fbpx Nyutdannete sykepleiere går til eldresektoren Hopp til hovedinnhold

Nyutdannete sykepleiere går til eldresektoren

Behovet for sykepleiefaglig kompetanse i eldresektoren er stort  og det vil øke i årene framover. Er det grunn til bekymring?

Hvis de eldre skal få den omsorgen de har behov for, er det nødvendig å ha et tilstrekkelig antall kvalifiserte sykepleiere i denne sektoren. Samtidig viser en undersøkelse i regi av studentorganisasjonen til Norsk Sykepleierforbund at nesten ingen sisteårs sykepleierstudenter ønsker å arbeide i sykehjem. Det gir grunn til bekymring.

En ny undersøkelse, gjennomført ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, viser at nesten hver tredje nyutdannete sykepleier likevel går rett inn i en jobb hvor de arbeider med eldre. Cirka 20 prosent av de nyutdannete jobber på sykehjem eller i omsorgsboliger, mens 10 prosent er i hjemmesykepleien. Siden bare 4 prosent av sykepleierstudentene har et uttalt ønske om å arbeide med eldre, er det overraskende at cirka 30 prosent arbeider i denne sektoren kort tid etter at de fullførte sykepleierutdanningen. Ikke uventet viser resultatene at somatiske sykehus er den vanligste arbeidsplassen for nyutdannete sykepleiere, mens relativt få går til psykiatri. 

 

Stabil rekruttering

I undersøkelsen har nyutdannete sykepleiere fra fem ulike høyskoler/universitet besvart spørsmål om egen arbeidsplass tre år etter at de avsluttet sykepleierutdanningen.

Tilsvarende studier er også gjennomført for tidligere kull. Resultatene viser at det er liten endring i nyutdannete sykepleieres valg av arbeidsområde gjennom de siste 20 årene. Både blant sykepleierne som fullførte utdanningen i henholdsvis 1992, 2001 og 2007 er det cirka 30 prosent som begynte sin yrkeskarriere i eldresektoren. For sykepleierne som var nyutdannet på slutten av 1970-tallet (1977) var situasjonen en helt annen. Under 10 prosent begynte i eldresektoren. I dette kullet startet nesten alle sykepleiere sin yrkeskarriere innenfor somatiske sykehus, men mange har byttet arbeidsområde i løpet av karrieren. En stor andel har søkt seg til eldresektoren, og tyve år etter fullført utdanning arbeider cirka 30 prosent av 1977-kullet med eldre.

 

Regionale forskjeller

Hvordan kan det forklares at eldresektoren er en langt vanligere arbeidsplass for nyutdannete sykepleiere enn det sisteårs-studentenes ønsker skulle tilsi?

En forklaring kan være at mange nyutdannete ikke får den stillingen de helst ønsker seg. Nyutdannete når kanskje ikke opp i konkurransen om de mest attraktive stillingene. Arbeidsmarkedet for sykepleiere varierer i ulike deler av landet, og man kan regne med at de som bor i store byer har best mulighet til å få oppfylt ønsket om jobb i sykehussektoren. For mange sykepleiere kan eldresektoren være eneste jobbtilbud dersom de ønsker en jobb der de bor.

Det er derfor ikke overraskende at det er store regionale forskjeller blant nyutdannete i hvor de jobber. Det er langt mindre vanlig å starte sin yrkeskarriere i eldresektoren for sykepleiere utdannet i Oslo, Bergen og Trondheim enn for sykepleiere utdannet i Ålesund. Mens cirka 20 prosent av nyutdannete sykepleiere utdannet i Oslo arbeider med eldre, gjelder det over halvparten av sykepleierne utdannet i Ålesund. Selv om mange nyutdannete flytter fra den byen de tok sykepleierutdanning i, kan vi regne med at svært mange søker sin første jobb i denne regionen.

De store regionale forskjellene i rekruttering til eldresektoren blant nyutdannete avspeiler sannsynligvis forskjeller i jobbmuligheter mer enn forskjeller i jobbpreferanser. 

 

Større jobbtrygghet

En annen forklaring kan være at en del nyutdannete endrer jobbpreferanser i møte med arbeidslivet.

De første årene etter fullført utdanning er vanligvis en periode hvor det skjer store endringer i sykepleieres livssituasjon. Mange etablerer egen familie og kjøper bolig som for de fleste fører til betydelige økonomiske forpliktelser. Behovet for en jobb som gir økonomisk trygghet og forutsigbarhet kan bli viktigere enn det å jobbe innenfor et bestemt arbeidsområde. For mange vil valget være enkelt hvis det står mellom fast ansettelse og et tilbud om midlertidig jobb. Hvor mye den enkelte ønsker å arbeide vil variere, men å få oppfylt sitt arbeidstidsønske kan være avgjørende for valg av jobb. Arbeidstiden avgjør både inntekt og hvor mye tid som kan brukes sammen med familien.

Studien viser at nyutdannete i eldresektoren både oppnår fast ansettelse og får den stillingsprosenten de ønsker seg i større grad enn de som jobber i somatiske sykehus. For eksempel oppgir ni av ti nyutdannete i eldresektoren at de har fast ansettelse, mens det gjelder to av tre i sykehussektoren. Og til tross for at omfanget av deltidsarbeid blant nyutdannete er nesten identisk i de to sektorene (cirka 25 prosent), er det langt færre som er misfornøyd med arbeidstiden innenfor eldresektoren enn i andre deler av helsesektoren. 

 

Framtidig arbeidsplass

For å sikre et tilstrekkelig antall sykepleiere med høy faglig kompetanse i eldresektoren er det avgjørende at de som allerede arbeider der blir værende.

Undersøkelsen gir også opplysninger om sykepleiernes videre yrkesplaner. Resultatene er oppløftende. Nesten 90 prosent av de nyutdannete i eldresektoren oppgir at de planlegger å jobbe i sektoren de neste årene. Videre er det svært få som oppgir at de har søkt andre stillinger. Det er ingen ting som tyder på at nyutdannete i eldresektoren er mindre stabile arbeidstakere enn nyutdannete som jobber i somatiske sykehus.

 

Tar videreutdanning

Resultatene er også positive når det gjelder videreutviklingen av den sykepleiefaglige kompetansen i eldresektoren. Tre år etter fullført utdanning er hver femte nyutdannete sykepleier i gang med videreutdanning. I tillegg oppgir halvparten av de som ikke tar videreutdanning, at de har planer om å søke om opptak på videreutdanning innen to år.

En sammenligning på tvers av sektorene viser at heller ikke med hensyn til interessen for videreutdanning skiller sykepleiere i eldresektoren seg fra sykepleiere i somatiske sykehus. Dette er noe overraskende, ettersom det er vanlig å anta at nyutdannete sykepleiere velger bort eldresektoren på grunn av få muligheter til faglig utvikling. Resultatene i denne studien kan tyde på at dette er i ferd med å endres, og at mulighetene for faglig utvikling i eldresektoren har blitt bedre.

Denne undersøkelsen viser at til tross for at sykepleierstudenter viser svært liten interesse for å arbeide med eldre, blir nettopp det virkeligheten for mange nyutdannete sykepleiere. Når de aller fleste ønsker å fortsette å arbeide i sektoren, kan det være et tegn på at eldresektoren er en bedre arbeidsplass enn de forestilte seg da de var sykepleierstudenter.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse