fbpx Lønnsoppgjøret: – Når prinsippene blir viktigere enn fornuften Hopp til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret: – Når prinsippene blir viktigere enn fornuften

– Ser ikke NHO at verden og rammebetingelsene har endret seg de siste månedene, spør NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

I Af­ten­pos­ten ser NHO seg nødt til å po­eng­te­re at sy­ke­plei­er­ne ikke skal få noe eks­tra. Ar­gu­men­ta­sjo­nen vi­ser til front­fags­mo­del­len, og «Lier-Hansen fryk­ter hva som kan skje der­som vi end­rer for mye». Kjæ­re vene! Hvis ikke NHO ser at ver­den og ram­me­be­tin­gel­se­ne har end­ret seg de siste må­ne­de­ne – ja da er det vir­ke­lig grunn til frykt i norsk næ­rings­liv.

Sjel­den har sam­men­hen­gen mel­lom BNP (brutte nasjonalprodukt) og ka­pa­si­tet i hel­se­sek­to­ren vært kla­re­re. In­gen øns­ker pan­de­mi­er, men ak­ku­rat nå er det rea­li­te­ten vi for­hol­der oss til. Gjen­nom fle­re år har eks­per­ter, blant an­net Ver­dens hel­se­or­ga­ni­sa­sjon, vars­let om at nett­opp pan­de­mi ut­gjør den stør­ste ri­si­koen for be­folk­nin­gens hel­se og lan­dets øko­no­mi med po­ten­si­elt lang­va­ri­ge kon­se­kven­ser.

Ned­steng­nin­gen vi har måt­tet gjen­nom­fø­re, hen­ger sam­men med hel­se­tje­nes­tens ka­pa­si­tet, som er re­du­sert på grunn av man­gel på livs­nød­ven­dig sy­ke­plei­er­kom­pe­tan­se. Der­for øker nå et­ter­spør­se­len et­ter sy­ke­plei­e­re. Sam­ti­dig er til­bu­det av sy­ke­plei­e­re lite – og syn­ken­de. Det er kri­tisk man­gel på sy­ke­plei­e­re, og ord­fø­re­re fra alle kom­mu­ner be­skri­ver sy­ke­plei­e­re som den yr­kes­grup­pen det er mest kre­ven­de å re­krut­te­re.

Lønn må bli en del av løs­nin­gen

Det enes­te an­svar­lige på veg­ne av be­folk­nin­gen er å sik­re et stør­re «til­bud» av sy­ke­plei­e­re. In­gen kan tvin­ges til å jobbe som sy­ke­plei­e­r. In­gen kan tvin­ges til å gå inn i ar­beids­si­tua­sjo­ner med økt ri­si­ko. Skal sy­ke­plei­er­ne være ga­ran­tis­ter for å hol­de sam­fun­net noen­lun­de åpent, må også ram­me­ne være slik at noen tar det­te an­sva­ret. Det enes­te al­ter­na­ti­vet er å gjø­re det mer fris­ten­de el­ler i det mins­te le­ve­lig å være sy­ke­plei­er. Et be­ty­de­lig mid­del er åpen­bart lønn, og før el­ler si­den blir lønn også en del av løs­nin­gen.

Det eneste ansvarlige på vegne av befolkningen er å sikre et større ‘tilbud’ av sykepleiere.

Spørs­må­let er ikke om, men når sy­ke­plei­er­ne blir øko­no­misk godt­gjort og hva som er den sam­funns­øko­no­mis­ke beste løs­nin­gen. Er det lønn nå som si­tua­sjo­nen fore­lø­pig er un­der noen­lun­de kon­troll, el­ler er det senere når kri­sen slår enda har­de­re, et­ter­spør­se­len et­ter sy­ke­plei­er­nes kom­pe­tan­se er enda høy­ere og til­bu­det enda mind­re?

Her er man alt­så i en si­tua­sjon hvor det lig­ger en po­ten­si­ell vinn-vinn-si­tua­sjon, hvor ar­beids­gi­ver­si­den pro­fit­te­rer på å gi sy­ke­plei­er­ne høy­ere lønn. NHO vars­ler li­ke­vel nei (Af­ten­pos­ten, bak be­ta­lings­mur) på prin­si­pi­elt grunn­lag, selv før ta­riff­opp­gjø­ret er star­tet. Det er in­gen for­nuf­tig grunn til at ikke Norge skal ha ver­dens beste hel­se- og vel­ferds­tje­nes­ter. Den mest kri­tis­ke fak­to­ren er til­strek­ke­lig an­tall sy­ke­plei­e­re på jobb.

Vel­ger NHO å over­se det­te?

Er NHO red­de for and­re og stør­re yr­kes­grup­per? Er de så pres­set at de til og med ser seg tjent med å lek­ke til pres­sen at de har vur­dert lønns­lov (Af­ten­pos­ten, bak be­ta­lings­mur). Lier-Hansen ber om at det må bli fær­re i of­fent­lig sek­tor (Af­ten­pos­ten, bak be­ta­lings­mur), som vik­tig­ste bi­drag i ko­ro­na­dug­na­den. Vi har hørt my­ten om at pri­vat næ­rings­liv er in­no­va­tivt, men her er det in­gen i NHO som ten­ker nytt el­ler or­ker be­last­nin­gen ved å møte en ukjent og end­ret vir­ke­lig­het med nye løs­nin­ger.

Leg­ger ar­beids­gi­ver­ne til grunn at sy­ke­plei­e­re stil­ler opp uan­sett? Jeg har hørt gjen­tat­te gan­ger i det siste at en streik i en na­sjo­nal kri­se vil føre til ti­de­nes skra­pe i om­døm­me­lak­ken. Lier-Hansen sier at streik ikke vil bli for­stått.

Jeg ma­ner ikke til streik og er hel­ler ikke vel­dig be­kym­ret for den omdømmeknekken. Jeg har til­tro til at be­folk­nin­gen skjøn­ner at det­te ikke hand­ler om at sy­ke­plei­er­ne øns­ker å ut­nyt­te si­tua­sjo­nen til egen vin­ning el­ler pro­fitt. Vi er 120 000 sy­ke­plei­e­re som er en del av be­folk­nin­gen, med part­ne­re som er per­mit­tert el­ler som eier en be­drift som de sli­ter med å be­va­re. Part­ne­re som like fullt ser an­sva­ret og ri­si­ko­en som sy­ke­plei­er­ne tar og nød­ven­dig­he­ten av å ha nok sy­ke­plei­e­re på jobb – både for be­folk­nin­gens hel­se og for sam­fun­nets øko­no­mi.

Jeg har til­tro til at de al­ler fles­te skjøn­ner at sy­ke­plei­e­ren går inn i det­te med de beste in­ten­sjo­ner og for­sø­ker å vise an­svar­lig­het og kon­struk­ti­vi­tet. Jeg har til­tro til at be­folk­nin­gen for­står og ikke minst mis­li­ker at si­tua­sjo­nen vi har hav­net i skyl­des en sy­stem­svikt og åre­vis med mang­len­de pri­ori­te­ring av nøk­kel­per­so­nell i hel­se­sek­to­ren.

I et tid­li­ge­re in­ter­vju har jeg svart at den jeg helst vil bli sit­ten­de fast i hei­sen med, er Alm­lid el­ler Lier-Hansen fra NHO. Nå er det på tide å finne den hei­sen. NSF øns­ker å være en kon­struk­tiv part. Da må vi for­ven­te kon­struk­ti­vi­tet til­ba­ke fra ar­beids­gi­ve­re, og ikke tan­ke­tomt slud­der.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse