fbpx Sykepleieoppfølging kan hjelpe pasienter med nyoppdaget kreft Hopp til hovedinnhold

Sykepleieoppfølging kan hjelpe pasienter med nyoppdaget kreft

Det er stor variasjon i forskning som har vurdert effekten av psykososiale tiltak – gjerne former for samtaleterapi, overfor pasienter med nyoppdaget kreft.

Men det ser ut til at tiltak gitt av sykepleiere, som informasjon og støttende oppmerksomhet på individuell basis til personer med brystkreft, kan ha positiv effekt på pasientenes humør.

En kreftdiagnose kan være en følelsesmessig utfordring. I Storbritannia anbefaler nasjonale retningslinjer at alle individer med nyoppdaget kreft skal vurderes for følelsesmessige problemer og få tilgang til passende psykologiske støttetiltak. Det er ikke klart hva innholdet i eller formen på de psykososiale tiltakene skal være. Forfatterne av denne systematiske oversikten ønsket å vurdere effekten av individuelle psykososiale tiltak, som samtaleterapi, gitt det første året etter en kreftdiagnose.

Hva sier forskningen?

Forfatterne inkluderte 30 studier som sammenliknet ulike psykososiale tiltak med vanlig praksis eller annen form for oppfølging og fant følgende resultater:

Det var liten eller ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt generell livskvalitet etter seks og ni måneder

Det var noe bedre livskvalitet når effekten ble målt med kreftspesifikke måleinstrumenter.

Det var bedring i psykologisk «distress», målt ved humør («mood measures»).

Det var liten eller ingen forskjell på depresjon og angst.

Psykoedukative og sykepleieledete tiltak gitt ansikt til ansikt eller over telefon, hadde en liten positiv effekt på livskvaliteten til brystkreftpasienter.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oversikt over randomiserte studier som har undersøkt effekten av psykososiale tiltak på individuell basis mellom en «opplært hjelper» og en person med nylig diagnostisert kreft. Forskerne inkluderte kun studier som hadde målt livskvalitet (QoL) og/eller psykologisk «distress». Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser, og fant 30 studier med til sammen 1249 pasienter. Studiene ble publisert mellom 1981 og 2008. Studiene hadde stort sett moderat til lav metodisk kvalitet, men hadde undersøkt svært mange ulike former for tiltak. Pasientgruppen er også heterogen med ulike sykdommer og risikofaktorer. Forfatterne av oversikten sier at i lys av det vi vet til nå er det ikke nok evidens til å støtte innføring av individuelle psykososiale tiltak for å bedre livskvaliteten til kreftpasienter. Likevel konkluderer de forsiktig med at disse tiltakene antakelig er positive for kreftpasienters livskvalitet.

 

Kilde

Galway K, Black A, Cantwell M, Cardwell CR, Mills M, Donnelly M. Psychosocial interventions to improve quality of life and emotional wellbeing for recently diagnosed cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse