fbpx Samvalgsveiledning kan gi pasienter bedre helsekunnskap Hopp til hovedinnhold

Samvalgsveiledning kan gi pasienter bedre helsekunnskap

Illustrasjonen viser en lege som sitter ved pasienten i senga. Han sier: "Har du noen tanker rundt diagnose?". Hun svarer: "Jeg vil helst ha en sjelden sykdom med et eksotisk navn ikke så mange har hørt om."

Når helsepersonell gir samvalgsveiledning og kunnskapsbasert informasjon, får muligens pasientene økt kunnskap om behandlingens fordeler og ulemper.

Det er fortsatt behov for mer forskning på effekter av samvalgsveiledning når helsevalg skal tas. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. Denne Cochrane-oversikten undersøkte hva som skjer når helsepersonell tilbyr samvalgsveiledning til personer som står overfor en helsebeslutning, sammenliknet med vanlig omsorg eller kun informasjon.

Oversikten så på effektene av hvor godt pasienten hadde fått forberedt seg til helsebeslutningen, kunnskap om pasientens preferanser, trygghet i å ta beslutning sammen med helsepersonell, kunnskap om behandlingens forventede positive og negative effekter og pasientens følelse av å være godt informert.

Det var fire sammenlikninger, hvorav tre kun hadde resultater med svært liten tillit.

Forskningen om samvalgsveiledning og kunnskapsbasert informasjon sammenliknet med vanlig praksis viser at samvalg

  • muligens gir pasienter økt kunnskap.

Vi vet ikke med sikkerhet effekten på andre utfall om beslutningstaking, angst og depresjon fordi vi har svært liten tillit til resultatene.

Tabell 1. Sammenlikning av vanlig praksis mot samvalgsveiledning og kunnskapsbasert informasjon

Bakgrunn

Samvalg er en form for strukturert samarbeid der pasienten og helsepersonellet sammen kommer frem til hvilken behandling, diagnostikk og oppfølging som passer best. Samvalg er aktuelt i beslutninger som innebærer valg mellom flere tilgjengelige og forsvarlige behandlingsalternativer, der pasientenes egne prioriteringer er viktige.

Dette kan være aktuelt for eksempel i vurderinger av hvilken kirurgisk behandling man skal velge ved brystkreft, om man skal ta PSA-test ved prostataplager, eller hvilke legemidler man skal ta for eksempel mot depresjon eller diabetes. 

Samvalgsveiledning benyttes for å veilede og støtte pasienter som står overfor et helsevalg.

Samvalgsveiledning benyttes for å veilede og støtte pasienter som står overfor et helsevalg. Veiledningen utføres av helsepersonell som sykepleiere, leger, farmasøyter, fysioterapeuter eller sosionomer. De får opplæring i å veilede og støtte pasienter som står overfor en beslutning, til å oppnå et informert samvalg.

Informasjonen handler både om mulige fordeler og ulemper samt å få frem pasientens preferanser. Samvalgsveiledning tar sikte på å støtte voksne og barn til å delta i valg rundt sin egen helse for å forbedre kvaliteten på beslutningsprosessen og følgelig kvaliteten på beslutningen.

En samvalgsveileder har ulike oppgaver fra å veilede pasienten i deler av beslutningsprosessen, som informasjonsformidling eller preferansekartlegging, til å gjennomføre en fullstendig samvalgsprosess. Hvilke oppgaver en samvalgsveileder får ansvaret for i en samvalgsprosess, er først og fremst et spørsmål om hva slags problemstilling beslutningen gjelder.

Det er utviklet flere opplæringsmoduler innen rammeverket som heter Klar for samvalg. Hensikten er å bidra til implementering av samvalg ved å styrke helsepersonellets kompetanse i å involvere pasienter i beslutninger om egen helse.

Én av modulene er et kurs for sykepleiere og annet helsepersonell som har i oppgave å støtte pasienter og pårørende i hele eller deler av samvalgsprosessen og i bruk av samvalgsverktøy der det er aktuelt. 

Digitale samvalgsverktøy skal inneholde kunnskapsbasert informasjon og er et sentralt tiltak som er utviklet for å støtte pasienten og helsepersonellet til å få felles kjennskap til pasientens preferanser.

Verktøyene skal hjelpe dem i å vurdere fordeler og ulemper med behandlingen ut fra hva som er viktigst for den konkrete pasienten, og dermed komme frem til hva som vil være best behandling. Det finnes nasjonale samvalgsverktøy på norsk hos helsenorge.no.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i juni 2021 og fant 28 randomiserte kontrollerte studier med til sammen 5509 personer.

Det er fire studier som avventer en beslutning på om de skal med eller ikke. I tillegg er det 16 pågående studier som kan inkluderes i en fremtidig oppdatering. Studiene hadde svært ofte uklar rapportering om det metodiske opplegget, særlig om blinding og selektiv rapportering, men også om randomiseringsprosedyre.

Tabell 2. Inklusjonskriterier og inkluderte studier
Fakta
Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte. (Les mer: Cochrane)

Fakta
Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet

  • hvor godt studiene er gjennomført
  • om studiene er store nok
  • om studiene er like nok
  • hvor relevante studiene er
  • om alle relevante studier er fanget opp

Kilde

Jull J, Köpke S, Smith M, Carley M, Finderup J, Rahn AC, et al. Decision coaching for people making healthcare decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2021(11). DOI: 10.1002/14651858.CD013385.pub2

Les hele Cochrane-oversikten her: Decision coaching for people making healthcare decisions

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse