innledet et nært vennskapsforhold til en psykiatrisk pasient som var innlagt på samme institusjon som sykepleieren arbeidet. Pasienten hadde en alvorlig psykisk sykdom og var innlagt gjentatte ganger på institusjonen. Forholdet mellom pasienten og sykepleieren utviklet seg til et seksuelt forhold og endte med at pasienten flyttet sammen med sykepleieren. Saken endte opp hos Helsetilsynet i 2014 etter at pasienten klaget

Sykepleieren sier i sin redegjørelse til Helsetilsynet at det de siste par årene kun var snakk om et vennskapsforhold og at hun/han forsøkte å bryte kontakten med pasienten. Det ble imidlertid vanskelig fordi pasienten truet med å ta sitt eget liv.

Statens helsetilsyn sier i tilsynsmeldingen at det å opptre profesjonelt som helsepersonell betyr at sykepleiere ikke skal etablerer seksuelle eller andre personlige relasjoner til en pasient.

Bagatelliserte forholdet

– Etter Statens helsetilsyns vurdering burde du som psykiatrisk sykepleier være forberedt på at pasienter av ulike grunner vil komme til å utfordre din integritet og vurderingsevne. Det er din oppgave å være klar over at det kan skje, og iverksette relevante tiltak for å beskytte pasienten og deg selv hvis det oppstår, som for eksempel å rådføre deg med kolleger eller søke relevant veiledning. Vi kan ikke se at du har gjort dette. Du har tvert imot forsøkt å bagatellisere forholdene, skriver Helsetilsynet i tilsynsmeldingen.

Mistet autorisasjonen

Helsetilsynet sier i tillegg at siden sykepleieren hadde en seksuell relasjon til pasienten, opptrådte han/hun i strid med kravet til forsvarlig virksomhet.

– Når du i tillegg uttaler at det var pasienten som tok initiativet, vitner dette om grov mangel på faglig innsikt, skriver Helsetilsynet.

Sykepleieren mistet på bakgrunn av forholdet sin autorisasjon som sykepleier.

Helsepersonell som innleder privat intimt forhold til pasienter de har eller nettopp har hatt et pasientforhold til, driver også uforsvarlig virksomhet, i tillegg til at dette kan være et utslag av grov mangel på faglig innsikt.

Kilde: Forarbeidene til helsepersonelloven (Ot.prp. nr. 13, s. 175)

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Terje Lloyd Andersen

Pensjonert sykepleier
11 måneder 2 uker siden

Jeg har med stor interesse lest artikkelen om forhold mellom sykepleier og tidligere pasient og de etiske utfordringene dette kan medføre. Det å bli fratatt sin autorisasjon synes jeg er en svært kraftig reaksjon dersom det ikke kan bevises at sykepleieren bevisst har misbrukt sin posisjon ovenfor pasienten. Hva om det er et veloverveid og fornuftig forhold som begge parter er helt enige om? Vi snakker jo faktisk her om voksne mennesker.
Det burde jo finnes andre alternativer enn å frata folk autorisasjonen.
Er forholdet lege og pasient like restriktivt?
Hvor mange leger har mistet sin autorisasjon grunnet "rolleblandinger"?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse