fbpx The meaning of professional identity in public health nursing Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad The meaning of professional identity in public health nursing

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

Helsesøsterfaget er i endring, og denne doktorgradsavhandlingen forsøker å øke kunnskapen om og forståelsen av yrkesgruppens profesjonelle identitet.

Bakgrunn: Helsesøsterfaget er endret over tid med økt kompleksitet og skifte fra et sykdomsforebyggende til et helsefremmende hovedfokus. Helsesøsterrollen kan sees som en sentral kopling mellom myndighetene og befolkningen på temaet folkehelse.    

Hensikt: Øke kunnskapen og forståelsen for helsesøsteridentiteten, gjennom å identifisere prinsipper, strategier og mål i den nasjonale rammeplanen for helsesøsterprofesjonen og gjennom å belyse den kliniske erfaringen til 23 helsesøstre. Samfunnsmessige diskurser kan påvirke den profesjonelle identiteten. En avklaring av identiteten er også en avklaring av helsesøstrenes ansvar i forhold til befolkningen og handler om kvaliteten på arbeidet, og helsesøstrenes vei videre.

Metode: Data er samlet inn ved bruk av dokumenter og intervjuer og er analysert i et diskursanalytisk perspektiv og ved hjelp av fenomenologisk hermeneutisk metode.

Resultat: Utdanningsplanen hadde et dominerende sykdomsforebyggende fokus. Politiske dokumenter vektlegger helsefremming og primærforebygging, og analysen synliggjør behov for en revisjon av rammeplanen. Helsesøstrene erfarte etiske konflikter og kunne velge å prioritere de som trengte det mest, på bekostning av de mange, i utakt med politiske strategier. Tidspress i konsultasjonene og ukritisk bruk av forskningsbasert kunnskap og prosedyrer kan bidra til å svekke den kliniske dømmekraften.

Konklusjon: Helsesøsters mandat og praksis er kompleks og mangfoldig, og usikkerhet rundt prioritering av arbeidsoppgaver kan utgjøre en utfordring for konstitueringen av en helsesøsteridentitet. Myndigheten må tilrettelegge slik at helsesøster kan være en spesialist- generalist på det helsefremmende og sykdomsforebyggende feltet mot alle barn, unge og familier. En tydeliggjøring av mandat og posisjon i organisasjonen, ved refleksjon i praksis, kan konstituere en sterk profesjonell identitet.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.