fbpx Antibiotikaprofylakse ved urinkateter Hopp til hovedinnhold

Antibiotikaprofylakse ved urinkateter

Urinveisinfeksjoner er en hyppig årsak til infeksjoner påført i sykehus og 80 prosent av urinveisinfeksjoner i sykehus er relatert til urinkateterbruk. 

Antibiotikaprofylakse før eller under kateterbruk reduserer forekomsten av urinveisinfeksjoner. Slik konkluderer forfatterne i en oppdatert systematisk oversikt.  

Urinkateter blir ofte brukt i korte perioder (mindre enn to uker) for pasienter som er innlagt på sykehus. Dette kan føre til urinveisinfeksjoner. Disse infeksjonene kan bidra til lengre sykehusopphold og økte kostnader, men kan også gi ubehagelig symptomer hos pasientene som smerter, feber og frostanfall. Første trinn for å redusere disse urinveisinfeksjonene er å unngå å legge inn kateter, det andre er å fjerne det så snart som mulig. Flere hygieniske tiltak ved inneliggende kateter kan også forebygge infeksjoner. Alternative metoder er intermitterende kateterisering og suprapubisk kateterisering.

Strategien å bruke antibiotikaprofylakse er kontroversiell. Det er allment akseptert at antibiotika vil forebygge infeksjoner, men denne beskyttende effekt kan føre til økt risiko for bivirkninger fra antibiotika og utvikling av antibiotikaresistente bakterier. Det er mulig å redusere uønskete effekter ved å begrense bruken til spesielt utsatte pasienter, de som har symptomer som smerte eller feber, eller i gitte situasjoner som ved innsetting og skifte av kateter.

 

Hva sier forskningen?

Forfatterne som står bak oppdateringen av denne systematiske oversikten ville vurdere om én type antibiotikaprofylakse er bedre enn en annen eller ingen, med tanke på å forebygge urinveisinfeksjoner, komplikasjoner, livskvalitet og kostnadseffektivitet hos voksne med kortvarig kateterbruk.

Forfatterne inkluderte seks studier og fant at:

Antibiotika før eller under kateterbruk (minst 24 timer postoperativt) gir mindre risiko for urinveisinfeksjon

Antibiotika trolig forebygger asymptomatisk bakterieuri

Antibiotikaresistente bakterier ble funnet i de fleste studiene, men det var ikke direkte linker til bruken av antibiotika

Allergiske reaksjoner eller andre bivirkninger ble mangelfullt rapportert og forfatterne kunne ikke konkludere

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har oppdatert en oversikt over randomiserte studier som har undersøkt effekten av antibiotikaprofylakse versus ingen antibiotikaprofylakse. Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser, og fant seks studier med til sammen 789 deltakere. Fire studier omhandlet kirurgiske pasienter, to medisinske pasientgrupper. Studiene var publisert i tidsrommet 1977 til 2006. Studiene hadde lav til uklar risiko for skjevheter. Begrensningene i studiene var i hovedsak relatert til frafallsskjevhet og mangel på «intention to treat»-analyser. Dokumentasjonsgrunnlaget totalt sett ble bedømt til å ha moderat metodisk kvalitet. Forfatterne sier at på grunn av lite informasjon og lite data om bivirkninger og utvikling av resistente bakterier så bør resultatene tolkes med forsiktighet. De gir også anbefalinger for hvilke spørsmål som bør reises i nye randomiserte forsøk.

 

Kilde

Lusardi G, Lipp A, Shaw C. Antibiotic prophylaxis for short- term catheter bladder drainage in adults. Cochrane database of systematic reviews 2013, Issue 7.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse