fbpx «Alle» har fått avvik Hopp til hovedinnhold

«Alle» har fått avvik

Bildet viser Ragnar Hermstad.

Ikke ett eneste av akuttmottakene som Helsetilsynet har gjort tilsyn ved, unngikk avvik når det gjelder gjenkjennelse og behandling av sepsis.

Ragnar Hermstad er avdelingsdirektør i avdeling for spesialisthelsetjenester i Statens helsetilsyn. En av hovedoppgavene hans for tiden er å følge med på landsomfattende tilsyn med helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av sepsis.

50/50

– Fylkesmennene skal gjennomføre tilsyn ved 24 akuttmottak over hele landet, sier han.

Rundt 50 prosent av alle pasienter som utvikler sepsis, kommer inn via akuttmottaket.

– Pasientene kommer da gjerne med en infeksjon, eller med en uavklart tilstand. De resterende 50 prosentene utvikler seg i løpet av behandlingstiden på sykehuset i forløpet av en annen tilstand eller behandling, sier Hermstad.

Sepsis som oppstår på sengepost ser ikke Fylkesmennene på i dette tilsynet.

«Alle» har fått avvik

Noen tilsyn med helseforetak i Helse Sør-Øst gjenstår, men alle tilsynsrapportene som er lagt ut på nettsiden så langt, viser at samtlige akuttmottak har avvik – altså bryter de loven.

– Det som er spesielt for dette tilsynet, er at fylkesmennene gjør oppfølgingstilsyn henholdsvis åtte og 14 måneder etter første tilsyn. Det gjøres for å se om akuttmottakene etter tilsynet forbedrer sin praksis, slik at sepsis fanges opp og behandling blir igangsatt innen forsvarlig tid, sier Hermstad.

Oppfølgingstilsynene vil bestå av en journalgjennomgang av pasienter som har kommet inn til akuttmottakene for å se om tilsynet har ført til forbedringer av rutiner og praksis.

– Det er en enkel måte å kontrollere om tilsynene faktisk fører til bedre praksis, sier han.

(Se oversikt lenger nede i saken).

Sykepleierne er essensielle

– Hva kan sykepleierne gjøre bedre?

Sykepleierne er helt avgjørende, sier Hermstad og forklarer:

– Rask og god triage er viktig for å fange opp fare for utvikling av sepsis. Det er da svært viktig at pasienten blir tilsett av lege innenfor tiden en slik triagering setter. Om en pasient kommer inn med en mistenkt infeksjon, eller er definert som uavklart, er det viktig at pasienten observeres. Dersom det «koker» på mottaket og pasienten blir ventende lenge på lege, er det viktig at det gjøres ny triage.

For utvikling av sepsis kan skje fort.

– Dersom pasienten har blitt verre fra første triage, er det viktig at lege kontaktes og at sykepleierens observasjoner er tydelige om at det kan være en mulig sepsis under utvikling. Dersom legen ordinerer antibiotika er det viktig at behandlingen settes i gang så raskt som mulig og at man ikke venter på at pasienten er kommet på post, sier Hermstad.

Vær tydelig

Kommunikasjonen med sengepost må også være tydelig.

– Ved all overføring fra akuttmottaket til post må det formidles god informasjon om pasientens tilstand, behandling og oppfølging, sier han.

Oppsummert må altså sykepleierne være skjerpet på triage, gi rask og tydelig informasjon til lege, følge opp pasienten i akuttmottaket og eventuelt foreta re- triage, igangsette oppstart av antibiotika umiddelbart etter ordinasjon og sikre god informasjon til sengeposten eller avdelingen pasienten overføres til.

Når det haster med antibiotika

Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn mottar jevnlig varsler som gjelder pasienter med tegn til alvorlig infeksjon/sepsis der antibiotikabehandling har startet for sent. Noe som også er grunnen til at sepsis i mottak er tema for landsomfattende tilsyn.

Særlig unge, tidligere helt friske pasienter med alvorlig infeksjon kan ha sparsomme symptomer lenge før det oppstår tegn til alvorlig organpåvirkning. Fra det øyeblikket respirasjonen og sirkulasjonen hos slike pasienter blir påvirket, kan situasjonen raskt bli svært alvorlig og prognosen mye dårligere.

Tidlig oppstart av intravenøs antibiotika ved mistanke om sepsis, er derfor avgjørende for sykdomsforløpet og prognosen.

– Når mottakene får tilsyn på sepsis og har det langt fremme i oppmerksomheten når de tar imot pasienter, frykter dere at det kan gå ut over grundigheten ved å avdekke andre ting?

– God oppfølging av pasienter i form av tidlig triagering, oversikt og oppfølging av tid til legeundersøkelse i henhold til triagering, god diagnostikk og oppstart av behandling innen forsvarlig tid er også praksis som vil være gjeldende for alle typer tilstander hos pasienter som kommer i akuttmottaket. Når dette gjennomføres for pasienter med mulig sepsis eller uavklarte tilstander, vil det også komme de andre pasientene til gode, sier Hermstad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse