fbpx Trygge foreldre i et nytt land Hopp til hovedinnhold

Trygge foreldre i et nytt land

Bildet viser ICDP-veilederne

For mange minoritetsforeldre er det utfordrende å mestre foreldrerollen her i Norge. Barna tilpasser seg norsk språk, verdier og væremåte, og foreldrene føler at deres respekt og status svekkes.

For å møte denne utfordringen har vi i flyktningehelsetjenesten på Lillehammer tatt i bruk et veiledningsprogram, det såkalte International Child Development Programme (ICDP; se faktaboks). Gjennom gruppeveiledning ønsker vi å støtte foreldrene i deres omsorgsrolle og styrke deres evne til å være sensitive overfor barna, noe som er viktig for å utvikle en trygg tilknytning ( 1).

Ved å styrke foreldrerollen håper vi å forebygge psykososiale problemer hos barn og unge. Hva det innebærer å være en god forelder, er nødvendigvis ikke det samme i Norge som i et annet land.

Å være en god forelder er nødvendigvis ikke det samme i Norge som i et annet land.

Målet er at deltakerne så tidlig som mulig skal kunne bygge bru mellom det de kommer fra, og det nye, og se verdiene de har med seg, i sammenheng med norske verdier. For barn som vokser opp i to kulturer, gir dette en mest mulig helhetlig utvikling ( 1) .

Minoritetsspråklige veiledere

Målet med ICDP er å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge, ved å støtte foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle ( 2). I flyktningehelsetjenesten gir vi tilbud om minoritetsvarianten av ICDP-programmet, som er beregnet for foreldre med minoritetsbakgrunn.

Vi setter sammen kursene etter språkgrupper; per i dag har vi kurs på tigrinja, arabisk, somalisk og dari. Det er alltid to veiledere. Den ene veilederen er en helsesøster i flyktningehelsetjenesten, den andre har minoritetsspråklig bakgrunn. Vi har foreløpig fire minoritetsspråklige veiledere med samme morsmål som de aktuelle gruppene.

En viktig suksessfaktor er å bruke en veileder som har samme språk- og erfaringsbakgrunn som deltakerne.

Før vi fikk utdannet minoritetsspråklige veiledere, brukte vi en tolk gjennom hele kurset. Vi har erfart at en viktig suksessfaktor er å bruke en veileder som har samme språk- og erfaringsbakgrunn som deltakerne. Det skaper tillit, og foreldrene opplever seg sett og hørt på en helt annen måte enn om vi bare er etnisk norske veiledere med en tolk som ikke har kjennskap til ICDP.

Trygghet gjennom bevisstgjøring

Vi veiledere er bevisste på å bekrefte det positive som foreldrene allerede gjør. Vi bruker gjerne opplevelser fra samspill med våre egne barn for å eksemplifisere et tema. Gjennom å være litt personlige har vi inntrykk av at foreldrene føler seg mer likestilte og tør å ta opp ting som kan oppleves utfordrende i samspill med barn.

Gjennom programmet møtes foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om sitt forhold til barna sine på sitt eget språk. Målet er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. De får ikke oppskrifter, men hjelp til å finne løsninger for seg og sine barn – gjennom samtaler og øvinger i gruppa, og ideer eller oppgaver som de prøver ut hjemme sammen med barnet sitt. Metoden går i stor grad ut på å lære foreldrene å bli mer bevisste på egen fremferd og hvordan den påvirker barnet, og å fremme et positivt syn på barnet.

De får ikke oppskrifter, men hjelp til å finne løsninger for seg og sine barn.

Tilbudet gis til foreldre som deltar i introduksjonsprogrammet på Lillehammer læringssenter, og andre minoritetsforeldre som ønsker å delta i en gruppe. Vi samarbeider med andre kommunale tjenester i rekrutteringen av foreldre.

Huset

Dette bildet av et hus er en god illustrasjon på de ulike temaene vi tar opp i gruppene. Det viktige poenget er at de forskjellige temaene skal bygge på hverandre:

Bildet viser et hus, som er et symbol på et barn.

Huset er et symbol på barnet, som ved hjelp av sine foreldre eller nære omsorgspersoner (støttestillaset) skal utvikle seg på en best mulig måte.

Å bygge et hus må gjøres i en bestemt rekkefølge. Først må man finne en god tomt, deretter bygger man grunnmuren før etasjene, og til slutt kan man legge taket.

Tomten

Den gode tomten handler om at all god omsorg forankres i et positivt syn på barnet. Klarer vi å se at barnet er en person med egne følelser og tanker? Klarer vi å forstå og møte barnet som det mennesket han eller hun er? Hvilke verdier ligger til grunn for hvordan vi møter barnet?

Grunnmuren

Grunnmuren må være sterk for at det skal holde huset oppe. Et solid fundament er et bilde på det som bør være på plass mellom foreldre og barna våre før vi kan jobbe med å sette gode grenser. Et nøkkelord er å skape et godt samspill.

Tema 1, 2, 3 og 4 utgjør grunnmuren. Alle temaene i huset blir diskutert og berørt gjennom filmsnutter, sanger, dikt, hjemmeoppgaver og refleksjoner.

Etasjene

Etasjene i huset symboliserer tema 5, 6 og 7. Temaene handler om hvordan vi kan hjelpe barna til å skape mening og forstå hva som skjer. Hvordan kan vi være gode veiledere for barn som vokser opp med verdier som på hjemmebane og ellers i samfunnet er ulike og kanskje motstridende?

Taket

Taket handler om den regulerende dialogen, om det å sette grenser på en positiv måte. Taket er en viktig del av et hus. Det beskytter mot regn, sol og vind. På samme måte er det viktig å hjelpe barnet til å utvikle forståelse og handlinger som er nødvendige for å forholde seg til den sosiale virkeligheten.

Etter tolv samlinger er dette noe av det foreldrene sier:

  • Jeg setter grenser for barnet mitt på en annen måte.
  • Jeg har bedre kontakt med barna mine nå.
  • Vi lærte mye om barn og om Norge.
  • Det er mye å hente på å utveksle erfaringer og diskutere. Vi lærer av hverandre.
  • I møte med alt det nye i Norge er det lett å bli usikker på barneoppdragelse. Jeg har blitt tryggere nå.
  • Jeg lærte mye av å diskutere kulturforskjeller.
  • Jeg har også skjønt at jeg faktisk kan lære av barna.
  • Etter kurset begynte jeg å skjønne mine barn.
  • Kjærligheten i familien har vokst.
  • Jeg har bedre kommunikasjon med partneren min om barna.
Fakta
ICDP

• ICDP står for International Child Development Programme.

• ICDP er et helsefremmende og forebyggende foreldreveiledningsprogram.

 • Programmet tar sikte på å styrke barn og unges oppvekstvilkår gjennom veiledning av foreldre og andre omsorgspersoner. Foreldre får en mulighet til å møte andre foreldre for å utveksle erfaringer om foreldre–barn-forholdet.

• Det er flere varianter av ICDP-kurs. Minoritetsvarianten er for foreldre som trenger å snakke med andre om å være foreldre i et nytt land. Veiledningen organiseres i foreldregrupper hvor alle har samme språk, og ledes av sertifiserte veiledere.

• Opplegget for minoritetsversjonen av ICDP er tolv ukentlige samlinger à to timer.

• Programmet har tre dialoger og åtte temaer for godt samspill som enkle hjelpemidler for å bevisstgjøre omsorgspersoner på hvor viktig det er med godt samspill med sitt barn for en sunn følelsesmessig og mental utvikling.

•Programmet tilbys en rekke steder i Norge og i over tretti land verden over.

•Anbefalt av Unicef og WHO.

Fakta
Forskning på gruppetiltak for foreldre

Ifølge Folkehelseinstituttet (3) kan gruppetiltak hjelpe foreldre til å skape en tryggere oppvekst for sine barn.

Forskere har kartlagt og evaluert de ulike gruppebaserte foreldretiltakene og kursene som tilbys i Norge i en fersk rapport (4).

Det viser seg at ICDP er blant de mest brukte gruppetiltakene i helse- og velferdstjenesten (4). Metoden hjelper foreldre til å fremme en positiv utvikling hos barnet og forebygge psykiske vansker gjennom å styrke foreldrene i omsorgsrollen, øke deres bevissthet for barnas signaler og behov og gjøre dem i stand til å møte disse behovene (4).

Rapporten utgitt av Folkehelseinstituttet viser også at ICDP setter eksisterende forskning om barn og barns utvikling i system.

Referanser

1. International Child Development Programme. Håndbok for ICDP-veiledere. Oslo: Bufdir; 2016. 18/2016.

2. Bufdir. Foreldreveiledning i grupper (ICDP) [internett]. Oslo: Bufdir; 08.04.2015 [oppdatert 22.11.2017; sitert 08.12.2017]. Tilgjengelig fra: https://www.bufdir.no/Familie/veiledning_til_foreldre/foreldreveiledning_landsoversikt/

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse