fbpx – Ja til mannlige sykepleiere Hopp til hovedinnhold

– Ja til mannlige sykepleiere

– Norge har behov for flere sykepleiere, og vi trenger at flere av dem er menn. Dette har NSF Student tatt på alvor, skriver Tor Engevik.

De siste årene har studentene i Norsk Sykepleierforbund kjørt kampanjen #mannkanblisykepleier på Instagram, Facebook og Twitter

På sin egen Facebook-side skriver de at hovedmålet med kampanjen er å rekruttere flere menn til yrket gjennom å tegne et fornuftig bilde av sykepleiere og bryte ned fordommer og antakelser om yrket. Det er bare å heie dem frem!

I Sykepleien den 04.01.2022 kunne vi lese at antallet mannlige sykepleiere har økt med 40 prosent de siste ti årene. Det er vel og bra, men status er at kun 10 prosent av sykepleierne er menn. Vi er med andre ord på riktig vei, men likevel langt unna.

Jevnere kjønnsbalanse = økt mangfold

Årsakene til at flere menn bør bli sykepleiere, er sammensatt. Økt generelt behov for sykepleiere er bare en av dem, men for å dekke behovet må vi i det minste rekruttere fra hele befolkningen.

Et velkjent argument fra ledelsesteori er at hvis vi skal få de beste lederne, så må vi rekruttere ledere fra hele befolkningen, ikke bare fra gutteklubben grei. Skal vi få de beste sykepleierne, må vi hente studenter fra hele årskullene og ikke bare fra den kvinnelige halvdelen.

Jevnere kjønnsbalanse vil gi økt mangfold, noe som er et pluss i både pasientbehandling, fagutvikling og i det kollegiale på den enkelte arbeidsplass.

Spørsmålet er hvordan vi skal gå frem for å få flere menn til å velge vårt yrke. Mannlige sykepleiere jeg har snakket med, forteller at de ganske tilfeldig fikk innblikk i sykepleieryrket. Noen etter tilfeldig sommerjobb eller helgestilling som assistent på sykehjem eller i hjemmetjenestene, andre fordi de hadde foreldre eller andre kjente som jobbet innen helse, og noen fordi de hadde avtjent verneplikt i saniteten.

Trenger mannlige rollemodeller

En av våre fremste sykepleieteoretiker – Florence Nightingale – hevdet i sin tid at menns «harde» hender ikke egnet seg til omsorg. Sykepleien ble i utgangspunktet utviklet av og for kvinner, og Florence var et barn av sin tid. 

Vi har heldigvis kommet noe videre, men også i dag dominerer kvinnene. Ikke bare dominerer de i selve sykepleieryrket, men også ved utdanningsinstitusjonene, som veiledere i praksis og som ledere i helseforetakene. 

Men når halvparten av pasientene er menn, så bør det være rimelig at flere av dem som yter helsetjenester, også er det. Vi trenger derfor flere synlige og tydelige mannlige rollemodeller.

Et skritt i riktig retning for å gjøre sykepleieryrket mer attraktivt for menn er å gjøre arbeidstitler kjønnsnøytrale. På NSFs landsmøte i 2015 kastet vi derfor tittelen helsesøster på båten og endret spesialistutdanningen til helsesykepleier. 

En mannlig helsesykepleier i skolehelsetjenesten kan ha en annen tilnærming overfor gutter enn en kvinnelig kollega. I Oslo er det med gode resultater opprettet egen helsestasjon for gutter. Et av tiltakene helsedirektoratet anbefalte for å nå frem til guttene var å ansette flere mannlige helsepersonell.

Må vise mulighetene

En undersøkelse i NSFs regi, avdekket at den viktigste årsaken til at menn ikke velger sykepleie er at utdanningen ikke har vært på radaren i utgangspunktet. Leder for studentene i NSF, Edel Marlen Taraldsen, mener at hvis vi skal få flere menn til å velge sykepleieyrket, må vi vise frem alle mulighetene som ligger i sykepleiefaget overfor gutter allerede i ung alder.

Taraldsen sier at vi må få en holdningsendring både i helsesektoren, ved utdanningsinstitusjoner og i samfunnet ellers. Studentlederen mener at vi bør gjøre bruk av kjønnskvotering ved utdanningsinstitusjoner der det underrepresenterte kjønn har under 20 prosent av studentene.

Det er i dag 113 utdanninger som gir kjønnspoeng til kvinner og bare 10 utdanninger som gir kjønnspoeng til menn. Universitetet i Agder (UiA) har som et prøveprosjekt brukt kjønnspoeng etter å ha sett at kampanjer rettet mot mannlige søkere ikke har hatt nok effekt.

Siden prosjektet startet i 2017 har andelen mannlige studenter økt fra 8 til 25 prosent i 2021. En stor andel av de mannlige studentene har minoritetsbakgrunn, noe som ytterligere øker mangfoldet. Det er altså fullt mulig å bedre kjønnsbalansen og mangfold i yrket, men da må prøveprosjektet bli en fast ordning som gjelder alle utdanningsinstitusjoner for sykepleiere i Norge.

Vi må gjenspeile samfunnet

Edel Marlen hevder at det er mangfoldet blant oss som jobber i faget som er viktig enten vi definerer oss selv som han, hun eller hen. Mottakere av tjenestene våre er mangfoldig, og da bør vi sykepleiere også være det. Vi må rett og slett gjenspeile det samfunnet vi er en del av. 

Det er få yrker med like mange varierte arbeidsoppgaver, karriereveier og spesialiseringer som i vårt. Utdannelsen gir oss grunnleggende kunnskap til å kunne behandle, forebygge og rehabilitere, og fagområdene er utallige og allsidige.

Pasientene våre er nyfødte, småbarn, skolebarn, ungdom, yngre voksne, voksne og eldre. For den innovative eller teknisk interesserte er mulighetene mange i sykehusavdelinger med teknisk avansert utstyr og i eldreomsorgen der velferdsteknologi må utvikles og håndteres.

Rusomsorg og psykiatri gir andre spennende faglige utfordringer, og ønsker du å være med og utvikle fremtidens helsetjenester er kanskje ledelse et alternativ. I tillegg har vi en sikker jobb i nedgangskonjunkturer, noe som i seg selv burde være et viktig argument for fremtidige studenter av begge kjønn.

Alle monner drar, heter det og paradoksalt nok kan pandemien vi holder på å legge bak oss ha bidratt positivt til at flere menn vil velge sykepleie. Den har i alle fall vist at sykepleie er uendelig mye mer enn stell og bleieskift, selv om dette er viktig nok. 

Med dette oppfordres NSF Student til å fortsette sin kampanje for flere mannlige sykepleiere. Og for oss med riktig kjønn i denne sammenheng; stå frem som gode ambassadører og rollemodeller for våre fremtidige mannlige kolleger.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse