fbpx Vanskelig å hjelpe pårørende til psykisk syke Hopp til hovedinnhold

Vanskelig å hjelpe pårørende til psykisk syke

Å skape allianse med personen med de psykiske problemene hadde førsteprioritet hos sykepleiere som jobbet innen psykisk helsevern.

Dette er et av funnene forskerne gjorde da de undersøkte hvordan sykepleiere som jobber innen psykiatri forstår sitt ansvar for pårørende til personer med psykiske problemer. Bakgrunnen for studien var at pårørende til psykisk syke i lengre tid har vært misfornøyde med at deres behov ikke blir ivaretatt og at pårørende til denne pasientgruppen gjennomgående har rapportert om negative erfaringer med helsepersonell.

Studien hadde et kvalitativt, beskrivende, fenomenografisk forskningsdesign. Autoriserte sykepleiere, noen med videreutdanning innen psykisk helse, med minimum to års arbeidserfaring ble rekruttert til studien. For å få mest mulig variasjon i datamaterialet rekrutterte forskerne deltakere fra by- og landkommuner, fra ulike administrative nivåer i helsevesenet og fra ulike deler av Norge. Det endelige utvalget besto av 26 informanter. Datainnsamlingen ble gjennomført i 2008 og 2009 ved hjelp av fokusgruppeintervju. Informantene ble inndelt i fire grupper og hver gruppe ble intervjuet tre ganger med to ukers mellomrom. Forskerne hadde utarbeidet en intervjuguide med åpne svaralternativer. Det første intervjuet ble brukt til å skape en fellesforståelse av hva studien handlet om. Hensikten med de påfølgende var å få en større dybdeforståelse av informantenes forståelse av fenomenet. Intervjuene varte fra 70 til 120 minutter.

Analysen av data resulterte i hovedkategorien: Sykepleiernes an-svar var først og fremst pasientene. Det primære målet for sykepleierne var å skape og beholde en tillitsfull allianse med pasienten. Dette innebar først og fremst å prioritere forholdet til pasienten. Omgivelsene sykepleierne arbeidet innenfor spilte også en rolle for deres tilnærming til pårørende. De beskrev at de arbeidet innenfor en medisinsk og pasientrettet behandlingskultur som noen ganger gjorde det vanskelig å involvere pårørende. Arbeid med pårørende hadde heller ikke vært noe tema i utdanningen de hadde tatt. I tillegg var taushetsplikten en hindring for kontakten med pårørende. Forhold ved pasienten kunne også gjøre samarbeid med pårørende komplisert, for eksempel hvis pasienten hadde mange paranoide forestillinger, om pasienten og pårørende kom fra en ikke-norsk kultur. Relasjonen som den enkelte sykepleieren hadde til pasient og pårørende hadde også en innvirkning på sykepleiernes samarbeid med pårørende.

 

Referanse

Weimand BM, Sallstrom C, Hall-Lord ML, Hedelin B. Nurses’ dilemmas concerning support of relatives in mental health care. Nurs Ethics 2013;20:285–99.

 

Kommentar:

I denne studien spurte forskerne sykepleierne hvordan de opplevde sin oppgave overfor pårørende. Det hadde vært veldig interessant å sammenlikne disse funnene med hvordan pasienter og pårørende vurderer sykepleiernes samarbeid med og ansvar overfor pårørende.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse