fbpx Håndtering av uønskete teknologimedierte forstyrrelser i et sykehus Hopp til hovedinnhold

Håndtering av uønskete teknologimedierte forstyrrelser i et sykehus

Bruk av trådløse telefoner fører ofte til forstyrrelser i sykepleiernes arbeid.

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Marit Leegaard, redaktør i Sykepleien Forskning og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Dette rammer særlig koordinering og samarbeid. Dagens trådløse pasientsignalsystemer kan derfor i noen situasjoner føre til mer skade enn nytte, særlig for sykepleierne selv.

Sykepleieres arbeid i sykehusavdelinger er preget av mye samarbeid og krever god kommunikasjon med en rekke aktører. Trådløse telefoner som mottar både samtaler mellom sykepleierne og vanlige telefonsamtaler blir ofte brukt for å øke tilgjengeligheten til sykepleierne mens de er ute i avdelingen. En ulempe med dette er at telefonene fører til flere forstyrrelser i pasientarbeidet. Målet med denne studien var derfor å finne ut om alle forstyrrelsene var like uønskete, og utforske hvordan sykepleierne håndterte slike forstyrrelser i det daglige pasientarbeidet.

Studien brukte et kvalitativt design med etnografisk inspirert feltarbeid som inkluderte observasjoner og fokusgrupper med rollespill sammen med sykepleiere og sykepleierstudenter ved fire ulike sengeposter ved et norsk universitetssykehus. Et trådløst telefonsystem hadde nylig blitt introdusert ved sykehuset. Forskerne gjennomførte også åtte semistrukturerte intervjuer med pasienter fra to av de samme sengepostene for å dokumentere deres erfaringer med det trådløse systemet. Data ble analysert i tråd med trinnvis deduktiv-induktiv tilnærming (Tjora A, 2010).

Sykepleierne beskrev ulike problemer med å håndtere stadige avbrytelser i arbeidet forårsaket av den trådløse telefonen. Det å bestemme om de skulle fullføre en aktivitet og la være å svare på en samtale ble beskrevet som stressende. Beslutningen ble ytterligere komplisert av forstyrrelsenes sammensatte natur: Pasienter forventet at sykepleiere var i stand til å utføre ulike sykepleieroppgaver når de trenger dem, og å kunne gjøre flere oppgaver samtidig med begrenset informasjon. Sykepleiernes arbeid er svært samarbeidskrevende, og sykepleiere er avhengig av å få tak i hverandre for å utføre sitt arbeid og håndtere slike forstyrrelser. Hvorvidt en forstyrrelse i arbeidet er ønsket eller ikke, avhenger av mange faktorer, men øyeblikkelig hjelp blir alltid prioritert først. Sykepleierne håndterte forstyrrelsene ved å gjøre eget arbeid synlig for hverandre, og oppmerksomhet på kollegaers arbeid var en nøkkelfaktor for å unngå stress.

Referanse

Klemets J. og Evjemo TE. Technology-mediated awareness: Facilitating the handling of (UN) wanted interruptions in a hospital setting. International Journal of medical informatics 2014:83:670-682.

Kommentar:

Bruk av trådløse telefoner på en travel sykehusavdeling kan bidra til å redde liv, men denne studien viser at de også gir mange uønska forstyrrelser I en travel hverdag. Studien viser også at pasienter forventer at sykepleier er tilgjengelig og da vil et effektivt pasientsignalsystem være avgjørende, spesielt på vakter med færre sykepleiere tilgjengelig.

 

 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse