fbpx Avansert klinisk sykepleier kan sikre helhetlige pasientforløp Hopp til hovedinnhold

Avansert klinisk sykepleier kan sikre helhetlige pasientforløp

Bildet viser Helene Herlandsen. Hun står foran et vindu og smiler til kamera

På kommunale korttidsavdelinger kan det være uklart hvem som har ansvar for hva og hvem som er ansvarlig for det helhetlige i pasientforløpene. En avansert klinisk sykepleier kan være dette bindeleddet.

Pasientene på korttidsavdelingen er ofte eldre. De er en sårbar gruppe som er i risikosonen for å få flere samtidige sykdommer og bruker mange medisiner. Både pasienter og pårørende kan oppleve opphold på korttidsavdeling som forvirrende og kaotisk. 

Det er mange forskjellige profesjoner å forholde seg til, og ansvarsforholdene kan virke uklare. I tillegg koordineres pasientforløpene i samarbeid med tjenestekontor, hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering og andre.

Aldring og helses kunnskapsoppsummering om «Overganger og brudd i pasientforløp for eldre» viser til at eldre ofte har behov for behandling, tjenester og oppfølging fra flere aktører i og utenfor helse- og omsorgstjenesten. Så hvem skal pasientene og pårørende forholde seg til? 

Løse tråder kan bli til knuter 

Profesjonene jobber ofte uavhengig av hverandre, med noen få treffpunkter. Det kan bli flere løse tråder. Vi kan se at mangel på samarbeid og gjensidighetskunnskap om hverandres arbeid kan fører til knuter på trådene. Ikke bare mellom profesjonene, men også mellom avdelingene eller mellom pårørende og helsepersonell. 

Mangel på samarbeid kan føre til forsinkelser i pasientforløpene, usikkerhet blant pasienter og pårørende og frustrasjon blant helsepersonell. Forsinkelser i pasientforløpene kan føre til at pasienter som trenger korttidsopphold, må vente fordi det ikke er ledig plass. Utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehuset og vente på ledig korttidsplass, koster kommunen 5745 kroner per døgn per pasient, ifølge Helsedirektoratet.

Avansert klinisk sykepleier kan være løsningen 

Helhetlige pasientforløp er preget av kontinuitet, samarbeid og sømløshet. Men forskjellige profesjoner ser på pasienten med forskjellige briller, og hver profesjon har sitt bilde av pasienten. 

En avansert klinisk sykepleier (AKS) er trent til å se hele bildet, både hos pasienten og i systemet, og kan være bindeleddet som setter sammen bildene til en helhetlig forståelse av pasienten. Utdannelsen er særlig rettet mot pasienter med store og sammensatte behov. Det kan være pasientforløp hvor det er spesielt viktig å se pasienten og pårørende som en del av et større system, og ikke bare her og nå på akkurat denne avdelingen og i denne konteksten. 

En av kjernekompetansene til en AKS er koordinering og veiledning. Vi er utdannet til å utføre omfattende kartlegginger, sette i gang tiltak, koordinere og evaluere. AKS har kompetanse til å kommunisere med alle tjenestene rundt pasienten for å kople på de riktige fagpersonene i og utenfor helse- og omsorgssektoren. En investering i jobben med helhetlige pasientforløp kan spare kommunens allerede pressede økonomi. Og sikre et helhetlig og godt pasientforløp for pasient og pårørende.   

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse