fbpx Teori og praksis bør utfylle hverandre Hopp til hovedinnhold

Teori og praksis bør utfylle hverandre

Verdien av å tenke kritisk og kunnskapsbasert vil øke for sykepleiere etter endt utdanning.

Vågan og medforfatteres artikkel er meget interessant og aktuell. Den peker på de elementene som trolig er de mest sentrale i sykepleierutdanningen; utdanningens oppbygning. Artikkelen undersøker dagens sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring, samt hva slags kunnskap og læringsaktiviteter som er viktige er for å bli sykepleier. Funnene viser at studentene vurderte praksis og naturvitenskapelige emner som de viktigste fokusområdene i utdanningen. Etikk, vitenskapsteori og sykepleieteori ble vurdert som mindre viktige, da flere av studentene i undersøkelsen så på det som overflødig teori.

Av artikkelen går det frem at studentene ser viktigheten av forskning, men at utdanningen ikke legger godt nok til rette for å lese og forstå forskning. Studentene oppgir at de syntes forskning og forskningsmetode blir mer relevant i andre og tredje studieår. Det er vanskelig for en førsteårsstudent å se viktigheten av forskning så tidlig i studieforløpet. Selv om studentene ikke skjønner alt med en gang, viser undersøkelsen at flere og flere brikker faller på plass etter hvert. «En sentral dimensjon ved kritisk tenkning i sykepleie er å bruke teori og andre kunnskapskilder som er kritiske», sier forfatterne. For at man skal kunne arbeide kunnskapsbasert, må man ha evnen til å tenke kritisk. Dette vektlegges både innenfor etikk og sykepleierfag.

Studiens funn antyder også at studentene rangerer praksisstudier som viktigere enn teoretisk kunnskap. En sykepleierutdanning uten praksisstudier, ville vært ufullstendig. Det samme gjelder praksis uten teoretisk forankring. Dette beskriver hvor viktig det er at sykepleierutdanning kombinerer praksis og teori på en måte som gjør at disse utfyller hverandre. Jeg tror mange studenter opplever mestringsfølelse og selvstendighet i praksis, og at praksis derfor er så høyt rangert. Jeg tror likevel det ville tatt lengre tid å lære alt man skal lære i praksis dersom man ikke hadde hatt teoriundervisning. Kanskje etikk tar mye plass i utdanningen, og kanskje vi burde hatt mer anatomiundervisning? Likevel, sykepleie bygger på etikk, holdninger og evnen til refleksjon. Dette er sykepleiefagets grunnpilarer, og uten disse ville det være vanskelig å utvikle sykepleierkompetansen.

Jeg tror at de fleste sykepleierstudentene vil forstå mer av hvorfor det er viktig å tenke kritisk og jobbe kunnskapsbasert etter endt utdanning, og at man med fordel kan vektlegge dette emnet ytterligere i utdanningen.

Kommentarer

Annonse
Annonse