fbpx – Vi jobber med flere tiltak Hopp til hovedinnhold

– Vi jobber med flere tiltak

Bildet viser Camilla Lien i bil

Lederen for hjemmebaserte tjenester i Arendal, Per Øyvind Larsen, svarer på kritikken fra Camilla Lien.

Rapporten fra NOVA viser at god sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmetjenester er viktig av mange grunner, og peker på flere forhold som er viktige for å kunne rekruttere og beholde sykepleiere.

I hjemmebaserte tjenester i Arendal kommune arbeides det for tiden med flere tiltak for å møte dagens og fremtidens utfordringer, både når det gjelder endringer i demografiske alderssammensetning, rekruttering, heltid/deltid, levekårsutfordringer, med mer.

Ny organisering

Vi har sett på hvordan styrke den faglige innsatsen i hjemmebaserte tjenester, og tiltak i den forbindelse er blant annet:

Ny organisering av tjenestene hvor målet er å sikre bedre kvalitet gjennom å styrke det faglige oppfølgings- og utviklingsansvaret, mer systematisk kompetanseutvikling og kompetansemobilisering, samt å formalisere lederstøtte for god drift og god strategisk ledelse. Dette innebærer en annen lederstruktur hvor opprettelse av stillinger som fagkoordinatorer blir avgjørende for å lykkes med våre målsetninger.

I forbindelse med pågående budsjett og handlingsplanarbeid ser en også på mulighetene for egen fagutvikler for hjemmebaserte tjenester.

Etablerer vikarpool

Avdelingen som Camilla Lien har jobbet ved, er en av 11 avdelinger innenfor hjemmebaserte tjenester i Arendal kommune. Denne avdelingen har det siste halvåret hatt en svært vanskelig driftssituasjon fordi tjenestebehovet og antall nye brukere har økt betydelig. På grunn av nødvendig oppbemanning er det oppstått store utfordringer blant annet med å rekruttere tilstrekkelig antall faglært personell.

Fra 1. september etablerer enhet Hjemmebaserte tjenester vikarpool, det vil si faste ansatte sykepleiere og fagarbeidere, som skal settes inn som sykevikarer, men også sikre nødvendig oppbemanning når tjenestebehovet i en eller flere avdelinger øker. Denne vil nå settes inn i avdelingen inntil andre tiltak er iverksatt, som for eksempel grensejusteringer.

Krevende periode

Det må understrekes at ansatte i Sentrum har gjort en svært god innsats i en krevende periode, og sykefraværet har på tross av situasjonen vært lavere enn snittet for tjenesteområdet og vesentlig lavere enn snittet de siste tre månedene. Tre sykepleiere har dessverre sluttet i år, og turnover har vært noe større enn normalt i denne avdelingen. Fire har permisjon.

Internundervisning

Omtalte avdeling har medarbeidere med høye faglige ambisjoner og på eget initiativ har de ønsket å prøve ut en organisering i mindre grupper. Målet har vært mer kontinuitet. Samtidig har avdelingen arbeidet med implementeringen av gode pasientforløp og tiltakspakke demens. Parallelt er det gjennomført basiskompetasekurs og sykepleiere med spesialkompetanse har også hatt internundervisning. Det har vært utfordrende for medarbeidere å implementere flere viktige reformer i en situasjon med en sterk økning i tjenestebehovet.

Ansatte bestemmer tiden

I hjemmebaserte tjenester i Arendal kommune er det medarbeidere som kjenner brukerne som, ut fra en individuell vurdering, definerer og beslutter den tiden (brukertiden) som avsettes til hver bruker på arbeidslistene. Vi mener derfor at vi ikke har «stoppeklokkeomsorg» ut fra hvordan vi forstår dette begrepet. Hvor mye tid vi samlet sett bruker opp mot vedtatt budsjettrammer viser enhetens behov for å styrke eventuelt ta ned vedtatt budsjettramme. Dette tas inn i pågående arbeid med budsjett og handlingsplan. I tillegg skal bystyret i løpet av høsten behandle sak om tildeling av tjenester; kriterier og rutiner.

Les Camilla Liens kritikk av hjemmetjenesten i Arendal.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse