fbpx – Deltid er et likestillingsproblem Hopp til hovedinnhold

– Deltid er et likestillingsproblem

Sykehuset Østfold har saksøkt fire sykepleiere som vil jobbe heltid. Jeg mener det er et forsøk på å svekke kvinners rettigheter i arbeidslivet. Og det bidrar aktivt til å vedlikeholde deltidskulturen som vi vet er skadelig for likestillingsarbeidet, skriver Larsen.

Neste uke starter rettssaken mellom Sykehuset Østfold og de fire spesialsykepleierne som fikk medhold i Tvisteløsningsnemnda.

Enkelt forklart er dette en motreaksjon fra Sykehuset Østfold på Tvisteløsningsnemndas beslutning om å gi medhold til fire spesialsykepleiere som krevde fortrinnsrett til en ledig stilling på Nyfødtintensiven. Sykehuset Østfold vil ikke godta Tvisteløsningsnemndas beslutning og saksøker da de fire sykepleierne.

Dette til tross for at helseminister Bent Høie oppfordrer hele helsetjenesten om å styrke innsatsen for å oppnå større andel heltid i helsesektoren. Det er her vi kommer inn på et annet aspekt som er sterkt knyttet til deltidsstillinger – likestilling!

Svekker kvinners rettigheter

I diskusjoner rundt upopulære arbeidsgiverbeslutninger som går utover sykepleiere, kommer ofte påstander som: «Dette kunne aldri skjedd i et mannsdominert yrke». For å dykke dypere i denne påstanden tok jeg kontakt med Senteret for kjønnsforskning på NTNU, og de var klar i sin tale: Deltid er et likestillingsproblem!

Det Sykehuset Østfold gjør seg skyldig i, er å bidra til å forsterke et mønster som øker «ulikestilling» på strukturelt nivå. Fylkesleder i Østfold – Karen Brasetvik – har hentet inn tall fra Sykehuset Østfold som viser at kun 40 prosent av sykepleierne som går turnus har 100 prosent stilling. Jobben med å motvirke deltid går da altså sakte for Sykehuset Østfold sin del.

Det bidrar aktivt til å vedlikeholde deltidskulturen som vi vet er skadelig for likestillingsarbeidet.

Det å motstride rettigheter som kvinner har i arbeidslivet – som for eksempel å dra dem for retten når de får medhold i Tvisteløsningsnemnda – er indirekte også et forsøk på å svekke kvinners rettigheter i arbeidslivet. Det bidrar aktivt til å vedlikeholde deltidskulturen som vi vet er skadelig for likestillingsarbeidet.

Likestillingsloven har fått en ny paragraf

Dette anerkjenner også staten. Da jeg tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet angående samme sak, svarte de også at dette absolutt kan ses på som en likestillingssak, selv om det ikke handler om kjønnsbetinget fortrinnsrett. For det er vanskelig å se hvor deltidskultur slutter og likestillings begynner. Disse to fenomenene er så sammenfallende, og ofte er det en stor andel kvinner der hvor det er en stor andel deltid. Dette har staten tatt tak i, og fra og med 01.01.20 fikk likestillingsloven en ny paragraf: Paragraf 26 – arbeidsgivers aktivitetsplikt.

Den nye paragrafen stipulerer at alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling. Instruktivt for denne saken er inkludering av deltid. Ved å inkludere deltid som en del av denne paragrafen, anerkjenner da altså staten at deltidsproblematikk er nært knyttet til likestillingsarbeidet og for sikkerhets skyld definerer de også hva deltidsarbeid er: «Med ufrivillig deltidsarbeid menes deltidsarbeid der stillingsinnehaveren ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer.»

Det vil si at arbeidsgiver skal jobbe strukturert for å motarbeide deltid og fremme heltidskultur fremfor å prøve å motarbeide kvinners rettigheter i arbeidslivet. Spekter har vært tydelig på at det ikke er de fire spesialsykepleierne de vil til livs, men Tvisteløsningsnemnda og muligheten den har til å overkjøre arbeidsgivers styringsrett. Med andre ord ønsker de å svekke det organet som arbeidstakerne kan bruke når rettighetene deres blir tilsidesatt, og i denne prosessen trekker de fire spesialsykepleiere for retten. Drastisk, kostbart og direkte skadelig for likestillingsarbeidet de egentlig er pålagt å jobbe for.

Ligger etter i likestillingsarbeidet

Selv om det jobbes aktivt med å rekruttere flere menn til yrket, er det hovedsakelig kvinner som jobber som sykepleiere. Historisk sett har sykepleie alltid vært et yrke med mest kvinner og derfor også alltid vært nært knyttet til likestillingsarbeid og deltid.

Det overrasker meg at ikke Sykehuset Østfold anerkjenner denne gjennomgående problematikken. Og istedenfor å bruke ressursene sine på å motarbeide likestillings og deltidskultur, gjør de tvert om. Så vil nok Sykehuset Østfold argumentere med at de jo har tilbudt spesialsykepleierne økt stilling med cirka ¼ i bemanningsavdelingen (en slags vikarpool). Men dette er en annen diskusjon om manglende forståelse og respekt for de særskilte og spesifikke fagområdene innen sykepleie.

Det lokale likestillingsarbeidet har tydeligvis ikke kommet så langt her.

Av 56 ansatte på avdelingen, hvor disse spesialsykepleierne jobber, er det 4 ansatte som har 100 prosent stilling. Det lokale likestillingsarbeidet har tydeligvis ikke kommet så langt her, og det burde Sykehuset Østfold ta på alvor!

Er likestilling Sykehuset Østfold sitt ansvar?

Sykehuset Østfold handler på oppdrag fra staten og burde især være opptatte av å etterleve statens lover og insentiver. Samtidig burde de anerkjenne at de forvalter en yrkesgruppe hvor majoriteten er kvinner, og at deltid og likestilling er et gjennomgående tema.

Å opprettholde den strukturelle «ulikestillingen» gjennom å bevare den høye deltidsandelen i kvinnedominerte yrker, er skadelig for likestillingsarbeidet. Det kan også ha alvorlige ringvirkninger for arbeidet fremover da Sykehuset Østfold er en stor arbeidsgiver som er en del av en større gruppe; Spekter. Blir dette arbeidsgiverpolitikken fremover, blir kvinnene som besitter disse yrkene landet rundt skadelidende, og det er med på å gjøre sykepleie til et uattraktivt yrke ved siden av å svekke kvinners rettigheter i arbeidslivet.

Det er et alvorlig problem, for det er i forvaltningen av kvinnedominerte yrker at likestillingen kan jobbe seg frem, og der må vi alle bidra – også arbeidsgiver.

Avslutningsvis er det også et paradoks at sykepleiere i det WHO kaller «Sykepleierne og jordmødrenes år 2020», trekkes for retten fordi de hevdet sin rett til heltid.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse