fbpx – Unngå deltid! Hopp til hovedinnhold

– Unngå deltid!

NSF-leder Eli Gunhild By

Forbundsleder Eli Gunhild Bys beste pensjonstips er å jobbe mest mulig full tid.

Sykepleiere flest kan ikke kreve å få jobbe lenger når de blir 65 år. Men flere får lov likevel.

– Ryker særaldersgrensen hvis stadig flere sykepleiere jobber etter at de er 65 år?

– Sykepleierne jobber ikke lenger enn før. Tallene er stabile over tid og viser behov for tidligpensjon for våre grupper. Det viser undersøkelser utført av Fafo de siste 15 årene, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Hun presiserer at det ikke er NSF som krever at sykepleierne skal gå av når de er 65 år.

– Det er opp til arbeidsgiverne. Det er ikke ulovlig å jobbe lenger, men de må søke om det.

LES OM sykepleier Brigitte som holder ut for å samle pensjonspoeng

– Men vil sykepleierne få beholde særaldersgrensen når pensjonsalderen ellers er under press?

– Det vil helt sikkert komme diskusjoner og forhandlinger om dette framover.

Pensjon er innviklet. Mange klarer ikke å forholde seg til 85-årsregelen.
Eli Gunhild By, NSF-leder

– Må ha en pensjon å leve av

– Er det viktigere å beholde aldersgrensen enn å la sykepleierne få arbeide lenger?

– Det har alltid vært viktig for NSF å forhandle fram muligheter for tidlig pensjon, og en pensjon å leve av.

Det vil si sånt som særaldersgrensen og 85-årsregelen. Mange detter av lasset når de hører slike begreper.

– Pensjon er innviklet. Mange klarer ikke å forholde seg til 85-årsregelen før de selv skal gå av med pensjon, sier By.

Når vi forhandler om pensjon, får det store konsekvenser for hvert enkeltmenneske.
Eli Gunhild By, NSF-leder

Hun understreker at særaldersgrensen er til for å ivareta sykepleierne som har et belastende yrke.

– Når vi forhandler om pensjon, får det store konsekvenser for hvert enkeltmenneske. Det betyr så mye for hvordan sykepleiere kan leve livet sitt når de går ut av yrket. Det er store spørsmål vi må bruke tid på.

– Noe konkret på trappene?

– Nei, i 2017 er det såkalt mellomoppgjør. Men vi jobber med pensjon hele tiden. Dette er viktig for oss.

Unio, som er NSFs hovedorganisasjon, forhandler om de overordnete pensjonstemaene.

– Når det gjelder sykepleiernes pensjonsordning og tariffavtalene, er det NSF som holder hånden på rattet, sier By.

LES: Dette påvirker din pensjon

Slitne 60-åringer

– Hvordan ser du for deg en sykepleier som går av med pensjon? En sliten 60-åring eller en sprek 70-åring?

– Begge deler. Flere på 70 er spreke. Samtidig er det mange på 60 som er slitne. I gjennomsnitt går sykepleiere av når de er 57 år, hvis vi tar med dem som er uføre.

– Hva er det viktigste NSF kan gjøre framover for å sikre medlemmene gode pensjoner?

– Å fortsette med å vektlegge likestillingsperspektivet i pensjonsdiskusjonene framover. Kvinner har kortere opptjeningstid enn menn, de tjener mindre og de jobber mer deltid. De er oftere uføre, og det er flere tidligpensjonister blant kvinner. Det kommer til å bli større sammenheng mellom hvor mye man faktisk jobber og det man får ut i pensjon.

– Det blir altså enda verre for pensjonen å jobbe deltid?

– Ja.

– Men fortjener ikke sykepleiere dårligere pensjon når de selv velger å jobbe mindre enn andre?

– Vi skylder medlemmene som jobber mye deltid å gjøre dem oppmerksomme på at de får dårligere pensjonsopptjening.

Levealdersjustering ble vedtatt av Stortinget etter politiske forhandlinger i 2009 og innført i 2011. Det betyr at man må jobbe lenger for å få utbetalt samme pensjon som før.

– Levealdersjustering må vi forholde oss til framover, sier By.

Tar pensjonsloven som en selvfølge

Forbundslederen påpeker styrken ved å ha en egen pensjonslov:

– Sykepleierne har det i lov som mange andre ikke engang har i tariffavtalen sin. Det blir ofte tatt som en selvfølge. Når vi nå må forhandle om pensjon, er det et fortrinn å ha rettighetene lovfestet.

By vil minne politikerne om at skal man rekruttere sykepleiere, må de sikres pensjonsbetingelser de kan leve av.

– Myndighetene har makt til å påvirke dette. Det er ikke mange yrker som har egen pensjonslov. Det må vi forvalte på en god måte så medlemmene får gode pensjonsvilkår også i framtiden. Det er Stortinget som vedtar lover, og vi jobber selvsagt for at sykepleierne fortsatt skal bli ivaretatt gjennom en lov.

– For problemet er at det blir flere eldre og færre yrkesaktive som kan betale pensjonene?

– Ja.

Fakta
Her er Eli Gunhilds pensjonstips:
  • Jobb full tid så mye du kan.
  • Unngå hull i din pensjonsopptjening, som ulønnet permisjon eller redusert arbeidstid.
  • Ikke trapp ned til frivillig deltid når du er syk. Søk heller om uførepensjon.

Pensjonistene ble sinte

Selv har By jobbet redusert i to år. Hun hadde halv nattevaktstilling etter at hennes første barn var født.

– Da hadde vi bare seks måneders fødselspermisjon og ingen barnehageplass.

– Er det noe typisk mange sykepleiere lurer på når det gjelder pensjon?

– Som tillitsvalgt lærte jeg at når det spørres om pensjon, er ofte svaret: Kontakt den pensjonskassen du er tilknyttet. Men nettopp deltid gir store utslag, om du er medlem av NSF eller ikke. Ellers spør de ofte: Har jeg særaldersgrense i min stilling? Hvor mye kan jeg tjene ved siden av pensjonen?

Nesten 4 000 nye sykepleiere fikk pensjonsopptjening de ikke hadde før.
Eli Gunhild By, NSF-leder

Det var 1. april 2016 at grensen for hvor mye pensjonister kan jobbe uten at det berører pensjonen ble redusert – fra 14 timer uken til 20 prosent stilling.

– Nesten 4 000 nye fikk i 2016 pensjonsopptjening de ikke hadde før, opplyser By.

– Men mange er sinte også? De som vil jobbe mer?

– Vi har sjelden hatt så mange henvendelser fra våre pensjonerte medlemmer. Det var stor pågang.

– Hva sier du til dem?

– Forhandlinger handler om å gi og ta. Noe som blir bra for mange, kan bli verre for andre. Når det får så store konsekvenser, føles det urettferdig. Vi fremmet krav om at pensjonerte sykepleiere kan få jobbe mer enn 20 prosent i sykehusene, men Spekter avviste kravet. Vi jobber fortsatt for å få det til, sier By.

LES: Dette bør du vite om pensjon, med tips for yngre og eldre sykepleiere

Sykepleiere blir ikke aldersdiskriminert

To dommer slår fast at det ikke er aldersdiskriminerende at sykepleiere har plikt til å slutte i stillingen når de er 65 år eller 67 år.

En helsesøster saksøkte Hobøl kommun e fordi hun mot sin vilje måtte fratre ved oppnådd særaldersgrense på 65 år. Hun fikk ikke medhold i Borgarting lagmannsrett i 2015.

Retten så ingen grunn til å skille ut helsesøstrene som egen gruppe, men så alle sykepleiere som omfattes av sykepleierpensjonsloven som én gruppe. Retten viste til at aldersgrensen for underordnete sykepleiere er begrunnet i helsemessige belastninger som yrket medfører, og la vekt på pasientsikkerhet og krav til årvåkenhet. Retten tok ikke hensyn til at helsesøsterjobben ikke er spesielt belastende, slik helsesøsteren selv mente.

Ville jobbe til hun var 70

Den andre saken dreide seg om en kroatisk sykepleier i Stavanger. Hun hadde ikke full pensjonsopptjening og ville jobbe i sin stilling til hun var 70 år. Men kommunen avsluttet ansettelsesforholdet da hun var 67 år. Gulating lagmannsrett sa i dommen i 2015 at det verken var alders- eller kjønnsdiskriminerende av kommunen.

Også Gulating lagmannsrett viste til belastninger i yrket og pasientsikkerhet. Den mente også at sykepleiere har en god pensjonsordning, og synes ikke at sykepleiere som gruppe rammes på en urimelig måte av aldersgrensen.

Les hele TEMAET OM PENSJON

0 Kommentarer

Annonse
Annonse