fbpx Sykepleierløftet inspirerer Hopp til hovedinnhold

Sykepleierløftet inspirerer

Bildet viser stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen.

NSFs lansering av det store sykepleierløftet har inspirert politikerne. I Stortinget 30. mars ble det fremmet to nye forslag om videreutdanning av sykepleiere.

Norsk Sykepleierforbund ønsker seg det store sykepleierløftet hvor økt lønn, rekruttering og flere sykepleiere og spesialsykepleiere inngår. NSF har også bestilt en NOVA-rapport som nylig ble lagt fram. Den viser at norske kommuner manglet 2 350 sykepleiere og 200 spesialsykepleiere i 2015. Om 20 år vil Norge mangle nesten 30 000 sykepleiere, og for få vil videreutdanne seg til jordmødre, helsesøstre, intensiv- og operasjonssykepleiere.

Disse tallene fikk opposisjonspolitikerne til å reagere med å fremme to nye forslag for Stortinget 30. mars.

Øremerking og øremerking, fru Blom

Men først et lite tilbakeblikk:

Statsminister Erna Solberg lovte i fjor høst å øremerke midler til grunn- og videreutdanning for helsefagarbeidere og sykepleiere. Dette ble anslått til å koste 1,8 milliarder kroner over en fireårs-periode.

Hun utdypet ikke hvordan disse midlene skulle fordeles, eller om det var staten eller kommunen som skulle ha ansvaret. Men hun lovte grunn- og videreutdanning til 15 000 helsefagarbeidere og videreutdanning til 15 000 sykepleiere i perioden 2016-2020.

Helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen, spurte derfor helseministeren i Stortingets spørretime i fjor høst om han ville øremerke disse midlene, og over hvilket budsjett bevilgningen skulle tas.

Helseminister Bent Høie svarte at dette var et politisk standpunkt som Erna Solberg hadde fremført på vegne av partiet Høyre i valgkampen.

– Regjeringen vil fremme forslag vedrørende grunn- og videreutdanning for ansatte i omsorgssektoren for Stortinget på egnet måte, lød det noe rundere statsrådsvaret.

Flere tiltak

Høie minte dessuten om at regjeringen jobbet aktivt med å styrke kompetanse og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene: I 2014 styrket de tilskuddet til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene med 50 millioner kroner, slik at det bevilges i overkant av 140 millioner kroner i året til formålet.

«Regjeringen har i tillegg videreført tilskuddet til fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag, som i 2015 var på om lag 85 millioner kroner. Regjeringen har i 2015 etablert et lønnstilskudd for avansert klinisk sykepleie på 12,5 millioner kroner og en nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på 11 millioner kroner», skrev Høie i sitt svar til Micaelsen.

Dessuten la regjeringen fram en plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for perioden 2016-2020, Kompetanseløft 2020, i statsbudsjettet 2015/2016. Her ramses opp en hel rekke tiltak som angår sykepleiere.

To forslag

Torgeir Micaelsen (Ap) pluss seks andre stortingsrepresentanter fulgte derfor opp igjen 30. mars, med å fremme følgende to forslag i Stortinget:

1 «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 utarbeide en nasjonal oversikt og en forpliktende opptrappingsplan for utdanning av spesialsykepleiere».

2 «Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig, og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2017, gjennomgå videreutdanningstilbudene for sykepleiere, herunder ordninger som sikrer at lærerkreftene i utdanningsinstitusjonene har oppdatert kunnskap og ferdigheter, samt vurdere revisjon og oppdatering av rammeplanene for utdanningene, for å sikre at utdanningene møter behovene i både primær- og spesialisthelsetjenesten».

– Det haster

Forslagene ble sendt videre for behandling i Stortingets helsekomité, og forventes å være ferdig behandlet seinest til høsten.

– Hvorfor er det akkurat utdanningen av spesialsykepleiere dere har tatt tak i når dere skal følge opp regjeringens Kompetanseløft 2020?

– Både Kompetanseløft 2015, som Stoltenberg-regjeringen la frem, og Kompetanseløft 2020 inneholder helt avgjørende tiltak for videreutvikling av vår felles helsetjeneste. Gjennom dette forslaget om spesialsykepleiere ønsker Arbeiderpartiet å rette oppmerksomheten mot den vedvarende mangelen på denne sykepleiergruppen, sier Torgeir Micaelsen til Sykepleien. 

– Vi har behov for gode oversikter for å planlegge bedre, og da er en konkret plan helt nødvendig. Og det haster. Både i kommunehelsetjenesten og på sykehusene er spesialkompetanse etterspurt. Mangel på eksempelvis ABIO-sykepleierne skaper flaskehalser og kø. Det mener vi dette forslaget kan gjøre noe med, sier han.

 

Vi har behov for gode oversikter for å planlegge bedre, og da er en konkret plan helt nødvendig.
Torgeir Micaelsen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse