fbpx Svikter sykehjemmene Hopp til hovedinnhold

Svikter syke­hjemmene

Hvor vil du jobbe etter endt sykepleierutdanning? Ikke i sykehjem. Bare vel sju prosent har sykehjem som mest ønsket arbeidssted når de er ferdig utdannet sykepleier.

NSF Student sin nye Avgangsundersøkelse 2014 er ikke oppmuntrende lesning for dem som håper å rekruttere nyutdannede sykepleiere til eldreomsorgen.

Undersøkelsen ble presentert for helse- og omsorgsminister Bent Høie av Norsk Sykepleierforbunds (NSF) forbundsleder Eli Gunhild By under hans besøk på Abilsø sykehjem i Oslo i dag.

Sykehus favorittsted

Somatiske sykehus er favorittarbeidsstedet. Nærmere to av tre nyutdannede sykepleiere (62,8 prosent) har det som prioritet nummer en. Til tross for kampanjer for å få nyutdannede til å velge sykehjem, synes de nyutdannede lite om å starte sin yrkeskarriere der. Kun 7,5 prosent svarer at de har sykehjem som førstevalg.

Hjemmesykepleien er et litt mer attraktivt arbeidssted. Men heller ikke her synes de nyutdannede å stå i kø, selv om det er det som står nest høyeste på ønskelista. Kun 12 prosent av sykepleierne har krysset av dette som mest populært arbeidssted.

Heller ikke psykiatrien synes å være attraktiv som første arbeidssted for de nyutdannede sykepleierne. Det gjelder både psykiatriske sykehus (7,6 prosent) og Distriktpsykiatrisk senter (2,6 prosent). Ingen har vikarbyrå som ønsket arbeidsgiver.

Bekymret studentleder

Over flere år har nyutdannede sykepleiere satt sykehjem lavt når det gjelder yrkesvalg. Siste undersøkelse er ikke noe unntak, og den lave interessen bekymrer leder av NSF Student, Mia Andresen.

– Hva kan årsaken være?

– Sykehjemmene har trange budsjetter som går på bekostning av sykepleien som gis til pasientene, og dette bidrar til at de nyutdannede sykepleierne mister sin motivasjon, sier Andresen.

– For å øke rekrutteringen til sykehjemmene er det viktig med nok sykepleiere. Behovet for sykepleiernes omsorg og kompetanse i sykehjem kommer til å øke betydelig i framtida. For å imøtekomme dette behovet trengs det en gradvis økning av sykepleierbemanningen.

Trivsel og faglig miljø

– Da vi spurte de nyutdannede hva som er det viktigste når de velger jobb, svarer nærmere halvparten at arbeidsmiljø og trivsel er høyest prioritert. Hver femte sier at faglig miljø er det desidert viktigste når de velger arbeidsplass. Det er kun 4 prosent som svarer at lønn er viktigst ved endt utdanning. Dette betyr at ønske om faglig utvikling og personlig vekst står sterkere enn lønn, sier Andresen.

– Og hva forteller dette?

– Praksisfeltet må gjøre seg mer attraktivt. Det faglige miljøet i norske sykehjem må bli mer robust og bredden av kompetanse må konkretiseres og tydeliggjøres. Det må innføres ordninger for rekruttering av sykepleiere, for eksempel trainee-stillinger, mener studentlederen.

Helseministeren enig

Helseminister Bent Høie var også bekymret over tallene han fikk presentert.

 – Vi trenger kompetanse på sykehjem og i hjemmesykepleien. Her snakker vi om de mest kompliserte og sykeste pasientene i norsk helsevesen. Jeg er helt enig i at praksisperiodene må bli mer attraktive. Dette er bakteppet når de nyutdannede sykepleierne skal velge hvor de vil starte sin yrkeskarriere, sa Høie, som mente at det i dag er alt for store variasjoner i hva som tilbys studentene i praksisperiodene.

Som tegn på at regjeringen ønsker økt kompetanse, trekker helseministeren fram at regjeringen har bevilget 400 millioner kroner til etter- og videreutdanning.

– Det er viktig med en faglig karrierevei også i kommunene, ifølge Høie. 

NSFs nye strategi

Under møtet med helseminsteren presenterte Eli Gunhild By NSFs nye strategi for en helsepolitikk for morgendagens eldre.

– Det er stor politisk oppmerksomhet rundt eldre og helsetjenester til de eldste. Målsettingen er at man skal være frisk og selvstendig så lenge som mulig, at den enkeltes verdighet ivaretas gjennom hele livsløpet og at alle skal være trygge på at de skal motta den hjelpen de har behov for når behovet oppstår, understreket NSFs forbundsleder.

Det norske helsevesenet skal de neste årene gjennom en betydelig omstilling for å møte et økende antall eldre som trenger helsehjelp.

– Vi i NSF er og vil være en aktiv pådriver for å sikre gode helse- og omsorgstjenester for eldre. Vi lanserer derfor vårt nye hefte  Selvstendighet, verdighet og trygghet – en helsepolitikk for morgendagens eldre, sa By før hun overleverte heftet til helseministeren.

Les også:

Eldresektoren – et verdivalg?

Nyutdannede sykepleiere går til eldresektoren

Nærmere to av tre nyutdannet sykepleier har somatiske sykehus som prioritet nummer en.
Avgangsundersøkelsen NSF 2014

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse